p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 151-153 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.43436

Retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness

Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
Department of Radiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

Decompression illness (DCI) is a rare condition caused by air bubbles that arise because of a rapid decrease in ambient pressure. These air bubbles exert both physical and chemical effects associated with a range of findings from asymptomatic clinical presentation to death. In the literature, changes in consciousness, severe musculoskeletal and abdominal pain, respiratory distress, and skin changes have been described. The diagnosis of DCI is difficult, but anamnesis and physical examination are helpful. Radiologic evaluation is useful for determining possible complications in patients with severe disease and excluding other acute pathologies. In computed tomography (CT) images of patients diagnosed with DCI, air bubbles in the portal venous system, iliac and mesenteric veins, the vena cava inferior (VCI), and the cerebral and spinal arteries have been described before. Herein, we present the clinical and CT findings of two cases of DCI with extensive intra-abdominal free bubbles evident on abdominal CT.

Keywords: Abdominal pain, computed tomography; decompression illness; free air bubbles.

Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları

Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir-Turkey

Dekompresyon hastalığı (DKH), ortama basıncındaki hızlı düşüşe bağlı ortaya çıkan hava kabarcıklarının neden olduğu nadir bir durumdur. Bu hava kabarcıkları hem fiziksel hem de kimyasal etkiler göstererek, semptomsuz klinik prezentasyondan ölüme dek geniş bir spektrumda bulgulara neden olabilir. Literatürde DKH ile ilişkili olarak; bilinç değişiklikleri, kas-iskelet sisteminde ve karında şiddetli ağrı, solunum sıkıntısı ve cilt değişiklikleri tariflenmiştir. DKH tanısını koymak zordur ancak tanıda öykü ve fizik muayene yol göstericidir. Radyolojik değerlendirme, DKH tanılı hastalarda olası komplikasyonları belirlemek ve karın içi serbest hava kabarcıklarına yol açan diğer akut patolojileri dışlamak için yararlıdır. DKH tanısı konan hastaların bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde, portal venöz sistem, iliak ve mezenterik venler, vena kava inferior (VCI) ve serebral ve spinal arterlerde hava kabarcıkları daha önce tariflenmiştir. Bu yazıda, abdominal BT’de belirgin olan karın içi serbest hava kabarcıkları görülen iki DKH olgusunun klinik ve BT bulguları sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, dekompresyon hastalığı; karın ağrısı; serbest hava kabarcıkları.

Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil. Retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 151-153

Corresponding Author: Hakan Abdullah Özgül, Türkiye