p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
The role of heparin-binding protein in the diagnosis of acute mesenteric ischemia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 205-212 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.49139

The role of heparin-binding protein in the diagnosis of acute mesenteric ischemia

Sedat Kocak1, Tarık Acar2, Birsen Ertekin2, Merve Güven1, Zerrin Defne Dundar1
1Department of Emergency, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey
2Department of Emergency, Beyhekim State Hospital, Konya-Turkey

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI) is associated with a high mortality rate, yet diagnostic difficulties persist. Although many biomarkers have been investigated for diagnostic purposes, as well as imaging methods, a sufficiently specific and sensitive marker has not been identified. This research was designed to examine whether heparin-binding protein (HBP), which has a role in the early phase of inflammation, could be useful in the diagnosis of AMI.
METHODS: Serum samples obtained from a previously performed rabbit model of AMI were used in the study. HBP, C-reactive protein (CRP) and interleukin 6 (IL-6) levels were measured in blood samples obtained at baseline and 1, 3, and 6 hours from subjects that were separated into 3 groups: control, sham, and ischemia. The change in each marker over time and comparisons of the groups were evaluated statistically.
RESULTS: A significant difference was not detected at the first hour in any of the studied markers. At the third hour, the CRP and IL-6 levels in the ischemia group indicated a significant increase in comparison with the control and sham groups (p<0.001). The HBP values showed a significant increase at the sixth hour in the ischemia group in comparison with the others (p<0.001).
CONCLUSION: The HBP level demonstrated a slower increase in a rabbit model of AMI compared with CRP and IL-6. However, it still has the potential to become an early diagnostic biomarker. Diagnostic sensitivity and specificity should be evaluated in further clinical trials.

Keywords: Acute mesenteric ischemia, biomarker; heparin-binding protein.

Akut mezenter iskemi tanısında heparin-bağlayıcı proteinin rolü

Sedat Kocak1, Tarık Acar2, Birsen Ertekin2, Merve Güven1, Zerrin Defne Dundar1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Beyhekim Devlet Hastanesi, Acil Servis, Konya, Türkiye

AMAÇ: Akut mezenterik iskemi (AMİ), acil servislere sık başvuru nedenlerinden biri değildir. Ancak tanısal zorluklar ve bununla ilişkili yüksek mortalite düzeyleri sürmektedir. Görüntüleme yöntemleri yanı sıra birçok biyokimyasal belirteç tanısal amaçlı araştırılmış olmasına rağmen yeterince özgül ve duyarlı bir belirteç ortaya konamamıştır. Bu çalışmada, enflamasyonun erken safhasında rol oynadığı belirlenen heparin-bağlayıcı proteinin (HBP)AMİ tanısında yararlı olup olamayacağı araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada daha önce yapılmış, AMİ’nin bir tavşan modelinden elde edilmiş serum örnekleri kullanıldı. Kontrol, sham ve iskemi grubu olmak üzere üç gruba ayrılan deneklerden 0., 1., 3. ve 6. saatlerde elde edilen kan örneklerinde HBP, C-reaktif protein (CRP) ve interlökin-6 (IL-6) düzeyleri ölçüldü. Herbir belirtecin zamanla değişimi ve biribirleriyle karşılaştırılması istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışılan belirteçlerin hiçbirinde 1. saatte gruplar arasında anlamlı bir fark belirlenmedi. Üçüncü saatten itibaren iskemi grubunda CRP ve IL-6 düzeyleri, kontrol ve sham gruplarına göre anlamlı yükselme göstermiştir (p<0.001). HBP değerleri ise 6. saatten itibaren iskemi grubunda diğerlerine göre anlamlı yükselme gösterdi (p<0.001).
TARTIŞMA: Heparin-bağlayıcı protein düzeyleri, AMİ’nin tavşan modelinde CRP ve IL-6’ya göre daha geç yükselme gösterdi. Ancak yine de bir erken tanı belirteci olma potansiyel taşımaktadır. Yapılacak klinik çalışmalarla tanısal sensitivite ve spesifisitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenter iskemi, biyobelirteç; heparin-bağlayıcı protein.

Sedat Kocak, Tarık Acar, Birsen Ertekin, Merve Güven, Zerrin Defne Dundar. The role of heparin-binding protein in the diagnosis of acute mesenteric ischemia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 205-212

Corresponding Author: Birsen Ertekin, Türkiye