p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Minimally invasive approaches in severe panfacial fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 541-545

Minimally invasive approaches in severe panfacial fractures

Erdem Güven1, Alper Mete Uğurlu1, Samet Vasfi Kuvat1, Deniz Kanlıada2, Ufuk Emekli1
1İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery
2İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, Department Of Otolaryngology

BACKGROUND
Minimally invasive approaches to severe panfacial fractures are being used increasingly to reduce surgical trauma and the related complications. In this study, it was aimed to determine the ideal surgical approaches in severe panfacial fractures.
METHODS
Sixteen patients with severe panfacial fractures were included in this study. Minimally invasive approaches were used for Le Fort III fracture in six patients, for Le Fort II fracture in four patients, and for bilateral maxillary and orbital floor fractures in six patients. We used subciliary, intraoral vestibular, lateral eyebrow incisions to reach orbital, maxillary, zygomaticomaxillary buttress, and nasoethmoidal fractures, respectively.
RESULTS
All fractures were repaired with miniplates and screws. No hematoma, wound infections or other complications were observed.
CONCLUSION
Minimally invasive approaches in severe panfacial fractures are considered suitable and effective in terms of aesthetic results.

Keywords: Minimally invasive, panfacial fracture; surgical approach.

Ciddi panfasiyal kırıklarda minimal invazif yaklaşımlar

Erdem Güven1, Alper Mete Uğurlu1, Samet Vasfi Kuvat1, Deniz Kanlıada2, Ufuk Emekli1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Reconstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Abd

AMAÇ
Cerrahi travma ve ilgili komplikasyonları azaltmak için, ciddi panfasiyal kırıklara minimal invazif yaklaşımların kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada, ciddi panfasiyal kırıklarda ideal cerrahi yaklaşımlar amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
On altı panfasiyal kırıklı hasta çalışmaya dahil edildi. Le Fort III kırıklı altı, Le Fort II kırıklı dört ve iki taraflı maksilla ve orbital taban kırıklı altı hastada minimal invazif yaklaşımlar kullanıldı. Orbital, maksiller, zigomatikomaksiller bileşke ve nazoetmoidal kırıklara yaklaşmak için sırası ile subsilier, ağız içi vestibular ve lateral kaş insizyonları kullanıldı.

BULGULAR
Tüm kırıklar miniplak ve vidalar ile onarıldı. Hematom, yara enfeksiyonu ya da diğer komplikasyonlar gözlenmedi.

SONUÇ
Ciddi panfasiyal kırıklarda, minimal invazif yaklaşımların estetik sonuçlar açısından uygun ve etkin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Minimal invazif, panfasiyal kırık; cerrahi yaklaşım.

Erdem Güven, Alper Mete Uğurlu, Samet Vasfi Kuvat, Deniz Kanlıada, Ufuk Emekli. Minimally invasive approaches in severe panfacial fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 541-545

Corresponding Author: Erdem Güven, Türkiye
Manuscript Language: English