p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search




SCImago Journal & Country Rank
Management of uncomplicated acute appendicitis during the COVID-19 pandemic: Appendectomy or non-surgical treatment? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 894-899 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.45944

Management of uncomplicated acute appendicitis during the COVID-19 pandemic: Appendectomy or non-surgical treatment?

Ahmet Erdoğan, Ahmet Türkan
Department of General Surgery, Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, Kahramanmaraş-Türkiye

BACKGROUND: This study aims to compare medical treatment and appendectomy in patients diagnosed with uncomplicated acute appendicitis during the COVID-19 pandemic.
METHODS: Retrospectively analyzed were the data of 80 patients who received medical or surgical treatment for uncomplicated acute appendicitis between March 15, 2020, and August 31, 2020. The demographic characteristics of the patients, length of hospital stay, physical examination and radiology findings, laboratory results, and any complications were recorded. Patients were divided into two groups depending on the mode of treatment, as surgical and non-surgical.
RESULTS: Forty patients were given medical treatment and 40 patients were directly operated on for appendicitis. Of the 40 patients who received medical treatment, 8 (20%) ended up requiring an operation due to recurrence. The mean duration of hospitalization was 2 days (range: 1–3), and the mean follow-up duration was 285.35±65.66 days (range: 101–379). The white blood cell count was significantly higher in the surgical group (p=0.004), and the length of hospital stay was longer in the non-surgical group (p<0.001). The prevalence of post-operative complications was similar for patients who underwent appendectomy directly on admission or after recurrence (p=1.000). Among the patients who received medical treatment, the most important predictors of requiring surgery were the red cell distribution width and increased appendix diameter in computed tomography (p<0.05).
CONCLUSION: Medical treatment is an effective alternative in patients with uncomplicated appendicitis. Even in the case of a recurrence in follow-up, surgery due to a potential recurrence is not associated with an increased rate of complication compared to direct surgery.

Keywords: Appendectomy, COVID-19; non-surgical treatment; red cell distribution width; uncomplicated appendicitis.

COVID-19 pandemi sürecinde unkomplike akut apandisit yönetimi: Appendektomi mi? nonoperatif tedavi mi?

Ahmet Erdoğan, Ahmet Türkan
Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

AMAÇ: COVID-19 pandemi döneminde, unkomplike akut apandisit tanılı hastalarda, tıbbi tedavi ve appendektomi tedavisi karşılaştırılarak, hangi-sinin daha etkin bir tedavi yöntemi olduğunun ortaya konması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada, 15.03.2020 ile 31.08.2020 tarihleri arasında, unkomplike akut apandisit nedeni ile cerrahi veya nonoperatif yöntem ile tedavi edilen 80 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, hastanede yatış süresi, fizik muayene ve radyolojik bulguları, laboratuvar değerleri, ameliyat edilenlerde komplikasyonlar kaydedildi. Hastalar, ameliyat edilenler ve nonoperatif tedavi edilenler şeklinde iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kırk hastaya apandisit nedeni ile medikal tedavi verildi, 40 hasta ise direk olarak apandisit nedeni ile ameliyat edildi. Tıbbi tedavi verilen hastalardan sekizi (%20) ikinci başvuruda opere edildi. Hastaların yatış süresi iki (1–3) gün, ortalama takip süresi 285.35±65.66 gün (min: 101-maks: 379) idi. Yapılan incelemede WBC değerinin ameliyat olan grupta anlamlı olarak yüksek olduğu görülürken (p=0.004), yatış süresinin tıbbi tedavi grubunda ameliyat grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.001). Hemen ameliyat edilenler ile ikinci başvuruda ameliyat edilenler ara-sında, ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak fark izlenmedi (p=1.000). Tıbbi tedavi sonrası ikinci başvuruda ameliyat olmayı belirleyen en önemli faktörler RDW değeri ve bilgisayarlı tomografide apendiks çapında artış olduğu tespit edildi (p<0.05).
TARTIŞMA: Çalışmada, unkomplike apandisit tanılı hastalara medikal tedavi başlanabileceği, daha sonraki takiplerinde nüks olsa bile, ikinci başvuru-da yapılan ameliyat ile komplikasyonların artmayacağı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Appendektomi, COVID-19; eritrosit dağılım genişliği; nonoperable tedavi; unkomplike apandisit.

Ahmet Erdoğan, Ahmet Türkan. Management of uncomplicated acute appendicitis during the COVID-19 pandemic: Appendectomy or non-surgical treatment?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 894-899

Corresponding Author: Ahmet Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English