p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Comparative analysis of the management of acute appendicitis between the normal period and COVID-19 pandemic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 22-25 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.46487

Comparative analysis of the management of acute appendicitis between the normal period and COVID-19 pandemic

Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Merve Tokocin, Yunus Emre Aktimur, Nadir Adnan Hacım, Osman Bilgin Gülcicek
Department of General Surgery, İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis is the most common abdominal surgical emergency. There is no adequate information to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on acute appendicitis and its surgical management. The present comparative study reports successful appendectomy and infection control in patients with appendicitis during the COVID-19 pandemic and last year covering the same period.
METHODS: This retrospective observational study was conducted in acute appendicitis-treated patients from 13.03.19 to 13.05.19 and from 13.03.20 to 13.05.20, respectively.
RESULTS: This study included 150 patients (110 patients in 2019; 40 patients in 2020 (during COVID-19 pandemic)). The patients were named as Group A (Normal period) and Group B (Pandemic period), respectively. The groups were comparable as there was no significant difference between the mean age, mean BMI, and mean length of stay. There is a significant difference between the comorbidities of Group A and Group B (p=0.033). There was no significant difference between the laboratory and radiological findings of Group A and Group B. There was a significant difference between the perforation number of Group A and Group B (p=0.029). There was no significant difference between the needs of ICU and conversion from laparoscopic to conventional appendectomy of Group A and Group B.
CONCLUSION: The findings obtained in this study suggest that late admission to the hospital caused complicated cases and made acute appendicitis management more difficult during the pandemic period, which was already a troubling period. During the COVID-19 pandemic, the principles applied to emergency surgery for infected patients should be applied to both suspected and confirmed cases.

Keywords: Appendectomy, Coronavirus disease 2019 (COVID-19); severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Akut apandisit yönetiminin normal dönemde ve COVID-19 pandemisi esnasında karşılaştırmalı analizi

Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Merve Tokocin, Yunus Emre Aktimur, Nadir Adnan Hacım, Osman Bilgin Gülcicek
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bilindiği üzere akut apandisit, en sık acil abdominal cerrahi nedenidir. COVID-19 pandemisinin akut apandisit ve cerrahi tedavisi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar kısıtlıdır ve yeterli bilgi mevcut değildir. Mevcut karşılaştırmalı çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında ve geçen yıl aynı periyodu kapsayan dönemde apendektomi ameliyatı geçiren hastaların apendektomi sonuçlarını ve enfeksiyon kontrolünü bildirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Gerçekleştirilen geriye dönük gözlemsel çalışma, karşılaştırmalı olarak 13.03.19–13.05.19 ve 13.03.20–13.05.20 tarihleri arasında akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastalar üzerinde gerçekleştirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 150 hasta (2019’da 110 hasta; 2020’de 40 hasta [COVID-19 pandemi sırasında]) dahil edildi ve hastalar sırasıyla Grup A (Normal dönem) ve Grup B (Pandemi dönemi) olarak isimlendirildi. Ortalama yaş, ortalama VKİ ve ortalama kalış süresi arasında anlamlı bir fark olmadığı için istatistiksel olarak kıyaslanabilir gruplar olarak değerlendirildi. Grup A ve Grup B komorbiditeleri arasında anlamlı fark gözlendi (p=0.033). Grup A ve Grup B’nin laboratuvar değerleri ve radyolojik bulguları arasında anlamlı bir fark yoktu. Grup A ile Grup B’nin perforasyon sayısı arasında anlamlı fark tespit edildi (p=0.029). Grup A ve Grup B’nin yoğun bakım ihtiyacı ile laparoskopiden konvansiyonel apendektomiye geçiş sayıları arasında anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA: Çalışmamızda da görüldüğü üzere, hastaneye geç başvuru, komplike olgulara neden olmuş ve zaten sıkıntılı bir dönem olan pandemi sürecinde, akut apandisit yönetimini daha da zorlaştırmıştır. COVID-19 salgını sırasında, acil cerrahide uygulanan ilkeler hem şüpheli hem de doğrulanmış COVID-19 olgularına uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sendromu, apendektomi; Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19); Koronavirüs 2 (SARS-Cov-2).

Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Merve Tokocin, Yunus Emre Aktimur, Nadir Adnan Hacım, Osman Bilgin Gülcicek. Comparative analysis of the management of acute appendicitis between the normal period and COVID-19 pandemic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 22-25

Corresponding Author: Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Türkiye