p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS-induced colitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 663-670 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.45570

The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS-induced colitis

Yuksel Altinel1, Şenay Yalçın2, Gulçin Ercan1, Erkan Yavuz1, Candaş Erçetin1, Osman Bilgin Gülçiçek1, Atilla Çelik1, Güven Özkaya3, Hafize Uzun4
1Department of General Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Pathology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Biostatistics, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey
4Department of Biochemistry, Cerrahpaşa University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Curcumin is an antioxidant and anti-inflammatory molecule known to be a potent inhibitor of nuclear factor kappa B (NF-kappa B). In this study, we aimed to investigate the therapeutic effects of curcumin on colitis induced by a 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS).
METHODS: After the induction of colitis under anesthesia, 42 rats were divided into six groups as follows; the curcumin oral group, curcumin (20 mg/kg); the corn oil oral group, corn oil (20 mg/kg) using gastric gavage, the curcumin rectal group, curcumin; the corn oil rectal group, corn oil; the control group, 1 mL saline solution (0.9% NaCl) were administered using the rectal route. In the sham group, only rectal catheterization was performed. At the end of the seven day, the blood and intestinal tissue samples were obtained for histopathological examination and for MPO, MDA, NO, PDGF, IL-6, TNF-alpha, NF-kappaB.
RESULTS: The macroscopic damage score was significantly higher in curcumin oral, corn oil oral and saline groups when compared to the sham group (p<0.05). The significant differences between groups were evaluated using the biochemical analysis of intestinal tissue for IL-6, NO, NF-κB, PDGF, TNF-α, MDA, MPO (p<0.05). NF-κB levels of blood in curcumin oral, curcumin rectal, sham, corn oil oral, corn oil rectal groups were significantly increased when compared to saline rectal group (p≤0.001). NF-κB serum levels of corn oil rectal and control group (p≤0.001) were lower than the sham group (p=0.012).
CONCLUSION: The effects of curcumin improved possibly by modulating the NF-κB signaling pathway should be considered against colitis alone or in combination with the conventional anti-colitic therapies in future studies.

Keywords: Anti-inflammatory, anti-oxidant; colitis; curcumin; NF-kappaB.

Kurkumin’in PDGF ekspresyonu ve NF-kappa B üzerindeki etkisi: TNBS kolit modeli

Yuksel Altinel1, Şenay Yalçın2, Gulçin Ercan1, Erkan Yavuz1, Candaş Erçetin1, Osman Bilgin Gülçiçek1, Atilla Çelik1, Güven Özkaya3, Hafize Uzun4
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa
4Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Kurkumin, nükleer faktör kappa B’nin (NF-kappa B) güçlü bir inhibitörü olduğu bilinen antioksidan ve antienflamatuvar bir moleküldür. Kurkumin’in 2,4,6-trinitrobenzen sülfonik asit (TNBS) ile indüklenen kolit modeli üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Anestezi altında kolit indüksiyonundan sonra, 42 sıçan altı gruba ayrıldı; kurkumin oral grup, kurkumin (20 mg/kg); mısır yağı oral grubu, mısır yağı (20 mg/kg) mide gavajı yoluyla, kurkumin rektal grubu, kurkumin; mısır yağı rektal grubu, mısır yağı. Kontrol grubuna 1 mL salin solüsyonu (%0.9 NaCl) rektal yolla uygulandı. Sham grubunda sadece rektal kateterizasyon yapıldı. Yedi gün sonunda, histopatolojik inceleme ve MPO, MDA, NO, PDGF, IL-6, TNF-alfa, NF-kappa B için kan ve bağırsak doku örnekleri alındı.
BULGULAR: Makroskobik hasar skoru, kurkumin oral, mısır yağı oral ve salin gruplarında sham grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Gruplar arasındaki anlamlı fark, IL-6, NO, NF-kB, PDGF, TNF-α, MDA, MPO intestinal dokunun biyokimyasal analizinde değerlendirildi (p<0.05). Kurkumin oral, kurkumin rektal, sham, mısır yağı oral, mısır yağı rektal gruplarında NF-kB kan seviyeleri, salin rektal grubuna göre anlamlı olarak arttı (p=0.001). Mısır yağı rektal ve kontrol grubunun NF-kB serum seviyeleri (p≤0.001) sham grubundan düşük bulundu (p=0.012).
TARTIŞMA: Kurkumin’in, NF-kB sinyal yolundaki duzenleyici etkisi muhtemelen iyileştirici özelliği ile gelecekteki çalışmalarda tek başına kolite karşı veya konvansiyonel anti-kolitik tedaviler de kombinasyon halinde düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antienflamatuvar, anti-oksidan; kolit; kurkumin; NF-kB.

Yuksel Altinel, Şenay Yalçın, Gulçin Ercan, Erkan Yavuz, Candaş Erçetin, Osman Bilgin Gülçiçek, Atilla Çelik, Güven Özkaya, Hafize Uzun. The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS-induced colitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 663-670

Corresponding Author: Yuksel Altinel, Türkiye