p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Tuberculous abdominal cocoon: original article [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 508-510

Tuberculous abdominal cocoon: original article

Imtiaz Wani1, Mohamad Ommid2, Arfat Waheed2, Mehraj Asif3
1Department Of Surgery, Smhs Hospital, Srinagar, Kashmir, India
2Department Of Anaesthesia Skıms, Srinagar, Keşmir, Hindistan
3Department Of Surgery, Skıms, Srinagar, Kashmir, India.

BACKGROUND
Tuberculous abdominal cocoon is a rare disease, and diagnosis is seldom made preoperatively. The bowel is encased in a membrane in a cocoon-like fashion. Histopathology is confirmatory.
METHODS
This prospective case note review was a study of patients diagnosed with tuberculous abdominal cocoon from April 2005 - April 2008. There were 8 females and 3 males.
RESULTS
All patients had features of small bowel obstruction. All had laparotomy and the characteristic finding of absence of the greater omentum from the involved area and the absence of any stigmata of gut tuberculosis. Peeling of membrane is all that is required, and patients received anti-tubercular therapy postoperatively. In each case, evidence of tuberculosis on histopathology of membrane was present.
CONCLUSION
Tuberculous abdominal cocoon is a rare entity. Females are commonly affected. Surgery is the preferred treatment.

Keywords: Antitubercular therapy, greater omentum; tuberculous abdominal cocoon.

Tüberküloz abdominal koza: Orijinal makale

Imtiaz Wani1, Mohamad Ommid2, Arfat Waheed2, Mehraj Asif3
1Smhs Hastanesi, Cerrahi Bölümü, Srinagar, Keşmir, Hindistan
2Skıms, Anesteziyoloji Bölümü, Srinagar, Keşmir, Hindistan
3Skıms, Cerrahi Bölümü, Srinagar, Keşmir, Hindistan.

AMAÇ
Tüberküloz abdominal koza, ameliyat öncesi dönemde nadir olarak tanı konulan ender bir hastalıktır. Bağırsak, bir membran içinde, koza gibi bir şekilde kılıfla kaplanır. Histopatoloji doğrulayıcıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu prospektif olgu incelemesinde, Nisan 2005 ile Nisan 2008 tarihine kadar olan dönemde tüberküloz abdominal koza tanısı alan hastalar (8 kadın, 3 erkek) değerlendirildi.
BULGULAR
Tüm hastalarda ince bağırsak tıkanıklığı özellikleri vardı. Bütün hastalara laparotomi uygulandı; etkilenen bölgede büyük omentumun bulunmaması ile bağırsak tüberkülozu belirtisi bulunmaması karakteristik bulgu idi. Gerekli olan işlem membranın soyulmasıydı ve hastaların hepsi ameliyat sonrası antitüberküloz tedavisi aldı. Her olguda, membran histopatolojisinde tüberküloz kanıtı bulundu.
SONUÇ
Tüberküloz abdominal koza nadir görülür. Kadınlar yaygın olarak etkilenir. Cerrahi tercih edilen tedavidir.

Anahtar Kelimeler: Antitüberküloz tedavisi, büyük omentum; tüberküloz abdominal koza.

Imtiaz Wani, Mohamad Ommid, Arfat Waheed, Mehraj Asif. Tuberculous abdominal cocoon: original article. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 508-510

Corresponding Author: Imtiaz Wani, India
Manuscript Language: English