p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Etiology, management, and survival of acute mechanical bowel obstruction: Five-year results of a training and research hospital in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 268-280 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.44834

Etiology, management, and survival of acute mechanical bowel obstruction: Five-year results of a training and research hospital in Turkey

Dursun Özgür Karakaş, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Seracettin Eğin, Semih Hot
Department of General Surgery, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute mechanical bowel obstruction (AMBO) is still a major surgical problem for emergency departments. The aim of this study was to evaluate AMBO in terms of etiology, management, and survival.
METHODS: Data of the age, sex, etiology, management, and survival of patients who were hospitalized for bowel obstruction between January 2014 and December 2018 were evaluated retrospectively. Adhesions, tumors, hernias and peritoneal carcinomatosis were evaluated in detail.
RESULTS: A total of 735 patients were included in the study. The obstruction was located in the small bowel (AMSBO) in 60% and in the large bowel (AMLBO) in 40%. The mean patient age was 59.9±16.02 years and 52.9% of the patients were male. Adhesion, tumor, and hernia were the most common etiologies of the overall AMBO group (43.3%, 26.2%, and 6%, respectively). The most common etiology for AMSBO was an adhesion (69.3%), while it was a tumor for AMLBO cases (61.6%). The most common management of AMBO patients was a conservative approach (53.2%; adhesions: 76.7%). Surgical palliation was performed in 24.9% (peritoneal carcinomatosis: 65.7%), and resection was performed in 21.9% (volvulus: 61.9%). The mortality rate in the group was 8.6%. The most common etiology was colorectal surgery (51.4%) for adhesions, colorectal cancer (93.8%) for tumors, and incisional hernia (47.7%) in cases of hernia-related AMBO.
CONCLUSION: Adhesions, tumors, and hernias are the most common etiologies of AMBO. The incidence of femoral/inguinal hernia have decreased while that of incisional hernia has increased, and it was further observed that peritoneal carcinomatosis has now become as common as hernia as a cause.

Keywords: Adhesion, acute colonic pseudo-obstruction; bowel obstruction; hernia; paralytic ileus; tumor.

Mekanik bağırsak tıkanıklığının etiyoloji, yönetimi ve sağkalımı: Türkiye’deki bir eğitim ve araştırma hastanesinin beş yıllık sonuçları

Dursun Özgür Karakaş, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Seracettin Eğin, Semih Hot
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Akut mekanik bağırsak tıkanıklığı (AMBT) acil servisler için halen ciddi bir cerrahi problemdir. AMBT’nin etiyoloji, yönetimi ve sağ kalımı açısından değerlendirmeyi amaçlamaktayız.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında bağırsak tıkanıklığı için yatırılmış hastalar geriye dönük incelendi. Yaş, cinsiyet, etiyoloji, yönetim ve sağ kalım AMBT açısından geriye dönük değerlendirildi. Adezyonlar, tümörler, herniler ve peritoneal karsinomatoza daha detaylı değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 735 hasta dâhil edildi. %60’ı ince bağırsak %40’ı kalın bağırsak tıkanıklığıydı. Yaş ortalaması 59.9±16.02 yıldı. %52.9’u erkek, %47.1’i kadındı. AMBT’nin en sık nedeni adezyonlar, tümörler ve hernilerdi (sırasıyla, %43.3, %26.2 ve %6). İnce bağırsak için en sık neden adezyon (%69.3), kalın bağırsaklar için ise tümörlerdi (%61.6). AMBT’nin en sık yönetimi konservatif yaklaşımdı (%53.2), cerrahi palyasyon %24.9 ve rezeksiyon %21.9 oranında uygulanmıştı. Konservatif yaklaşım en sık adezyonlarda (%76.7), cerrahi palyasyon peritoneal karsinomatozada (%65.7), ve rezeksiyon ise volvulusta (%61.9) uygulanmıştı. Mortalite oranı %8.6 bulundu. Adezyon için kolorektal cerrahi (%51.4), tümör için splenik fleksura distal (%71.3) yerleşimli kolorektal kanserler (%93.8) ve herniler için ise sıklıkla gastrointestinal cerrahi (%57.1) sonrası gelişen insizyonel herni (%47.7) en sık nedenlerdi.
TARTIŞMA: Adezyon, tümör ve herniler AMBT’nin sırasıyla en sık nedenleridir. En sık yönetim şekli konservatif yaklaşımdır ve çoğunlukla adezyonlar için uygulanır. Femoral ve inguinal herni sıklığı azalırken insizyonel herni sıklığı artmakta, peritoneal karsinomatoza son yıllarda herni kadar sık gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, akut kolonik psödo obstrüksiyon; bağırsak tıkanıklığı; fıtık; paralitik ileus; tümör.

Dursun Özgür Karakaş, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Seracettin Eğin, Semih Hot. Etiology, management, and survival of acute mechanical bowel obstruction: Five-year results of a training and research hospital in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 268-280

Corresponding Author: Dursun Özgür Karakaş, Türkiye