p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A novel reduction support frame for management of unstable tibial fractures with intramedullary nail: Preliminary report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1134-1141 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.47225

A novel reduction support frame for management of unstable tibial fractures with intramedullary nail: Preliminary report

İbrahim Deniz Canbeyli1, Meric Cirpar1, Caner Baysan2, Birhan Oktas1, Furkan Soy3
1Deparment of Orthopedics and Traumatology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale-Türkiye
2Department of Public Health, İzmir Democracy University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
3Department of Orthopedics and Traumatology, Kahraman Kazan State Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Management of unstable tibial fractures (UTF) can be challenging due to widening of the proximal and distal metaphyseal zone, soft tissue problems, and poor vascularity. We aimed to compare the effect of novel tibial orthopedic reduction support (TORS) frame constructed by re-used tubular external fixator systems and manual traction with regard to the quality of re-duction, and fracture healing.
METHODS: A total of 65 patients who were admitted with UTF and underwent intramedullary nailing were assessed; 43 patients un-derwent manual traction technique, and 22 patients underwent TORS technique. The sagittal and coronal plane angulations were eval-uated in initial postoperative radiographs, and radiologic union scores for tibial fractures (RUST) were compared at follow-up X-rays.
RESULTS: The mean age of patients was 43.49±19.09 years in the manual-traction group and 43.41±16.8 years in the TORS group. The mean coronal plane angulation was 1.84±3.16 in the manual traction group and 1.86±4.21 in the TORS group. The mean sagittal plane angulation was 1.19±1.93 in manual traction group and 0.32±0.65 in the TORS group. The number of coronal and sagittal plane angulations >5° was higher in manual traction group than TORS group. The mean RUST was significantly higher in the TORS group than in the manual traction group at 6th, 9th, and 12th-month controls. The union rates were also higher in the TORS group at 9th and 12th-month controls.
CONCLUSION: TORS frame is a simple and cheap technique and should be considered as reduction support in the management of UTF by intramedullary nailing.

Keywords: Intramedullary nailing, reduction device; reduction frame; tibial fractures.

Anstabil tibial kırıkların intramedüller çivileme ile tedavisinde yeni redüksiyona yardımcı destek çerçevesi: İlk sonuçlar

İbrahim Deniz Canbeyli1, Meric Cirpar1, Caner Baysan2, Birhan Oktas1, Furkan Soy3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
3Kahramankazan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Anstabil tibial kırıkların yönetimi, proksimal ve distal metafizer bölgenin geniş olması, yumuşak doku problemleri ve zayıf damarlanma nedeniyle zor olabilir. Kullanılmış tübüler eksternal fiksatör sistemleri ile oluşturulan yeni tibial ortopedik redüksiyon desteği (TORS) çerçevesinin redüksiyon ve kırık iyileşmesinin kalitesi açısından etkisini manuel traksiyon tekniği ile karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Anstabil tibial kırık ile başvuran ve intramedüller çivileme yapılan toplam 65 hasta değerlendirildi; 43 hastaya manuel traksiyon tekniği, 22 hastaya TORS tekniği uygulandı. İlk ameliyat sonrası radyografilerde sagital ve koronal düzlem açılanmaları değerlendirildi ve takip röntgenlerinde tibia kırıkları için radyolojik kaynama skorları (RUST) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı manuel traksiyon grubunda 43.49±19.09, TORS grubunda 43.41±16.8 yıl idi. Manuel traksiyon grubunda ortalama koronal düzlem açılanması 1.84±3.16, TORS grubunda ise 1.86±4.21 idi. Manuel traksiyon grubunda ortalama sagital düzlem açılanması 1.19±1.93 ve TORS grubunda 0.32±0.65 idi. Manuel traksiyon grubunda koronal ve sagital düzlem açılanması >5° olanların sayısı TORS grubuna göre daha yüksekti. 6., 9. ve 12. ay kontrollerindeki ortalama RUST skorları TORS grubunda manuel traksiyon grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. 9. ve 12. ay kontrollerinde TORS grubunda kaynama oranları daha yüksekti.
TARTIŞMA: TORS çerçevesi basit ve ucuz bir tekniktir ve stabil olmayan tibial kırıkların intramedüller çivileme ile tedavisinde redüksiyon desteği olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: İntramedüller çivileme, redüksiyon cihazı; redüksiyon çerçevesi; tibia kırıkları.

İbrahim Deniz Canbeyli, Meric Cirpar, Caner Baysan, Birhan Oktas, Furkan Soy. A novel reduction support frame for management of unstable tibial fractures with intramedullary nail: Preliminary report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1134-1141

Corresponding Author: İbrahim Deniz Canbeyli, Türkiye
Manuscript Language: English