p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 376-383 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.45381

Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study

Kemal Arslan1, Ömer Karahan1, Ahmet Okuş1, Yaşar Ünlü2, Mehmet Ali Eryılmaz1, Serden Ay1, Barış Sevinç1
1Konya Education And Research Hospital General Surgery Departman
2Konya Education And Research Hospital Pathology Departman

BACKGROUND
We aimed to compare the effects of topical zinc oxide and topical silver sulfadiazine in the treatment of partial-thickness burn wounds.
METHODS
The study was conducted with 20 New Zealand rabbits, and burn wounds were created by a brass probe. The animals were randomly divided into two groups. The burns were treated with zinc oxide (Group O) or silver sulfadiazine (Group S) with daily application. The wound healing process was followed both clinically and histopathologically. We determined the days at which 50% and 80% re-epithelization was observed.
RESULTS
The mean time for 50% and 80% re-epithelization was 21.4 and 25.4 days in Group O and 25.8 and 30.2 days in Group S, respectively (p<0.001). The mean score for wound colonization was lower in Group O. The difference was statistically significant at weeks 2, 3, 4, and 6 (p<0.001). In the histopathological examination, the thicknesses of the epidermis, dermis and scar tissue were 0.12 mm, 3.80 mm and 244 mm in Group O, and 0.16 mm, 4.76 mm and 3.16 mm in Group S, respectively (p<0.001).
CONCLUSION
In this experimental burn study, zinc oxide was more effective than silver sulfadiazine in terms of epithelization, dermis maturation and scar formation.

Keywords: Zinc oxide, silver sulfadiazine; partial-thickness burn.

Yanık yarası tedavisinde topikal çinko oksit ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma

Kemal Arslan1, Ömer Karahan1, Ahmet Okuş1, Yaşar Ünlü2, Mehmet Ali Eryılmaz1, Serden Ay1, Barış Sevinç1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

AMAÇ
Bu çalışmada, yanık yaralarında yaygın olarak kullanılan çinko oksit ve gümüş sülfadiazinin tedavi etkileri karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yeni Zelanda cinsi 20 tavşanda pirinç propla yanık yarası oluşturuldu. Tavşanlar rastgele iki gruba ayrıldı. Yanıklar günlük uygulamayla birinci grupta çinko oksitle (Grup O), ikinci grupta (Grup S) gümüş sülfadiazinle tedavi edildi. Yara iyileşmesi klinik ve histopatolojik olarak takip edildi. Yara ölçümleri yapıldı ve %50 ve %80 reepitelizasyona ulaştığı günler belirlendi.
BULGULAR
Ortalama %50 ve %80 reepitelizasyona ulaşma süreleri Grup O’da sırasıyla 21,4 ve 25,4 gün, Grup S’de 25,8 ve 30,2 gündü (p<0,001). Yara kolonizasyonu ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. haftalarda ortalama olarak Grup O’da daha düşüktü. Fark 2, 3, 4 ve 6. haftalarda anlamlı idi (p<0,001). Histopatolojik değerlendirme sonucunda Grup O’da epidermis, dermis ve skar dokusunun kalınlıkları sırasıyla 0,12, 3,80 ve 2,44 mm idi. Grup S’de ise 0,16, 4,76 ve 3,16 mm olarak bulundu (p<0,001).
SONUÇ
Bu deneysel çalışmada, çinko oksit yanık tedavisinde epitelizasyon, epidermis maturasyonu ve skar oluşumunda gümüş sülfadiazinden daha etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çinko oksit, gümüş sülfadiazin; parsiyel kalınlıktaki yanık.

Kemal Arslan, Ömer Karahan, Ahmet Okuş, Yaşar Ünlü, Mehmet Ali Eryılmaz, Serden Ay, Barış Sevinç. Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(5): 376-383

Corresponding Author: Kemal Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English