p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Tubercular bowel perforation: what to do? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 66-74 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.39145

Tubercular bowel perforation: what to do?

Federico Coccolini1, Luca Ansaloni1, Fausto Catena1, Daniel Lazzareschi2, Lorenza Puviani1, Antonio Daniele Pinna1
1Department Of Surgery, Bologna University, St. Orsola Hospital, Bologna, Italy
2University Of California-berkeley, Ca, Usa

BACKGROUND
The incidence of abdominal tuberculosis (TB) is increasing in western and developed countries. This pathology has several complications, including free intestinal perforation. The aim of this study was to analytically summarize all the pertinent literature discussing the various treatments for TB-related perforations.
METHODS
We reviewed the patient database of the Emergency Surgery Department of the Bologna University Hospital, checking the last 13 years. A retrospective review was conducted of all reported cases of intestinal perforation due to intestinal TB published through 3 March 2009.
RESULTS
119 cases of abdominal TB presenting with intestinal perforation were published. There are no standardized guidelines regarding the surgical treatment. Of the 119 reported cases, 40 (33.6%) were treated with resection and anastomosis, 17 (14.2%) with direct sutures, 4 (3.3%) with a simple drain, and in 57, the treatment was not reported.
CONCLUSION
No clinical evidence has been available for analysis to discern the optimal surgical strategy for treating intestinal perforations induced by TB. The direct closure of the perforation typically correlates with poor morbidity and mortality results. The better treatment seems to be the surgical resection of the perforated part with anastomosis. However, pharmacological therapy remains the essential pillar of treatment.

Keywords: Perforation, surgery; treatment; tuberculosis.

Bağırsak tüberkülozu perforasyonu: Ne yapmalı?

Federico Coccolini1, Luca Ansaloni1, Fausto Catena1, Daniel Lazzareschi2, Lorenza Puviani1, Antonio Daniele Pinna1
1Bologna Üniversitesi, St Orsola Hastanesi, Cerrahi Birimi, Bologna, İtalya
2Kaliforniya Berkeley Üniversitesi, Ca, Abd

AMAÇ
Abdominal tüberküloz (TB) insidansı, Batı ülkeleri ile gelişmiş ülkelerde artmaktadır. Bu patoloji, serbest intestinal perforasyonu da içeren birkaç komplikasyona sahiptir. Bu çalışmanın amacı, tüberkülozla ilişkili perforasyonlara yönelik çeşitli tedavileri tartışan ilgili tüm literatürü analitik olarak özetlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bologna Üniversite Hastanesi Acil Servis Departmanı’nın son 13 yıldaki kayıtlarını sorgulayan hasta veritabanı gözden geçirildi. 3 Mart 2009 tarihine kadar bildirilmiş olan intestinal TB’ye bağlı raporlanan bütün intestinal perforasyonu olguları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR
İntestinal perforasyon ile başvuran 119 abdominal tüberküloz olgusu yayınlanmıştır. Cerrahi tedavi ile ilgili standardize kılavuzlar bulunmamaktadır. Bildirilen 119 olgudan, 40’ı (%33,6) rezeksiyon ve anastomozla, 17’si (%14,2) doğrudan dikişlerle, 4’ü (%3,3) basit bir drenle tedavi edilmiş ve 57 olgunun tedavisi de rapor edilmemiştir.
SONUÇ
TB’ye bağlı bağırsak delinmelerinin cerrahi tedavisi için en uygun stratejiyi analizle ayırt edilecek hiçbir klinik kanıt saptanmadı. Perforasyonun doğrudan kapatılması, tipik olarak yüksek morbidite ve mortaliteyle korelasyon göstermektedir. Perfore kısmın rezeksiyonu ile birlikte anastomoz gerçekleştirilmesi daha iyi tedavi gibi görünmektedir. Yine de, farmakolojik tedavi, tedavinin esas ayağı olarak kalmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Perforasyon, cerrahi; tedavi; tüberküloz.

Federico Coccolini, Luca Ansaloni, Fausto Catena, Daniel Lazzareschi, Lorenza Puviani, Antonio Daniele Pinna. Tubercular bowel perforation: what to do?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 66-74

Corresponding Author: Federico Coccolini, İtalya
Manuscript Language: English