p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Treatment of Open Wounds Secondary to Trauma Using Polyurethane Foams With Boric Acid Particles [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-38613 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.38613

Treatment of Open Wounds Secondary to Trauma Using Polyurethane Foams With Boric Acid Particles

Hasan Ulaş Oğur1, Rana Kapukaya2, Osman Çiloglu1, Özgür Külahcı3, Volkan Tolga Tekbaş1, Abdulkerim Yörükoğlu4
1Adana City Training And Research Hospital, Orthopaedics And Traumatology, Adana, Turkey
2Adana City Training And Research Hospital, Plastic And Reconstructive Surgery, Adana, Turkey
3Adana City Training And Research Hospital. Medical Pathology, Adana, Turkey
4National Boron Institute, Ankara, Turkey

Background: To investigate the efficacy of new foams with boric acid particles combined with a negative pressure wound treatment (NPWT) system in open fractures with tissue defects secondary to trauma.
Methods: Forty-nine patients with open fractures secondary to trauma with soft tissue defects who were admitted between 2016 and 2018 were included in the study. Patients were examined in two groups. In group 1, boric acid-impregnated foams combined with the NPWT system were used in 27 patients, and in group 2, silver nitrate-impregnated foams combined with NPWT systems were used in 22 patients. In addition to evaluating the broad-spectrum antibacterial feature of silver nitrate, the antimicrobial, angiogenetic, and epithelializing effects of boric acid were investigated macroscopically and histopathologically.
Results: A reduction in wound size and granulation was observed in each group. Macroscopically, the reduction in wound size, epithelialization and granulation were pronounced in group 1 and in group 2. Microscopically, the number of fibroblasts, collagen synthesis, and angiogenesis were significantly increased in group 1 compared with group 2.
Conclusion: In this clinical trial, both the broad spectrum antimicrobial feature of boric acid and its positive effect on the cells responsible for wound healing were found to be an alternative compared with silver nitrate. The use of new foams with boric acid particles combined with the NPWT system may be an good alternative method in the treatment of open wounds due to trauma.

Keywords: Boric acid particle, boron foams, The negative pressure wound therapy (NPWT)

Travmaya Sekonder Açık Yaraların Borik Asit Parçacıklı Poliüretan Süngerle Tedavisi

Hasan Ulaş Oğur1, Rana Kapukaya2, Osman Çiloglu1, Özgür Külahcı3, Volkan Tolga Tekbaş1, Abdulkerim Yörükoğlu4
1Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Adana, Türkiye
2Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
3Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Adana, Türkiye
4Ulusal Bor Enstitüsü, Ankara, Turkiye

Amaç: Travmaya sekonder doku defekti mevcut acık kırklarda, Negatif Basınçlı Yara Tedavi(NPWT) sistemi ile kombine borik asit parçacıklı süngerin etkinliği araştırılmak istendi.
Metod: 2016- 2018 yılları arası travmaya sekonder açık kırığı mevcut, yumuşak doku defektide olan 49 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 2 grupta incelendi. 1. gruptaki 27 hastaya NPWT sistemi ile combine, yeni bir yöntem olan borik asit emdirilmiş sünger, 2. gruptaki 22 hastaya NPWT sistemi ile combine gümüş nitratlı sünger kullanıldı. Gümüş nitratın geniş spektrumlu antibakteriyel özelliğinin değelendirilmesinin yanında, borik asitin antimikrobial, angiogenetik ve epitelizan etkileri, makroskopik ve histopatolojik olarak araştırıldı.
Sonuç: Her 2 grupta yara boyutunda küçülme ve granülasyon izlendi. Makroskopik olarak yara boyutunda küçülme, epitelizasyon ve granülasyon 1. grupta ve 2. grupta belirgindi. Mikroskopik olarak fibroblast sayısı, kollojen sentezi ve angiogenezisin, grup1' de grup 2' ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak arttığı görüldü.
Karar: Bu klinik çalışmada asit boriğin hem geniş spektrumlu antimikrobik özelliği, hem de yara iyileşmesinden sorumlu olan hücrelere pozitif etkisi gümüş nitratlı süngerlere kıyaslandığında alternatif olabileceği görüldü. Asit borikli süngerlerin NPWT sistemi ile kombine edilerek kullanılması travmaya bağlı açık yara iyileşmesinde iyi bir alternatif bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Borik asit parçacıkları, borlu sünger, Negatif basınçlı yara tedavisiCorresponding Author: Hasan Ulaş Oğur, Türkiye