p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Is a guideline required to predict the ICU need of patients over 65 years of age during the pre- operative period? A comparison of the ASA, lung ultrasound score, Charlson age-added comorbidity index, surgical outcome risk tool indexes [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1004-1012 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.43082

Is a guideline required to predict the ICU need of patients over 65 years of age during the pre- operative period? A comparison of the ASA, lung ultrasound score, Charlson age-added comorbidity index, surgical outcome risk tool indexes

Ayşe Vahapoğlu, Zuhal Çavuş, Fatma Korkan, Oğuz Özakin, Ülkü Aygen Türkmen
Department of Anesthesiology and Reanimation Clinic, Health Sciences University Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: All pre-operative, intra-operative, and post-operative variables of the patients at 65 years of age who had a surgi-cal procedure determine the necessity of post-operative intensive care unit (ICU) monitoring. The indication for post-operative ICU is detected through ideal scoring systems related to the surgery and anesthesia that will be performed easily and fast would prevent the development of morbidity and mortality in high-risk patients. In the present study, we compared the efficacy of the American Society of Anesthesiologists (ASA) score, lung ultrasound score (LUSS), Charlson age-added comorbidity index (CACI), and surgical outcome risk tool (SORT) score of the indication for ICU. The hypothesis of our study is to show that real visual LUSS is superior to the screening test SORT, CACI, and the other score, ASA, for ICU indication determination.
METHODS: The study enrolled 101 patients over 65 years of age who will have surgical procedures under elective conditions. De-mographic features, clinical parameters, ICU indications, ASA, LUSS, CACI, and SORTs of the patients were calculated prospectively and recorded. The effects of patients' ASA, LUSS, CACI, and SORT on determining the need for postoperative ICU admission were examined.
RESULTS: The age of patients who needed post-operative ICU admission was significantly higher than those who did not need post-operative ICU admission (P<0.001). The groups did not show differences in terms of gender, body mass index, smoking, and type of anesthesia (P>0.05). ASA, LUSS, CACI, and SORT were significantly higher for patients who needed post-operative ICU admission (P<0.001). The proportion of patients who needed post-operative ICU admission was higher for patients with post-operative ICU indication (P<0.001). The number of consultations was significantly higher for patients who needed post-operative ICU admission (P<0.001). SORT was found to be the highest accuracy for predicting the need for post-operative ICU admission.
CONCLUSION: It was detected that ASA, LUSS, CACI, and SORT are effective for the determination of the ICU indication in the pre-operative evaluation process of patients over the age of 65 who had elective surgery. However, the efficiency of SORT was found to be superior to the others.

Keywords: American Society of Anesthesiologists Score, Charlson age-added comorbidity index; intensive care unit indication; lung ultrasound score; surgical outcome risk tool score.

Altmış beş yaş üstü hastalarda, preoperatif dönemde yoğun bakım ünitesi ihtiyacını öngörmede kılavuza ihtiyaç var mı? ASA, LUSS, CACI, SORT indekslerinin karşılaştırılması

Ayşe Vahapoğlu, Zuhal Çavuş, Fatma Korkan, Oğuz Özakin, Ülkü Aygen Türkmen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Altmış beş yaş üstü cerrahi uygulanan hastaların, pre-intra ve postoperatif değişkenlerinin tümü postoperatif yoğun bakım ünitesi (YBÜ) takip gerekliliğini belirler. Ameliyat öncesi hem cerrahi hem anesteziyi ilgilendiren, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirilecek ideal skorlama sistemleri ile postoperatif YBÜ endikasyonu belirlenerek yüksek riskli hastalarda morbidite ve mortalite gelişimi engellenebilir. Çalışmamızda, YBÜ endikas-yonunu belirlemede Amerikan Anesteziyolojistler Derneği (ASA) skoru, Akciğer Ultrason skoru (LUSS), Charlson Yaş Ekli Komorbidite İndeksi (CACI), Cerrahi Sonuç Risk Aracı (SORT) skorunun etkinliklerini karşılaştırdık. Çalışmamızın hipotezi, real görsel olan LUSS’un, YBÜ endikasyonu belirlemede tarama testi olan SORT, CACI ve diğer skor olan ASA’ya göre üstün olduğunu göstermektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya, 65 yaş üstü, elektif şartlarda cerrahi uygulanacak, 101 hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri, klinik paramet-releri, YBÜ endikasyonları, ASA, LUSS, CACI ve SORT’ları prospektif olarak hesaplanıp kaydedildi. Hastaların ASA, LUSS, CACI ve SORT’larının, postoperatif YBܒne yatış ihtiyacının belirlenmesine etkisi incelendi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası YBÜ'ne yatırılması gereken hastaların yaşı, ameliyat sonrası YBÜ'ne yatırılması gerekmeyenlere göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Gruplar cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara kullanımı ve anestezi tipi açısından farklılık göstermedi (p>0.05). ASA, LUSS, CACI, SORT postop YBÜ'ne yatırılması gereken hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Ameliyat sonrası YBÜ endikasyonu olan hasta-lardan, ameliyat sonrası YBܒne ihtiyacı olan hastaların oranı daha yüksekti (p<0.001). Konsültasyon sayısı, ameliyat sonrası YBܒne yatış gerektiren hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). SORT’un, ameliyat sonrası YBÜ'ne yatış ihtiyacını tahmin etmede en yüksek doğruluk olduğu bulundu.
SONUÇ: Altımış beş yaş üstü elektif cerrahi uygulanan hastaların preoperatif değerlendirme sürecinde YBÜ endikasyonunu belirlemede ASA, LUSS, CACI, SORT’un etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın SORT’un etkinliği diğerlerinden üstün bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer ultrason skoru, Amerikan anesteziyolojistler derneği skoru; cerrahi sonuç risk aracı skoru; Charlson yaş ekli komorbidite indek-si; yoğun bakım ünitesi endikasyonu.

Ayşe Vahapoğlu, Zuhal Çavuş, Fatma Korkan, Oğuz Özakin, Ülkü Aygen Türkmen. Is a guideline required to predict the ICU need of patients over 65 years of age during the pre- operative period? A comparison of the ASA, lung ultrasound score, Charlson age-added comorbidity index, surgical outcome risk tool indexes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1004-1012

Corresponding Author: Ayşe Vahapoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English