p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Unusual penetration of a construction nail through the orbit to the cranium: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 79-82 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.49092

Unusual penetration of a construction nail through the orbit to the cranium: a case report

İbrahim Erkutlu1, Mehmet Alptekin1, Mehmet Dokur2, Murat Geyik1, Abdulvahap Gök1
1Department Of Neurosurgery,school Of Medicine,university Of Gaziantep,gaziantep, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Kilis State Hospital, Kilis, Turkey

Penetrating head and neck trauma with construction nails are uncommon life-threatening injuries and an important problem in developing countries. Assessment of the neurovascular and systemic physical status is a first requirement, and the decision concerning which surgical approach to perform for the removal of the nail is of critical importance. A 10-year-old girl was presented one hour after a fall injury with complaint of a swelling and foreign body lodgment on the left forehead. Neurological and systemic physical examinations were normal except for weak direct pupillary light reflex on the left side and the patient’s state of uneasiness. Radiological investigations showed that the head of the nail had entered from the left infra-orbital region and become lodged through the orbital roof, below the frontal bone. Surgical extraction of the nail in the operating room was performed successfully using left pterional craniotomy and lateral orbitotomy technique, and there was no complication after surgery. Here, we report a case with a rare craniocerebral penetrating wound and type, with the head of the nail lodged in the anterior fossa through the orbital roof, which may be defined as ‘reverse penetration of the nail’.

Keywords: Craniocerebral penetrating injury, nail; surgery; treatment options.

Bir inşaat çivisinin alışılmadık şekilde orbitayı geçerek kraniyuma saplanması: Olgu sunumu

İbrahim Erkutlu1, Mehmet Alptekin1, Mehmet Dokur2, Murat Geyik1, Abdulvahap Gök1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Kilis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kilis

İnşaat çivileriyle oluşan delici baş ve boyun yaralanmaları, nadiren gözlenen, ölümcül ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir problemidir. Hastanın nörovasküler durumu ve sistemik fiziksel incelemesi ilk bilinmesi gereken durumdur, çivinin çıkarılmasında cerrahi ve/veya medikal olarak hangi yaklaşımın uygulanacağı kritik önem taşır. On yaşında, yüksekten düştükten 1 saat sonra sol alnında şişlik ve yabancı cisim batması şikayetiyle başvuran bir kız çocuğu sunuldu. Sol göz ışık refleksindeki zayıflık ve huzursuzluğu dışında nörolojik ve sistemik muayenesi normal idi. Radyolojik araştırmalar çivi başının sol supraorbital bölgeden girdiğini ve orbital tavan boyunca ilerleyerek frontal kemiğin altından ilerleyerek saplandığını gösterdi. Çivi sol piterional kraniyotomi ve lateral orbitotomi tekniği kullanılarak başarıyla çıkarıldı ve cerrahi sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Biz burada belkide “çivinin ters penetrasyonu” olarak tanımlanabilecek nadir bir kraniyoserebral delici yaralanmayı ve orbital tavan boyunca ilerleyerek anterior fossaya baş kısmıyla saplanan bir yaralanma tipini sunduk. Ek olarak bu tip yaralanmalarda çivi baş tarafından kraniyuma saplandıysa ameliyat öncesi ve sonrası alınması gereken önlem ve tedavi stratejileri tartıştışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kraniyoserebral delici yaralanma, çivi; cerrahi; tedavi seçenekleri.

İbrahim Erkutlu, Mehmet Alptekin, Mehmet Dokur, Murat Geyik, Abdulvahap Gök. Unusual penetration of a construction nail through the orbit to the cranium: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 79-82

Corresponding Author: İbrahim Erkutlu, Türkiye
Manuscript Language: English