p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The role of geraniol on hepatic ischemia-reperfusion injury model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 390-396 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.47004

The role of geraniol on hepatic ischemia-reperfusion injury model in rats

Emre Tunç1, Vedat Durgun2, Ozan Akıncı3, Sefa Ergün2, Osman Şimşek2, Ibrahim Murat Bolayırlı4, Nuray Kepil5
1Department of Surgical Oncology, Ankara Etlik City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, İstanbul-Türkiye
3Department of General Surgery, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
4Department of Medical Biochemistry, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, İstanbul-Türkiye
5Department of Pathology, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, İstanbul, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Hepatic ischemia/reperfusion (I/R) injury is a significant clinical condition that can arise during liver resections, trauma, and shock. Geraniol, an isoterpene molecule commonly found in nature, possesses antioxidant and hepatoprotective properties. This study investigates the impact of geraniol on hepatic damage by inducing experimental liver I/R injury in rats.
METHODS: Twenty-eight male Wistar Albino rats weighing 350-400 g were utilized for this study. The rats were divided into four groups: control group, I/R group, 50 mg/kg geraniol+I/R group, and 100 mg/kg geraniol+I/R group. Ischemia times were set at 15 minutes with reperfusion times at 20 minutes. Ischemia commenced 15 minutes after geraniol administration. Serum levels of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and lactic acid were measured, along with superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase (GPx) activity levels in liver tissues. Liver tissues were also examined histopathologically.
RESULTS: It was observed that intraperitoneal administration of 50 mg/kg and 100 mg/kg geraniol significantly reduced AST, lactic acid, and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) levels. The serum ALT level decreased significantly in the 50 mg/kg group, whereas no significant decrease was found in the 100 mg/kg group. SOD and GPx enzyme activities were shown to increase significantly in the 100 mg/kg group. Although there was an increase in these enzyme levels in the 50 mg/kg group, it was not statistically significant. Similarly, CAT enzyme activity increased in both the 50 mg/kg and 100 mg/kg groups, but the increase was not significant. The Suzuki score significantly decreased in both the 50 mg/kg and 100 mg/kg groups.
CONCLUSION: The study demonstrates that geraniol reduced hepatic damage both biochemically and histopathologically and increased antioxidant defense enzymes. These findings suggest that geraniol could be used to prevent hepatic I/R injury, provided it is corroborated by large-scale and comprehensive studies.

Keywords: Geraniol, liver; ischemia/reperfusion injury; oxidative stress.

Sıçanlarda oluşturulan hepatik iskemi reperfüzyon hasarı modelinde geraniolün etkisi

Emre Tunç1, Vedat Durgun2, Ozan Akıncı3, Sefa Ergün2, Osman Şimşek2, Ibrahim Murat Bolayırlı4, Nuray Kepil5
1Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Hepatik iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarı; karaciğer rezeksiyonları, travma, şok gibi durumlarda gelişebilen önemli bir klinik durumdur. Geraniol; doğada yaygın bulunan ve antioksidan, hepatoprotektif özellikleri gösterilmiş izoterpen grubu bir moleküldür.Çalışmamızda sıçanlarda deneysel karaciğer I/R hasarı oluşturarak, geraniolün hasara etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 350-400 gr ağırlığında, 28 adet Wistar Albino türü erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol grubu, I/R grubu, 50 mg/kg gera-niol+ I/R grubu ve 100 mg/kg geraniol+ I/R grubu olarak 4’e ayrıldı. İskemi süreleri 15 dk, reperfüzyon süreleri 20 dk olarak belirlendi. İskemiye geraniol uygulamasının 15. dk’sında başlandı. Serumlardan ALT, AST, laktik asit düzeyleri ölçüldü. Karaciğer dokularından SOD, CAT ve GPx aktivite düzeyleri ölçüldü. Karaciğer dokuları histopatolojik olarak incelendi.
BULGULAR: Geraniol molekülünün intraperitoneal olarak 50 mg/kg ve 100 mg/kg uygulanmasının, AST, laktik asit ve TNF-α düzeylerini anlamlı şekilde azalttığı görülmüştür. Serum ALT düzeyinin ise 50 mg/kg uygulanan grupta anlamlı şekilde azaldığı gösterilmesine rağmen, 100 mg/kg uygulanan grupta olan azalmada anlamlılık saptanmamıştır. SOD ve GPx enzim aktivitelerinin 100 mg/kg grubunda anlamlı şekilde arttığı gösterilmiş, ancak 50 mg/kg grubunda enzim düzeylerinde artış olmasına rağmen anlamlılık saptanmamıştır. Yine CAT enzim aktivitesinin 50 mg/kg ve 100 mg/kg gruplarında artmış olduğu gösterilmesine rağmen, artış anlamlı bulunmamıştır. Suzuki skorunun, 50 mg/kg ve 100 mg/kg grubunda anlamlı şekilde azaldığı saptanmıştır.
SONUÇ: Çalışmada geraniol molekülünün, hepatik hasarı biyokimyasal ve histopatolojik olarak azalttığı ve antioksidan savunma enzimlerini arttırdığı gösterilmiş, böylece yapılacak geniş merkezli, kapsamlı çalışmalarla desteklenirse hepatik I/R hasarını engellemede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geraniol, iskemi-reperfüzyon hasarı; karaciğer; oksidatif stres.

Emre Tunç, Vedat Durgun, Ozan Akıncı, Sefa Ergün, Osman Şimşek, Ibrahim Murat Bolayırlı, Nuray Kepil. The role of geraniol on hepatic ischemia-reperfusion injury model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 390-396

Corresponding Author: Emre Tunç, Türkiye
Manuscript Language: English