p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The role of immature granulocyte in the early prediction of acute perforated and nonperforated appendicitis in children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-41347 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.41347

The role of immature granulocyte in the early prediction of acute perforated and nonperforated appendicitis in children

Murat DOĞAN1, Bercem Gurleyen2
1Erciyes University School of Medicine, Pediatric Emergency Department, Kayseri
2Erciyes University School of Medicine, Pediatric Surgery Department, Kayseri

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is the most common reason for pediatric abdominal surgery in the world. Despite advances in science and technology, diagnosing AA is still difficult today, and complications are common as a result. The early prediction of complicated appendicitis is of great importance for the surgical planning, further treatments, and predicting the course of disease. The Immature Granulocyte (IG) is a new and more effective marker in predicting the severity of inflammation than traditional markers. Our aim is to determine the effectiveness of IG% in the diagnosis and severity of AA.
METHODS: Eighty-eight patients diagnosed with AA and a control group of fifty eight healthy children were included in this prospective study. Patients with pathologically confirmed AA were divided into two subgroups: acute simple appendicitis (ASA) and acute perforated appendicitis (APA). The demographic characteristics, white blood cell (WBC) count, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), mean platelet volüme (MPV), IG%, and C-reactive protein (CRP) values were analysed. Receiver operating characteristics (ROC) analysis was used to compare the diagnostic accuracies and predictive performances.
RESULTS: Patients with AA had higher IG%, WBC count, NLR, and MPV value than control group (p=0.28, p=0.22, p<0.001, p=0.001 respectively). Only IG% showed statistically significant difference from other inflammatory markers evaluated in ASA and APA patients (p<0.001). ROC analysis showed that IG% is a good predictor for the presence of APA at an optimal cut-off for IG being 0.2% (sensitivity 81.8%, specificity 85.2%, AUC 0.83).
CONCLUSION: In the present study, we demonstrated that AA patients with higher IG levels might be more likely to develop perforation. The IG values combined with a physical examination, imaging studies, and other laboratory tests may help clinicians to identify high-risk AA patients in the pediatric emergency department.

Keywords: Appendicitis, children, immature granulocytes

Çocuklardaki akut perfore ve nonperfore apandisitin erken tahmininde immatür granülositin rolü

Murat DOĞAN1, Bercem Gurleyen2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Acil Bilim Dalı,Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Dünyada çocuklardaki abdominal cerrahinin en sık nedeni akut apandisittir (AA). Bilim ve teknolojideki gelişmelere rağmen günümüzde hala AA teşhisi zordur ve sonuçta komplikasyonlar da sıktır. Komplike apandisitin erken tespit edilmesi, cerrahi planlaması, sonraki tedaviler ve hastalığın seyrini tahmin etmede büyük önem taşımaktadır. İmmatür granülosit (IG), inflamasyonun ciddiyetini tahmin etmede geleneksel inflamasyon belirteçlerine göre yeni ve daha etkin bir belirteçtir. Amacımız AA tanı ve şiddetinde IG etkinliğini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu prospektif çalışmamıza AA teşhis edilen 88 hasta grubu ve 58 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubu dahil edildi. Patolojik olarak doğrulanmış AA hastaları akut basit apandisit (ABA) ve akut perfore apandisit (APA) olarak iki alt gruba ayrıldı. Grupların demografik özellikleri, beyaz kan hücresi (WBC), nötrofil-lenfosit oranı (NLO), ortalama platelet hacmi (MPV), IG % ve C-reaktif protein (CRP) değerleri analiz edildi. Parametrelerin tanı doğruluklarını ve öngörücü performanslarını karşılaştırmak için receiver operating characteristics (ROC) analizi kullanıldı.
BULGULAR: AA hastalarının IG, WBC sayısı, NLO, ve MPV değerleri kontrol grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla p=0.28, p=0.22, p<0.001, p=0.001). ABA ile APA arasında bakılan inflamatuar belirteçlerden sadece IG% diğer belirteçlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık gösteriyordu (p <0.001). ROC analizinde IG’nin APA varlığı için en uygun kestirim değerinin > %0.2 olarak tespit edildi ( sensitivite %81,8, spesifite %85,2, EAA: 0,83)
TARTIŞMA: Bu çalışmada daha yüksek IG düzeylerine sahip akut apandisitli hastalarda perforasyon gelişme olasılığının daha yüksek olabileceğini gösterdik. Klinisyenlere çocuk acil servisinde yüksek riskli akut apandisit hastalarını tespit etmelerine yardımcı olmak için fizik muayene, görüntüleme çalışmaları ve laboratuvar testleriyle birlikte IG değerlerini kullanılmasını öneririz.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, çocuklar, immatür granülositCorresponding Author: Murat DOĞAN, Türkiye
Manuscript Language: English