p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of emergency operations and anesthesia procedures used in surgical emergencies before and during the COVID-19 pandemic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 639-646 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.43678

Evaluation of emergency operations and anesthesia procedures used in surgical emergencies before and during the COVID-19 pandemic

Tümay Uludağ Yanaral, Hüseyin Öz
Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The number of people actively participating in society has decreased following the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic as a result of the measures taken to reduce the risk of transmission, such as interruption to education, social isolation, and curfews. Accordingly, change in the etiology of emergency surgery and characteristics of patients may be expected. The current study aimed to compare emergency surgery between the COVID-19 pre-pandemic and pandemic periods and to present the data and emergency anesthesia management of patients with suspected COVID-19.
METHODS: Patients who underwent emergency surgery in our hospital between January 22 and April 29, 2020, were examined retrospectively. The patients were divided into two groups: Those operated before March 11, 2020 (Group 1) and those operated from this date April 29, 2020 (Group 2). The data of the two groups were compared. Routine emergency anesthesia and surgical approach were applied to all patients in Group 1 and those without suspected COVID-19 in Group 2. Patients with suspected COVID-19 in Group 2 were treated with an algorithm created in accordance with the guidelines of official institutions and scientific associations.
RESULTS: Age, gender, chronic medical diseases, ASA classification, Mallampati score, surgical department, surgical procedures, surgical etiology, duration of surgery, and length of hospital stay were similar in both groups. The number of patients undergoing general anesthesia and spinal anesthesia was 198 (82.5%) and 42 (17.5%) for Group 1 while it was 161 (73.9%) and 57 (26.1%), respectively, for Group 2 (p=0.025).
CONCLUSION: The clinical data and surgical features of emergency patients during the pandemic were similar to those before the pandemic; however, the rate of spinal anesthesia was higher in the former. Personal protective equipment standards should be followed to prevent cross-infection among the anesthesiology team during anesthesia procedures for emergency operations. We consider that necessary emergency interventions can be safely performed and COVID-19 nosocomial infection can be prevented in the operating room by following the Ministry of Health recommendations and guidelines that are updated regularly.

Keywords: Anesthesia, coronavirus infections, COVID-19, emergencies; surgery.

COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi dönemlerindeki acil ameliyatlarının ve acil cerrahi anestezi yöntemlerinin değerlendirilmesi

Tümay Uludağ Yanaral, Hüseyin Öz
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisini takiben eğitime ara verilmesi, sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi bulaş riskini azaltmaya yönelik alınan önlemler sonucunda toplumda aktif rol alan insan sayısında azalma olmuştur. Bunun sonucu olarak acil cerrahi etiyolojisinde bir değişiklik olacağı düşünülebilir. Bu çalışmada, COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi dönemlerinde hastanemizde yapılan acil ameliyatları ve acil cerrahi anestezi yöntemlerini değerlendirmeyi ve şüpheli COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların acil anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 22 Ocak–29 Nisan 2020 tarihleri arasında hastanemizde acil ameliyat olan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastalar, 11 Mart 2020 tarihi öncesinde ameliyat olanlar (Grup 1) ve sonrasında ameliyat olanlar (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. İki grup verileri karşılaştırıldı. Grup 1’deki tüm hastalara ve Grup 2’de COVID-19 şüphesi olmayanlara rutin acil anestezi ve cerrahi yaklaşım uygulandı. Grup 2’de COVID-19 şüphesi olan hastalar, resmî kurumların ve bilimsel derneklerin kılavuzlarına uygun olarak oluşturulan algoritma ile tedavi edildi.
BULGULAR: Yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar, ASA sınıflaması, Mallampati skoru, cerrahi branş, cerrahi prosedürler, cerrahi etiyolojisi, ameliyat süresi ve hastanede yatış süresi her iki grupta benzerdi. Genel anestezi ve spinal anestezi uygulanan hasta sayısı Grup 1 için sırasıyla 198 (%82.5) ve 42 (%17.5), Grup 2 için sırasıyla 161 (%73.9) ve 57 (%26.1) idi (p=0.025).
TARTIŞMA: Pandemi döneminde ki acil hastaların klinik verileri ve cerrahi ilişkili özellikleri pandemi öncesi acil hastalar ile benzerdir ancak pandemi döneminde daha fazla spinal anestezi uygulanmıştır. Acil anestezi uygulamaları sonucu anestezi ekibinde çapraz enfeksiyon gözlenmemesi için kişisel koruyucu ekipman kurallarına uyulmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın düzenli olarak güncellenen tavsiyelerine ve kılavuz önerilerine uyularak ameliyathanede gerekli acil müdahalelerin güvenli bir şekilde yapılabileceğini ve COVID-19 nozokomiyal enfeksiyonunun önlenebileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aciller, anestezi, cerrahi, COVID-19; koronavirüs enfeksiyonları.

Tümay Uludağ Yanaral, Hüseyin Öz. Evaluation of emergency operations and anesthesia procedures used in surgical emergencies before and during the COVID-19 pandemic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 639-646

Corresponding Author: Tümay Uludağ Yanaral, Türkiye
Manuscript Language: English