p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Treatment for esophageal perforations: analysis of 11 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 516-520 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.41882

Treatment for esophageal perforations: analysis of 11 cases

Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Ahmet Uluşan, Levent Elbeyli
Department Of Thoracic Surgery, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

BACKGROUND
We present 11 cases with esophageal perforations who were treated in our department, with the intent of underlining the importance of surgical intervention.
METHODS
We retrospectively analyzed 11 cases of esophageal perforation who were treated from 2005 to 2010. The cases diagnosed within the first 24 hours were regarded as early diagnoses; those diagnosed later than this period were regarded as late diagnoses.
RESULTS
The mean age of the patients was 45.8 years. Following the perforation, 3 of the patients had early diagnoses and the others had late diagnoses. Of the 3 cases with early diagnosis, all had primary repair; of the late diagnosis cases, 4 had primary repair, 2 had colonic interposition, 1 had stent implantation, and 1 received medical treatment. All the cases with late diagnoses underwent drainage. The 3 cases who received early treatment recovered without complications. Of the other 8 cases, 1 had leakage from the anastomosis and 1 developed a fistula. Two (18.1%) of our patients died.
CONCLUSION
Treatments performed before the development of mediastinitis are lifesaving in esophageal perforation patients. We think that surgical treatment performed within the first 72 hours that includes primary repair would yield favorable results.

Keywords: Fistula, esophageal perforation; primary repair.

Özofagus perforasyonlarında tedavi: On bir olgunun analizi

Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Ahmet Uluşan, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ
Kliniğimizde tedavi uygulanan özofagus perforasyonlu 11 olgu, özellikle cerrahi tedavinin önemini vurgulamak için sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, 2005-2010 yılları arasında özofagus perforasyonu nedeni ile tedavi uygulanan 11 olgu geriye dönük olarak incelendi. İlk 24 saat içerisinde tanı konulan olgular erken, daha sonra tanı konulanlar ise geç tanı olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Olguların yaş ortalaması 45,8 idi. Olgulardan 3’üne perforasyon oluştuktan sonra erken, diğerlerine ise geç dönemde tanı konuldu. Erken tanı konulan 3 olguya primer onarım, geç tanı konulan 8 olgunun 4’üne primer onarım, 2’sine kolon interpozisyonu, 1’ine stent uygulama ve 1 olguya ise medikal tedavi uygulandı. Geç tanı konulan olguların tümüne drenaj yapıldı. Erken tedavi edilen 3 olgu komplikasyonsuz olarak iyileşti. Diğer 8 olgunun 1’inde anastomoz kaçağı, 1’inde ise fistül gelişti. İki olgu hayatını kaybetti. Mortalite %18,1 olarak bulundu.
SONUÇ
Özofagus perforasyonlarında mediastinit gelişmeden yapılacak olan müdahale hayat kurtarıcıdır. Yaralanmadan sonra 72 saate kadar yapılacak olan ve primer onarımı içeren cerrahi tedavinin iyi sonuçlar verdiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Fistül, özofagus perforasyonu; primer onarım.

Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Ahmet Uluşan, Levent Elbeyli. Treatment for esophageal perforations: analysis of 11 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 516-520

Corresponding Author: Maruf Şanlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish