p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
What is the effect of percutaneous cholesistostomy in patients with acute cholecystitis? when is the right time for the procedure? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1269-1279 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.40090

What is the effect of percutaneous cholesistostomy in patients with acute cholecystitis? when is the right time for the procedure?

Hakan Yirgin1, Ümmihan Topal2, Yunusemre Tatlıdil3, Osman Sibic3, Inci Kizildag Yirgin4, Mehmet Abdussamet Bozkurt5
1Department of Gastroenterology Surgery, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Radiology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of General Surgery, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
4Department of Radiology, Oncology Institute, Istanbul University, İstanbul-Türkiye
5Department of General Surgery, Istinye University, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Acute cholecystitis (AC) is one of the most common emergency diseases in surgical practice. Although the gold standard treatment is laparoscopic cholecystectomy, percutaneous cholecystostomy (PC) is performed in some patients due to age, comorbidity, and delays in admission. We aimed to investigate the effect of timing on the clinical process of patients undergoing PC.
METHODS: Patients who underwent PC between February 2017 and December 2021 were included in the study. Those who un-derwent PC in the first 72 h were determined as the early PC group, and those who underwent PC after 72 h were determined as the late PC group. Demographic information of the patients, clinical information before drainage, biochemical values of the first 3 days, length of hospital stay, morbidity and mortality in the early and late period after drainage, and elective cholecystectomy information were recorded. These data were compared between the two groups.
RESULTS: One hundred and twenty-two patients were included in the study. Early PC was performed in 98 patients (80.3%) and late PC was performed in 24 patients (19.7%). The median follow-up period was 26.6 months (min: 0.25-max: 67) in the early PC group and 26.4 months (min: 0.6-max: 66) in the late PC group (P=0.408). There was no statistically significant difference in mean age, distribu-tion of males and women, concomitant disease, Charlson Comorbidity Index, hepatopancreatobiliary pathology (HPBP), endoscopic retrograde cholangiopancreatography in history and grade (TG18) compared to Tokyo classification (P>0.05). There was no difference between the biochemical parameters (P>0.05). In our study, the median length of hospital stay was 6 (min: 2-max: 36) days in the early PC group, and the median was 9 days (min: 5-max: 20) in the late PC group (P<0.001). A total of 25 patients developed HPBP after PC, 16 of which were AC. There was no statistically significant difference between the early and late PC groups in terms of HPBP develop-ment after PC (P=0.576). There was no statistically significant difference between the early and late PC group in terms of the rate of surgery and type of operation (emergency/elective, open/laparoscopic/conversion, total/subtotal, duration) (P>0.05).
CONCLUSION: Discussions about the right timing are ongoing. In our study, we found that patients who underwent early PC had shorter hospital stays. There was no difference between the early and late groups in terms of patient characteristics and severity of AC. PC procedure in AC should be based on algorithms determined by objective data instead of patient-based indications with ran-domized controlled trials.

Keywords: Cholecystectomy laparoscopic, cholecystitis acute; cholecystostomy.

Akut kolesistitli hastalarda perkütan kolesistostominin etkisi nedir? İşlem için doğru zaman ne zaman?

Hakan Yirgin1, Ümmihan Topal2, Yunusemre Tatlıdil3, Osman Sibic3, Inci Kizildag Yirgin4, Mehmet Abdussamet Bozkurt5
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Gastroenteroloji Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi, Radyoloji Bölümü. Onkoloji Enstitüsü,i̇stanbul, Türkiye
5İstinye Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Akut Kolesistit (AK), cerrahi pratikte en sık görülen acil hastalıklardan biridir. Altın standart tedavi laparoskopik kolesistektomi olmasına rağmen, bazı hastalarda yaş, komorbidite ve başvurudaki gecikmeler nedeniyle perkütan kolesistostomi (PK) uygulanmaktadır. PK uygulanan hasta-larda zamanlamanın klinik sürece etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Şubat 2017 ile Aralık 2021 tarihleri arasında PK uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. İlk 72 saatte PK uygulananlar erken PK grubu, 72 saat sonra uygulananlar ise geç PK grubu olarak belirlendi. Hastaların demografik bilgileri, drenaj öncesi klinik bilgileri, ilk üç gün biyo-kimyasal değerleri, hastanede kalış süreleri, drenaj sonrası erken ve geç dönemde morbidite ve mortalite, elektif kolesistektomi bilgileri kaydedildi. Bu veriler iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 122 hasta dahil edildi. 98 hastaya (%80.3) erken PK, 24 hastaya (%19.7) geç PK uygulandı. Medyan takip süresi erken PK grubunda 26.6 ay (min: 0.25-maks: 67), geç PK grubunda 26.4 ay (min: 0,6-maks: 66) idi (p=0.408). Tokyo sınıflamasına göre ortalama yaş, erkek ve kadın dağılımı, eşlik eden hastalık, Charlson komorbidite indeksi (CCI), hepatopankreatolilier patoloji (HPBP), endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi (ERCP) ve derece (TG18) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Biyokimyasal parametreler arasında fark yoktu (p>0.05). Çalışmamızda erken PK grubunda ortalama hastanede kalış süresi 6 (min: 2-maks: 36) gün, geç PK grubunda ortalama 9 gün (min: 5-maks: 20) idi (p< 0.001). PK'den sonra 16'sı akut kolesistit olan toplam 25 hastada HPBP gelişti. Erken ve geç PK grupları arasında PK sonrası HPBP ge-lişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.576). Ameliyat oranı ve ameliyat tipi (acil/elektif, açık/laparoskopik/konversiyon, total/subtotal, süre) açısından erken ve geç PK grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).
SONUÇ: Doğru zamanlamayla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Çalışmamızda erken PK uygulanan hastaların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğunu bulduk. Hasta özellikleri ve akut kolesistit şiddeti açısından erken ve geç gruplar arasında fark yoktu. Akut kolesistit tedavisinde PK işlemi, hasta bazlı endikasyonlar yerine, randomize kontrollü çalışmalarla objektif verilerle belirlenen algoritmalara dayanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolesistit akut, kolesistostomi; kolesistektomi laparoskopik.

Hakan Yirgin, Ümmihan Topal, Yunusemre Tatlıdil, Osman Sibic, Inci Kizildag Yirgin, Mehmet Abdussamet Bozkurt. What is the effect of percutaneous cholesistostomy in patients with acute cholecystitis? when is the right time for the procedure?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1269-1279

Corresponding Author: Hakan Yirgin, Türkiye
Manuscript Language: English