p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Penetrating brain injury with a bike key: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 524-526 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.43958

Penetrating brain injury with a bike key: a case report

Joe M Das, Satheesh Chandra, Rajmohan B Prabhakar
Department Of Neurosurgery, Government Medical College, Thiruvananthapuram, India

Penetrating brain injury (PBI) may be caused by low-velocity or high-velocity objects. Several objects are known to cause such injury ranging from knives to rooster pecks. However, an assault with the key of a bike causing PBI has not been reported in the literature. The objective of this study was to report the case of a 21-year-old male patient, who presented after an assault with a bike key. The key was impacted in the left parietal region. Left parietal craniotomy was done and the key was removed. There was an underlying parenchymal contusion, which was excised. On post-operative day two, the patient developed motor aphasia, which subsided in subsequent days with antiedema measures. At the first month follow-up, the patient was having normal speech and consciousness. Prompt treatment of penetrating brain injury is important and angiography is not always necessary for PBI.

Keywords: Bike key, left frontal contusion; penetrating brain injury; post-traumatic seizure.

Bisiklet anahtarıyla penetran beyin yaralanması: Bir olgu sunumu

Joe M Das, Satheesh Chandra, Rajmohan B Prabhakar
Devlet Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Thiruvananthapuram, Hindistan

Penetran beyin yaralanmasına (PBY) düşük veya hızlı ivmeli nesneler neden olabilmektedir. Bıçaklar ve horoz gagası gibi birkaç nesnenin bu çeşit yaralanmalara neden olduğu bilinmektedir. Ancak literatürde bisiklet anahtarıyla saldırı sonucu oluşan PBY bildirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı bir bisiklet anahtarıyla saldırı sonrası gelen 21 yaşındaki bir erkek hastayı raporlamaktı. Anahtar sol pariyetal bölgeye takılı kalmış ve sol pariyetal kraniyotomiyle çıkartılmıştır. Altta yatan parankimal kontüzyon eksize edilmiştir. Ameliyat sonrası ikinci gün hastada motor afazi gelişmiş ve daha sonraki günlerde ödem çözücü önlemlerle geçmişti. Birinci aylık izlemde hasta normal konuşma ve bilincine kavuşmuştu. Penetran beyin yaralanmalarının hemen tedavi edilmesi önemli olup PBY için her zaman anjiyografi gerekmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bisiklet anahtarı, penetran beyin yaralanması; posttravmatik nöbet; sol frontal kontüzyon.

Joe M Das, Satheesh Chandra, Rajmohan B Prabhakar. Penetrating brain injury with a bike key: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 524-526

Corresponding Author: Joe M Das, India
Manuscript Language: English