p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The acute effects of thymoquinone on acute peripheral nerve injury: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 526-530 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.40204

The acute effects of thymoquinone on acute peripheral nerve injury: an experimental study

İsmail Gülşen1, Hakan Ak2, Mikail Kara3, Abdulsemat Gökalp4, Veysel Akyol3, Ömer Faruk Koçak5, Murat Çetin Rağbetli3
1Department Of Neurosurgery, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Bozok University, Yozgat, Turkey
3Department Of Histology, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey
5Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

BACKGROUND: The purpose of this study was to evaluate the acute effects of thymoquinone (TQ) on acute nerve injury.
METHODS: A rat model of crush injury of the sciatic nerve was used. Animals were divided into 3 groups: control, trauma, and TQ treatment groups (n=6 per group). Seven days after injury, sciatic nerve specimens were obtained from the site of the injury and analyzed histologically and stereologically. Axon diameter, myelin thickness, and axon density were measured.
RESULTS: There were no significant differences in axon diameter, myelin thickness, or axon density among groups.
CONCLUSION: TQ has no acute therapeutic effect on acute nerve injury.

Keywords: Axon wdensity, myelin thickness, sciatic nerve, thymoquinone.

Timokinonun akut periferik sinir hasarı üzerine akut etkisi: Deneysel bir çalışma

İsmail Gülşen1, Hakan Ak2, Mikail Kara3, Abdulsemat Gökalp4, Veysel Akyol3, Ömer Faruk Koçak5, Murat Çetin Rağbetli3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Yozgat
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Van
4Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Bitlis
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akut sinir hasarında timokinonun akut dönem etkilerini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma sıçan sinirinde siyatik sinirde ezilme modeli geliştirilerek yapıldı. Sıçanlar kontrol, travma ve timokinon tedavi grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı (n=6). Sinir hasarından yedi gün sonra hasar yerinden siyatik sinir doku örnekleri alındı. Bu doku örneklerinde histolojik ve steryolojik çalışma yapıldı. Akson çapı, myelin kalınlığı ve akson yoğunluk ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında akson çapı, miyelin kalınlığı ve akson yoğunluğu bakımından anlamlı bir farklılık görülmedi.
TARTIŞMA: Timokinon akut sinir hasarı üzerinde akut dönemde iyileştirici etkiye sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: Akson, akson yoğunluğu, miyelin kalınlığı, siyatik sinir; timokinon.

İsmail Gülşen, Hakan Ak, Mikail Kara, Abdulsemat Gökalp, Veysel Akyol, Ömer Faruk Koçak, Murat Çetin Rağbetli. The acute effects of thymoquinone on acute peripheral nerve injury: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 526-530

Corresponding Author: İsmail Gülşen, Türkiye
Manuscript Language: English