p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effects of sponges soaked with chlorhexidine gluconate and metronidazole on safety of colonic anastomosis in an experimental model of peritonitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 167-173 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.46682

The effects of sponges soaked with chlorhexidine gluconate and metronidazole on safety of colonic anastomosis in an experimental model of peritonitis

Ali Aksu1, Mehmet Buğra Bozan2, Nizamettin Kutluer1, Burhan Hakan Kanat1, Yavuz Selim İlhan3, Ahmet Türkoğlu4, Adile Ferda Dağlı5, Nevin Ilhan6, Ayşe Azak Bozan7, Nurullah Aksoy8
1Department of Surgery, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ-Turkey
2Department of Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
3Department of General Surgery, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ-Turkey
4Department of General Surgery, Medical Park Hospital, Gaziantep-Turkey
5Department of Pathology, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ-Turkey
6Department of Biochemistry, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ-Turkey
7Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ-Turkey
8Department of General Surgery, Siverek State Hospital, Şanlıurfa-Turkey

BACKGROUND: The present study aims to evaluate the use of the chlorhexidine gluconate and metronidazole impregnated compresses concerning anastomosis safety in the left colonic anastomosis in the presence of peritonitis.
METHODS: This study was conducted on 21 Wistar-Albino-rats divided into three equal groups. After median laparotomy, the whole layer of the left colon was cut 2 cm over the pelvic peritoneum. The faeces were spread around the injury for fecal contamination. Then, fasia and skin were closed with 3/0 silk. After one day period, relaparatomy was performed. The abdomen was cleared isotonic sodium chloride with impregnated material before starting colonic anastomosis in the first group and then double layer colonic anastomosis was performed. In the second Group-II, abdomen was cleared with the metronidazole impregnated compresses then double layer colonic anastomosis was performed. In the group-III, abdomen was cleared with the chlorhexidine gluconate impregnated compresses then double layer colonic anastomosis was performed. Tissue hydroksiproline levels and anastomosis bursting pressures were measured and histopathologic findings on the anastomosis line were evaluated on the postoperative tenth day by performing relaparatomy.
RESULTS: The highest anastomosis bursting pressure was found in Group-III (p<0.05). The highest tissue hydroksiproline level was found in Group-III (p<0.005 Group I-III, Group II-III). When histopathologic findings were evaluated by comparing the three groups in this study, the healing of the intestine tissue score was statistically insignificant between group-II and III, for both group-II and III, healing score was statistically significant higher than Group-I (p<0.05 Group I–III and Group I-II).
CONCLUSION: Cleaning the abdomen before the anastomosis using antibacterial soaked material increased resection safety in the presence of peritonitis and anastomosis safety in primary anastomosis.

Keywords: Anastomosis leakage, chlorehexidin gluconate; colon anastomosis; peritonitis.

Peritonitli ortamda klorhexidin glukonat emdirilmiş kompres ve metronidazol emdirilmiş kompres kullanımının bağırsak anastomozu üzerine etkileri

Ali Aksu1, Mehmet Buğra Bozan2, Nizamettin Kutluer1, Burhan Hakan Kanat1, Yavuz Selim İlhan3, Ahmet Türkoğlu4, Adile Ferda Dağlı5, Nevin Ilhan6, Ayşe Azak Bozan7, Nurullah Aksoy8
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ
4Gaziantep Özel Medicalpark Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Gaziantep
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ
6Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
7Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ
8Siverek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı peritonitli ortamda yapılmış olan sol kolon anastomozlarının güveliğinin klorheksidin emdirilmiş kompres ve metronidazol emdirilmiş kompres kullanımı ile incelenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Üç eşit gruba ayrılmış 21 Wistar Albino sıçan kullanılarak çalışma hazırlandı. Median laparatomiden sonra pelvik peritonun 2 cm üzerinden kolon tam kat olarak kesildi. Fekal kontaminasyon amaçlı feçes yarlanma alanının çevresine yayıldı. Ardından fasia ve cilt 3/0 ipekle kapatıldı. Bir gün sonra relaparatomi yapıldı. İlk grupta anastomoz öncesinde batın izotonik sodyum klorür emdirilmiş materyalle temizlendi ve ardından çift kat anastomoz uygulandı. Grup II’de batın metronidazol emdirilmiş materyallerle temizlendikten sonra çift kat anastomoz uygulandı. Grup III’te batın klorheksidin glukonat emdirilmiş materyal ile temizlendikten sonra çift kat anastomoz uygulandı. Ameliyat sonrası 10. günde relaparatomi yapılarak doku hidroksiprolin düzeyleri, anastomoz patlama basınçları ölçüldü ve anastomoz hattının histopatolojik bulguları incelendi.
BULGULAR: En yüksek anastomoz patlama basıncı Grup-III’te tespit edildi (p<0.05 Group I-III, Group II-III). En yüksek doku hidroksiprolin düzeyleri Grup III’te tespit edildi (p<0.005 Group I-III, Group II-III). Üç grup arasında histopatolojik bulgular değerlendrildiği zaman Grup II ile Grup III arasındaki iyileşme skorları arasında anlamlı farklılık izlenmezken, Grup I ile karşılaştırıldığında hem Grup II hem de Grup III’te iyileşme skorları istatsitiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.05 Group I-III and Group I-II).
TARTIŞMA: Antibakteriyel ajan emdirilmiş materyalle anastomoz öncesinde batının temizlenmesi peritonitli ortamda rezeksiyon güvenliğinin ve primer anastomoz güvenliğini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, klorheksidin glukonat; kolon anastomozu; peritonit.

Ali Aksu, Mehmet Buğra Bozan, Nizamettin Kutluer, Burhan Hakan Kanat, Yavuz Selim İlhan, Ahmet Türkoğlu, Adile Ferda Dağlı, Nevin Ilhan, Ayşe Azak Bozan, Nurullah Aksoy. The effects of sponges soaked with chlorhexidine gluconate and metronidazole on safety of colonic anastomosis in an experimental model of peritonitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 167-173

Corresponding Author: Mehmet Buğra Bozan, Türkiye
Manuscript Language: English