p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Does being a refugee affect prognosis in patients who underwent surgery due to peptic ulcer perforation? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 713-718 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.44902

Does being a refugee affect prognosis in patients who underwent surgery due to peptic ulcer perforation?

Gamze Çitlak1, Mustafa Ertuğrul Yurtteri1, Yiğit Soytaş1, Sercan Yüksel1, Mürşit Dincer2, Ekrem Ferlengez1
1University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ-Turkey

BACKGROUND: Although Turkey hosts the largest number of Syrian immigrants, the interpretation of their health problems seems to be inadequate and understudied. In this study, we aimed to investigate whether being a refugee is a prognostic factor or not for peptic ulcer perforation (PUP).
METHODS: A retrospective study was designed in Turkish Citizen patients and the refugees to compare the prognosis who underwent surgery for PUP. After ethical committee approval, the data of 143 patients, constituting 130 males and 13 females, operated for PUP, were collected. Patients’ files, surgery notes and outpatient policlinic data were evaluated.
RESULTS: In this study, 105 patients were Turkish Citizen, while the remaining 38 patients were refugees. Eight (7.6%) Turkish and one (2.6%) refugee patient died. There was no statistical significance between the two groups concerning mortality (p=0.445). Age, perforation diameter and localization, need of reoperation, nasogastric tube detention time, CRP, hematocrit, albumin, creatinine, BUN levels were found statistically significant for mortality.
CONCLUSION: Although being a refugee has been identified as a risk in the etiopathogenesis of peptic ulcer disease, we found that being a refugee in Turkey is not a negative prognostic factor for PUP.

Keywords: Morbidity, mortality, peptic ulcer perforation; refugee.

Peptik ülser perforasyonunun cerrahi tedavisinde mülteci olmak prognozu etkiler mi? Geriye dönük klinik çalışma

Gamze Çitlak1, Mustafa Ertuğrul Yurtteri1, Yiğit Soytaş1, Sercan Yüksel1, Mürşit Dincer2, Ekrem Ferlengez1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Türkiye çok sayıda Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmasına rağmen, sağlık sorunlarının yorumlanması yetersiz ve anlaşılmamış gibi görünmektedir. Mülteci olmanın, peptik ülser perforasyonu (PUP) hastalığı için prognostik bir faktör olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mülteci olan hastaların PUP açısından prognozlarını karşılaştırmak için retrospektif bir çalışma tasarlandı. PUP nedeniyle ameliyat edilen 130 erkek ve 13 kadından oluşan 143 hastanın 105’i Türk, geri kalan 38’i mülteci idi. Hastaların dosyaları, ameliyat notları ve poliklinik verileri değerlendirildi.
BULGULAR: Sekiz (%7.6) Türk vatandaşı ve bir (%2.6) mülteci hastada mortalite saptandı ve iki grup arasında mortalite açısından istatistiksel bir anlamlılık saptanmadı (p=0.445). Yaş, perforasyon çapı ve lokalizasyonu, reoperasyon ihtiyacı, nazogastrik dekompresyon süresi, CRP, hematokrit, albümin, kreatinin, BUN düzeyleri mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
TARTIŞMA: Bir mülteci olmak, peptik ülser hastalığının etiyopatogenezinde bir risk olarak tanımlanmış olmasına rağmen, Türkiye’de mülteci olmanın PUP için negatif bir prognostik faktör olmadığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Morbidite, mortalite, mülteci; peptik ülser perforasyonu.

Gamze Çitlak, Mustafa Ertuğrul Yurtteri, Yiğit Soytaş, Sercan Yüksel, Mürşit Dincer, Ekrem Ferlengez. Does being a refugee affect prognosis in patients who underwent surgery due to peptic ulcer perforation?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 713-718

Corresponding Author: Yiğit Soytaş, Türkiye