p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Sexual injuries during consensual sexual activity [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 519-523 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.47347

Sexual injuries during consensual sexual activity

Aysun Savaş1, Ozan Efesoy2, Filiz Çayan1, Selahittin Çayan2
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department Of Urology, Mersin University, Mersin, Turkey

Background: The aim of this study was to retrospectively evaluate sexual injury treated in our clinic.
Methods: We evaluated results of 31 patients with sexual injury during consensual sexual activity, referred to emergency department between January 2004-December 2010. Patients age, etiology of injury, time passed after trauma, physical/operative examination results, type of treatment, duration of hospitalization, and postoperative complications were investigated.
Results: Of 31 patients, 14 were women and 17 men. The mean age of the patients was 31.97±11.64years. Sexual injury was occurred in women as vaginal laceration, in man penile fracture. All of the cases were treated with early surgical repair. Such vaginal injuries were formed in virginal girls during first sexual intercourse. Cases were usually complained with vaginal pain and then bleeding during sexual activity. The commonest site of injury is posterior vaginal fornix. Etiology of penile fracture was sexual intercourse and masturbation. Sudden pain in penis, edema, color change, sudden detumescence were main complaints. Of patients 11 had right, 5 had left and one had both tunical ruptures, with defects of 0.5-3cm in length. Patient with bilateral injury had accompanying incomplete urethral rupture.
Conclusion: Consequently, sexual injury can effectively be diagnosed based on history and physical examination, and may be treated with successfully by early surgical procedure.

Keywords: penile fracture, sexual trauma, vagina laceration

İstemli seksüel aktivite sırasında oluşan seksüel yaralanmalar

Aysun Savaş1, Ozan Efesoy2, Filiz Çayan1, Selahittin Çayan2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen seksüel yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2004-Aralık 2010 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine istemli seksüel aktivite sırasında oluşan seksüel yaralanma nedeniyle müracaat eden 31 olgu değerlendirildi. Olguların yaşı, yaralanmaya sebep olan travma şekli, yaralanmadan sonra hastaneye müracaata kadar geçen süre, fiziki/operatif muayene sonuçları, uygulanan tedavi yöntemleri, hastanede kalış süreleri ve görülen komplikasyonlar incelendi.
Bulgular: Olguların yaş ortalamaları 31,97±11,64 (dağılım 18-60) yıl, 14’ü (%45) kadın, 17’si (%55) ise erkektir. Seksüel yaralanmalar kadınlarda vajina laserasyonu, erkeklerde ise penis fraktürü şeklinde görülmüştür. Olguların tamamına erken dönemde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Vajina yaralanmalarının çoğu (%64) bakirelerde, ilk cinsel ilişki esnasında oluşmuştur. Cinsel ilişki sırasında vajinal ağrı ve akabinde kanama en sık rastlanan başvuru şikayeti idi. Yaralanmaların çoğu (%43) arka fornikste lokalize idi. Penis fraktürü olguların %76’sında cinsel ilişki, %24’ünde ise mastürbasyon sırasında oluşmuştur. Olguların tamamında sertleşmiş peniste ağrı, sertleşmenin hızlı bir şekilde kaybolması ve sonrasında penisin şişerek morarması şikayeti mevcut idi. Olguların 11’inde sağ, 5’inde sol ve birinde bilateral korpus kavernozum tunika albugineasında 0,5-3 cm arasında değişen uzunluklarda yırtık saptandı. Bilateral yırtılma olan olguda aynı zamanda inkomplet üretra rüptürü de vardı.
Sonuç: Genellikle detaylı bir anamnez ve fizik muayene ile tanı konulabilen seksüel yaralanmalarda erken dönemde cerrahi tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: penis fraktürü, seksüal travma, vajina laserasyonu

Aysun Savaş, Ozan Efesoy, Filiz Çayan, Selahittin Çayan. Sexual injuries during consensual sexual activity. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 519-523

Corresponding Author: Aysun Savaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish