p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Trauma-induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 863-866 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.46026

Trauma-induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion

Seok Hwa Youn1, Yong Chul Shin2, Jiho Yoon1, Sunyoung Baek1, Younghwan Kim1
1Department of Surgery, National Medical Center, Seoul-Korea
2Department of Thoracic Surgery, National Medical Center, Seoul-Korea

Trauma with prolonged shock can cause systemic capillary leak syndrome regardless of the site of injury and a transfusion can aggravate it. The systemic capillary leak induces both an abdominal compartment syndrome and pulmonary edema, and a transfusion can aggra-vate these sequelae within hours. In our case, 21-year-old man with a penetrating injury in his left thorax experienced delay in rescue and definitive surgery. To manage life-threatening shock, massive blood transfusion and crystalloids had been infused. Cardiopulmonary cerebral resuscitations were performed 2 times during the surgery. Massive amount of pulmonary secretions emitted from his airways with severe hypoxia along with development of massive ascites causing abdominal compartment syndrome, while the surgery was underway. After temporary abdominal closure, he was moved to the intensive care unit and underwent venovenous extracorporeal membranous oxygenation. He recovered without any notable complications. It is important to prevent and correct the shock rapidly by appropriate rescue, controlling the source and infusing less amount of crystalloid and transfusion.

Keywords: Abdominal compartment syndrome, capillary leak syndrome; injuries; pulmonary edema; stab.

Penetran göğüs yaralanması sonrası travmaya bağlı kapiller kaçış sendromu: Transfüzyonla şiddetlenen masif asit ve pulmoner sekresyon

Seok Hwa Youn1, Yong Chul Shin2, Jiho Yoon1, Sunyoung Baek1, Younghwan Kim1
1Ulusal Tıp Merkezi, Cerrahi Departmanı, Seul-Kore
2Ulusal Tıp Merkezi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Seul-Kore

Uzamış şokun eşlik ettiği travma, yaralanma bölgesinden bağımsız olarak sistemik kapiller kaçış sendromuna neden olabilir ve herhangi bir transfüz-yon bu durumu ağırlaştırabilir. Sistemik kapiller kaçış hem abdominal kompartman sendromunu hem de pulmoner ödemi indükler ve herhangi bir transfüzyon, bu sekelleri saatler içinde ağırlaştırabilir. Bizim olgumuz olan, sol göğüs kafesinde penetran yaralanması olan 21 yaşındaki erkek hasta, gecikmiş kurtarma cerrahisi ve kesin cerrahi geçirdi. Hayatı tehdit eden şok durumunu yönetmek üzere, yoğun kan transfüzyonu ve kristaloid infüz-yonu yapıldı. Ameliyat sırasında iki kez kardiyopulmoner serebral resüsitasyon uygulandı. Ameliyat boyunca, abdominal kompartman sendromuna neden olan masif asit gelişimi ile birlikte, şiddetli hipoksinin eşlik ettiği hava yollarından masif miktarda pulmoner sekresyon çıkarıldı. Abdomen geçici olarak kapatıldıktan sonra hasta yoğun bakım ünitesine alındı ve veno-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulandı. Hasta, önemli bir komplikasyon kalmadan iyileşti. Uygun kurtarma prosedürü, kaynağın kontrol edilmesi ve daha az miktarda kristalloid ve transfüzyon infüzyonu ile şokun hızla önlenmesi ve düzeltilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kompartman sendromu, bıçaklanma; kapiller kaçak sendromu; pulmoner ödem; yaralanmalar.

Seok Hwa Youn, Yong Chul Shin, Jiho Yoon, Sunyoung Baek, Younghwan Kim. Trauma-induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 863-866

Corresponding Author: Younghwan Kim, South Korea
Manuscript Language: English