p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Use of the AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores in the prediction of mortality in patients with the upper gastrointestinal bleeding [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 100-104 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.38890

Use of the AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores in the prediction of mortality in patients with the upper gastrointestinal bleeding

Mazlum Kılıç1, Rohat Ak2, Ummahan Dalkılınç Hökenek3, Halil Alışkan4
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Türkiye
4Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Upper gastrointestinal (GI) bleeding is one of the most common reasons for emergency department (ED) visits. This study aimed to evaluate the predictive power of the AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores in predicting in-hospital mortality in patients that presented to ED and were diagnosed with the upper GI bleeding.
METHODS: Data of patients aged 18 years and older, who visited ED of Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital during the study period and were diagnosed with upper GI bleeding, were obtained from the electronic-based hospital information system and analyzed retrospectively. Each scoring system was compared using the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis.
RESULTS: The study was completed with 592 patients. The mean age of the patients was 63.5±19.0 years, and 68.6% were male. The total in-hospital mortality rate was 5.2%. In the ROC analysis of the AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores in the prediction of in-hospital mortality, the area under the curve values was calculated as 0.822 (95% confidence interval [CI]: 0.788–0.852) and 0.777 (95% CI: 0.741–0.810), respectively. When these two scoring systems were compared, neither had statistically significant superiority over the other in predicting in-hospital mortality.
CONCLUSION: The AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores can be used to predict in-hospital mortality in patients with GI bleeding. However, since the AIMS65 score consists of only five variables that can easily be calculated in ED, we recommend its use in clinical practice.

Keywords: AIMS-65 score, gastrointestinal bleeding, mortality; rockall score.

Üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda mortalite tahmininde AIMS65 ve endoskopi öncesi Rockall skorlarının kullanımı

Mazlum Kılıç1, Rohat Ak2, Ummahan Dalkılınç Hökenek3, Halil Alışkan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Üst gastrointestinal (Gİ) kanama acil servislerde (AS) en sık görülen ziyaret nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı AS’i ziyaret edip üst Gİ kanama tanısı alan hastalarda AIMS65 ve pre-endoscopy Rockall skorunun hastane içi mortalite tahmininde tahmin güçlerini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma süresi boyunca Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servis’ine başvuran 18 yaş ve üzeri üst Gİ kanamalı hastaların verileri geriye dönük olarak analiz edildi. Veriler elektronik tabanlı bir hastane bilgi sisteminden elde edildi. Her puanlama sistemi, alıcı işletim eğrisi (ROC) kullanılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma 592 hasta ile tamamlandı. Bu hastaların yaş ortalaması 63.5±19.0 olup bunların %68.6’sı erkekti. Total hastane içi morta-lite oranı %5.2 idi. AIMS65 skorunun hastane içi mortaliteyi kestirmedeki ROC analizi sonucunda eğri altında kalan alan (AUC) 0.822 (%95 GA 0.788–0.852), Pre-endoscopy Rockall skorunun hastane içi mortaliteyi kestirmedeki ROC analizi sonucunda AUC 0.777 (%95 GA 0.741–0.810) olarak hesaplandı. Skorlar kendi aralarında karşılaştırıldığında ise skorların hastane içi mortaliteyi kestirmede birbirlerine istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlüğü saptanmadı.
TARTIŞMA: AIMS65 ve pre-endoscpy Rockall skorlarının Gİ kanaması olan hastalarda in-hospital mortalite tahmininde kullanılabilir. Ancak AIMS65 skorunun sadece beş değişkenden oluşması ve bu değişkenlerin AS’lerde kolayca hesaplanabilmesi nedeniyle klinik pratikte kullanımını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: AIMS-65 skoru, gastrointestinal kanama, mortalite; Rockall skoru.

Mazlum Kılıç, Rohat Ak, Ummahan Dalkılınç Hökenek, Halil Alışkan. Use of the AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores in the prediction of mortality in patients with the upper gastrointestinal bleeding. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 100-104

Corresponding Author: Rohat Ak, Türkiye
Manuscript Language: English