p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Traumatic abdominal wall hernia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 493-496 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.40225

Traumatic abdominal wall hernia

Sanjay Gupta, Usha Dalal, Rajeev Sharma, Ashwani Dalal, Ashok Kumar Attri
Department Of Surgery, Govt. Medical College And Hospital, Chandigarh, India

BACKGROUND
Traumatic abdominal wall hernia (TAWH) is uncommonly encountered despite the high prevalence of blunt abdominal trauma. The diagnosis is often difficult because of its varied presentation along with lack of awareness of this entity.
METHODS
The case files of all patients with TAWH who were operated at our hospital were retrospectively reviewed and analyzed.
RESULTS
A total of 11 patients with TAWH were analyzed (8 males, 3 females). The clinical presentation was varied, with a palpable defect and a reducible swelling (6 patients), localized area of irreducible swelling (3 patients), surgical emphysema (2 patients), and cellulitis/abscess formation (2 patients). All of these patients were operated within 24 hours of hospital admission. Except for the 3 patients who presented late, there was a favorable outcome in all the others. The cause of mortality was septicemia, possibly due to incarceration of bowel in the defect leading to strangulation and perforation.
CONCLUSION
TAWH, although uncommon, is associated with significant morbidity and mortality when there is a delay in diagnosis and intervention. Early intervention leads to a significantly better outcome.

Keywords: Abdominal wall, blunt trauma; hernia.

Travmatik karın duvarı hernisi

Sanjay Gupta, Usha Dalal, Rajeev Sharma, Ashwani Dalal, Ashok Kumar Attri
Devlet Tıp Koleji Ve Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilimdalı, Chandigarh, Hindistan

AMAÇ
Künt karın travmasının yüksek prevalansına karşın, travmatik karın duvarı hernisi (TKDH) ile nadiren karşılaşılmaktadır. Değişken prezantasyonu ile birlikte bu antiteye ilişkin farkındalığın azlığı nedeniyle tanısı güçlükle konulmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hastanemizde ameliyat edilen TKDH’li bütün hastaların dosyaları, retrospektif olarak gözden geçirildi ve analiz edildi.
BULGULAR
TKDH’li toplam 11 hasta değerlendirildi (8 erkek, 3 kadın). Klinik tablo çeşitliydi; palpe edilebilen bir defekt ve redükte edilebilir şişlik (n=6), redükte edilemeyen şişliğe ilişkin lokalize alan (n=3), cerrahi amfizem (n=2) ve sellülit/apse formasyonu (n=2). Hastaların tamamı, hastaneye yatırılmalarından itibaren 24 saat içinde ameliyat edildi. Geç başvuran 3 hasta dışında kalanlarda, sonuç olumlu idi. Mortalite nedeni muhtemelen bağırsağın boğulması ile gelişen perforasyona bağlı septisemi idi.
SONUÇ
Nadir olmakla birlikte TKDH, tanı ve müdahalede bir gecikme olması durumunda anlamlı morbidite ve mortalite ile birliktedir. Erken girişim sonucu anlamlı olarak iyileştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karın duvarı, künt travma; herni.

Sanjay Gupta, Usha Dalal, Rajeev Sharma, Ashwani Dalal, Ashok Kumar Attri. Traumatic abdominal wall hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 493-496

Corresponding Author: Sanjay Gupta, India
Manuscript Language: English