p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
The effects of C-reactive protein/albumin ratio and hematologic parameters on predicting the prognosis for emergency surgical patients in intensive care [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 67-72 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45758

The effects of C-reactive protein/albumin ratio and hematologic parameters on predicting the prognosis for emergency surgical patients in intensive care

Pakize Özçiftci Yılmaz1, Erkan Karacan2
1Department of Intensive Care Unite, Aydın State Hospital, Aydın-Turkey
2Department of General Surgery, Aydın State Hospital, Aydın-Turkey

BACKGROUND: Diagnosis and treatment of emergency surgical pathologies should be addressed within hours, and the prognosis of the patient may deteriorate further in cases of delay. Easy and effective markers are needed in this regard. Our aim in this study is to evaluate the CRP/albumin ratio and the usability of hematological parameters in predicting prognosis in emergency surgical patients in intensive care.
METHODS: This study was performed by retrospectively scanning the files of the patients who were followed up in the intensive care unit. Patients hospitalized after emergency surgery were taken as ‘emergency group’ and patients hospitalized after elective major surgery were taken as ‘control group’. In addition to the demographic characteristics of the patients, the length of hospitalization in the intensive care unit, whether there was a need for mechanical ventilation, platelet/lymphocyte (P/L), neutrophil/lymphocyte (N/L), C-reactive protein (CRP)/albumin values were recorded and the values of both groups were compared statistically.
RESULTS: In this study, 341 patients were included, of which 111 were emergency (32.6%) (Group 1), 230 were elective (67.4%) (Group 2) cases. When the emergency and elective cases were compared, the average CRP/albumin value was 49.05 in Group 1 and 32.8 in Group 2 (p=0.001). N/L values were 11.9 in Group 1 and 9.87 in Group 2 (p=0.04). When looking at another hematological parameter, P/L, it was found 272.62 in Group 1 and 229.17 in Group 2 (p=0.03). Hospitalization days were 13.61 days in Group 1, while 12.43 days in Group 2. When CRP/albumin >40, its sensitivity was determined as 80.49% and its selectivity as 67.22% (p<0.001).
CONCLUSION: The CRP/albumin ratio can be used as an effective marker in determining the urgency of surgical cases and predicting mortality.

Keywords: CRP/albumin, emergency; intensive care unit; mortality.

Yoğun bakımda yatan acil cerrahi hastalarda C-reaktif protein/albümin oranı ve hematolojik parametrelerin prognozu ön görmedeki etkisi

Pakize Özçiftci Yılmaz1, Erkan Karacan2
1Aydın Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Aydın
2Aydın Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Aydın

AMAÇ: Acil cerrahi patolojilerin tanı ve tedavisinin saatler içinde yapılması gerekmekte olup, geç kalınan durumlarda hastanın prognozu daha da kötüye gidebilmektedir. Bu konuda kolay ve etkili belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, yoğun bakıma yatan acil cerrahi hastalarında C-reaktif protein (CRP)/albümin oranı ve hematolojik parametrelerin prognozu ön görmede kullanılabilirliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma yoğun bakımında takip edilen hastaların dosyalarının geriye dönük olarak taranması ile yapıldı. Acil cerrahi sonrası yatan hastalar ‘acil grubu’ olarak, elektif majör cerrahi sonrası yatan hastalar ‘kontrol grubu’ olarak alındı. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra, yoğun bakımda yatış süreleri, mekanik ventilatör ihtiyacının olup olmadığı, yoğun bakıma yatıştan önce, ameliyat öncesi kan değerlerinden platelet/lenfosit (P/L), nötrofil/lenfosit (N/L), CRP/albümin değerleri kaydedilip her iki grubun değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 341 hasta alındı, bunların 111’i acil (%32.6) (Grup 1), 230’u elektif (%67.4) (Grup 2) olgu idi. Acil ve elektif olgular karşılaştırıldığında, Grup 1’de ortalama CRP/albümin değeri 49.05 saptanırken, Grup 2’de 32.8 olarak saptanmıştır (p=0.001). N/L değerleri ise Grup 1’de 11.9, Grup 2’de 9.87 bulunmuştur (p=0.04). Diğer bir hematolojik parametre olan P/L değerlerine bakıldığında ise Grup 1’de 272.62 bulunurken, Grup 2’de 229.17 olarak saptanmıştır (p=0.03). Hastanede yatış günleri Grup 1’de ortalama 13.61 gün iken, Grup 2’de 12.43 gündür. CRP/albümin >40 olduğunda duyarlılığı %80.49, seçiciliği ise %67.22 olarak belirlenmiştir (p<0.001).
TARTIŞMA: CRP/albümin oranı cerrahi olguların aciliyetini belirlemede ve mortalitesi hakkında öngörüde bulunmada etkili bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil, CRP/albumin; mortalite; yoğun bakım ünitesi.

Pakize Özçiftci Yılmaz, Erkan Karacan. The effects of C-reactive protein/albumin ratio and hematologic parameters on predicting the prognosis for emergency surgical patients in intensive care. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 67-72

Corresponding Author: Pakize Özçiftci Yılmaz, Türkiye