p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The importance of the scoring system in Fournier’s gangrene [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 109-115 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.42738

The importance of the scoring system in Fournier’s gangrene

Seracettin Eğin, Sedat Kamalı, Semih Hot, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Mehmet Güray Duman, Ali Alemdar
Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The objective of the study was to investigate risk factors affecting mortality rates in patients with Fournier’s gangrene (FG) and develop methods to increase the survival rate.
METHODS: We collected data of 73 patients treated for FG between February 2012 and June 2021 at Istanbul Professor Doctor Cemil Taşçıoğlu City Hospital General Surgery Clinic. The data of living patients (Group 1, n=56) and deceased patients (Group 2, n=17) were analyzed separately. Demographic data of patients were sex, age, infection rate, Uludag FG severity index (UFGSI) scores and FG severity index (FGSI) scores, urea serum levels, the source of infection, the presence of diabetes, obesity, the presence of diversion stoma, duration of vacuum-assisted closure treatment in days, hospitalization time in days, intensive care period in days, and isolated bacterial species.
RESULTS: The mortality rate was 23%. A significant difference in age and dissemination score of the infection was found between the two groups. According to UFGSI and FGSI scores, the scores of the two groups of patients were significantly higher. The UFGSI had 100% sensitivity and 68% sensitivity. FGSI had 82% sensitivity and 58% specificity. The cutoff values for UFGSI and FGSI were 8 and 6, respectively.
CONCLUSION: Age and dissemination scores of diseases were important factors that cause mortality in patients with FG. However, an accurate scoring system is important in predicting patients to be treated in the intensive care unit (ICU). Patients with a UFGSI score above 8 face a higher risk of death and should be treated in the ICU.

Keywords: Fournier’s gangrene, Fournier’s gangrene severity index, Uludag Fournier’s gangrene severity index.

Fournier gangreninde skorlama sisteminin önemi

Seracettin Eğin, Sedat Kamalı, Semih Hot, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Mehmet Güray Duman, Ali Alemdar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Fournier gangreninde (FG) mortaliteyi etkileyen faktörleri araştırarak, sağkalımı arttırabilecek yöntemleri geliştirmek amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Cerrahi Kliniği’nde 01.02.2012–30.06.2021 tarihlerinde FG tanısıyla yatan 73 olgu geriye dönük incelendi. Sağkalanlar (Grup 1: 56), ölenler (Grup 2: 17) olarak ayrıldı. Gruplar cins, yaş, enfeksiyonun genişliği, Uludağ Fournier Gangreni Şiddet İndeksi (UFGSI), Fournier Gangreni Şiddet İndeksi (FGSI), enfeksiyonun kaynağı, yandaş hastalıklar, stoma varlığı, Vacuum Assisted Closure süresi, yattığı gün sayısı, yoğun bakım süresi (YBS), bakteri türleri açısından karşılaştırıldı. Sonuçlar, SPSS 21.0 programı kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Mortalite %23’dü, 31 kadın, 42 erkek içeriyordu. Gruplar arasında cinsiyette anlamlı fark bulundu (p=0.001). Toplamda ortalama yaş 57.29±13.36, Grup 1’dekilerin ortalama yaşı (53.66±11.185) Grup 2’dekilerin ortalamasından (69.24±13.264) anlamlı küçüktü (p=0.000). Enfeksiyonun genişliği Grup 1’de anlamlı düşüktü (p=0.011). UFGSI ve FGSI skorları Grup 1’de Grup 2’den anlamlı düşüktü (sırasıyla p=0.00, p=0.009). Hematokrit, bikarbonat değerleri Grup 2’de anlamlı düşüktü (p=0.000, p=0.015). UFGSI ve FGSI, mortalitenin öngörülmesinde sırasıyla %100 ve %82 duyarlılık ve sırasıyla %68 ve %58 özgüllüğe sahipti. UFGSI ve FGSI eşik değerleri 8 ve 6 bulundu. Grup 1’dekilerin 29’unda, Grup 2’dekilerin tamamında yandaş hastalıklar vardı, anlamlı fark bulundu (p=0.000). YBS Grup 2’de anlamlı uzundu (p=0.000).
TARTIŞMA: UFGSI 8’den küçük hastalarda sağkalım yüksek, nadiren yoğun bakım gerektirir. UFGSI 8’den büyük hastalarda mortalite yüksektir. Bu hastalar genel cerrahi, plastik cerrahi, yoğun bakım uzmanından oluşan deneyimli bir takım tarafından yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, Fournier Gangreni Şiddet İndeksi, Uludağ Fournier Gangreni Şiddet İndeksi.

Seracettin Eğin, Sedat Kamalı, Semih Hot, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Mehmet Güray Duman, Ali Alemdar. The importance of the scoring system in Fournier’s gangrene. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 109-115

Corresponding Author: Seracettin Eğin, Türkiye
Manuscript Language: English