p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Chilaiditi’s syndrome complicated by colon perforation: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 534-536 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.38464

Chilaiditi’s syndrome complicated by colon perforation: a case report

Turan Acar, Erdinç Kamer, Nihan Acar, Ahmet Er, Mustafa Peşkersoy
Department Of Surgery, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir

Hepatodiaphragmatic interposition of the small or large intestine is known as Chilaiditi syndrome, whichis a rare disease diagnosed incidentally. Chilaiditi syndrome is typically asymptomatic, but it can be associated with symptoms ranging from intermittent, mild abdominal pain to acute intestinal obstruction, constipation, chest pain and breathlessness. A 54-year-old male patient was admitted to the hospital with a history of abdominal pain, nausea and vomiting. Chest X-ray revealed an elevation of the right hemidiaphragma caused by the presence of a dilated colonic loop below. The patient underwent urgent surgery with perforation as preliminary diagnosis. The patient underwent right hemicolectomy and ileocolic anastomosis because of the intestinal obstruction related to Chilaiditi’s Syndrome. Due to the rarity of this syndrome and typical radiological findings, this case was aimed to be presented.

Keywords: Abdominal pain, Chilaiditi’s syndrome; surgery.

Kolon perforasyonu yapan Chilaiditi Sendromu: Bir olgu sunumu

Turan Acar, Erdinç Kamer, Nihan Acar, Ahmet Er, Mustafa Peşkersoy
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Chilaiditi sendromu, ince kalın bağırsakların hepatodiafragmatik interpozisyonu durumudur. Nadir görülür ve olguların çoğuna tesadüfen tanı konur. Sıklıkla semptomsuz olmakla birlikte aralıklarla ortaya çıkan hafif abdominal ağrı, intestinal obstrüksiyon, kabızlık, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlarla da ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, bulantı ve kusma öyküsüyle hastaneye başvuran 54 yaşında erkek hastanın çekilen akciğer grafisinde dilate kalın bağırsak ansının alttan basısı sonucu sağ diyafragmanın yükselmiş olduğu gözlendi. Hasta perforasyon ön tanısıyla acil operasyona alındı. Chilaiditi’s sendromunun neden olduğu intestinal obstrüksiyon nedeniyle sağ hemikolektomi ve ileokolik anastomoz uygulandı. Nadir görülen bir sendrom olması ve tipik radyolojik bulgular nedeniyle bu olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Chilaiditi sendromu; karın ağrısı.

Turan Acar, Erdinç Kamer, Nihan Acar, Ahmet Er, Mustafa Peşkersoy. Chilaiditi’s syndrome complicated by colon perforation: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 534-536

Corresponding Author: Turan Acar, Türkiye
Manuscript Language: English