p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
23-gauge transconjunctival vitrectomy for posterior segment intraocular foreign bodies [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 298-302 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.44763

23-gauge transconjunctival vitrectomy for posterior segment intraocular foreign bodies

Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
Department of Ophthalmology, Ulucanlar Eye Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: This study is a report of the outcomes of 23-gauge (G) transconjunctival vitrectomy (TV) performed to treat a posterior segment intraocular foreign body (IOFB).
METHODS: The data of 14 eyes of 14 patients who underwent 23-G TV for the removal of a posterior segment IOFB were reviewed in this study. Surgery was initiated with a 23-G system in each case and the posterior segment IOFB was removed through the enlarged sclerotomy site. All of the patients were male. The mean age of the patients was 36.6±11.0 years.
RESULTS: The foreign body (FB) was located in the vitreous in 11 eyes and in the retina in 3 eyes. Before the 23-G TV, complicated cataract was detected in 6 eyes, vitreous hemorrhage was detected in 5 eyes, and retinal detachment was detected in 1 eye. The size of the FB ranged from 3 mm to 7 mm; 12 of the FBs were metallic and 2 were glass. Silicone oil was used as a tamponade agent in 5 eyes and gas tamponade (C3F8) was used in 4 eyes. The mean follow-up time was 8.15±2.9 months. At the last examination, of the 14 eyes included in the study, the visual acuity (VA) was 0.1 or better in 10 eyes and less than 0.1 in 4 eyes because 2 eyes had peri-macular scar, 1 eye had massive sub-epiretinal membrane and 1 eye had retinal re-detachment.
CONCLUSION: 23-G TV is seen as an effective and minimally invasive technique to remove posterior segment IOFBs.

Keywords: Intraocular foreign body, retina; transconjunctival vitrectomy; vitreous.

Göz içi arka segment yabancı cisimlerinin yönetiminde 23-gauge transkonjonktival vitrektomi

Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanaesi, Göz Hastalıkları, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Göz içi arka segment yabancı cisimlerinin (GİASYC) yönetiminde 23-gauge (G) transkonjonktival vitrektomi (TV) sonuçlarının bildirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada GİASYC nedeniyle 23-G TV uygulanan 14 hastanın 14 gözü incelendi. Tüm olgularda cerrahiye 23-G sistem kullanılarak başlandı ve GİASYC’ler genişletilmiş sklerotomilerden çıkartıldı. Çalışmadaki tüm olgular erkek olup, ortalama yaş 36.6±11.0 yıldı.
BULGULAR: Yabancı cisim 11 olguda vitreus içerisindeyken, üç olguda retina içindeydi. 23-G TV cerrahisi öncesinde, altı hastada komplike katarakt, beş hastada vitreus içi kanama ve bir olguda retina dekolmanı tespit edildi. On ikisi metalik ve ikisi cam tipinde olan yabancı cisimlerin boyutları 3 mm ile 7 mm arasında değişmekteydi. Cerrahi tamponat olarak, beş olguda silikon yağı kullanılırken dört olguda gaz tamponat (C3F8) kullanıldı. Cerrahi sonrası ortalama takip süresi 8.15±2.9 aydı. Son muayenede, çalışmaya dahil edilen 14 gözün 10’unda görme keskinliği (GK) 0.1 veya üzerindeyken, dört gözde 0.1’in altındaydı ki bunlardan ikisinde perimaküler skar, birinde yoğun sub-epiretinal membran ve birinde nüks retina dekolmanı mevcuttu.
TARTIŞMA: Göz içi arka segment yabancı cisimlerinin çıkarılmasında 23-G TV etkin ve minimal invaziv bir yöntem olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göz içi yabancı cisim, retina; transkonjonktival vitrektomi; vitreus.

Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas. 23-gauge transconjunctival vitrectomy for posterior segment intraocular foreign bodies. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 298-302

Corresponding Author: Yasemin Ozdamar Erol, Türkiye