p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Should the severity of acute cholecystitis (Tokyo 2018 guideline) affect the decision of early or delayed cholecystectomy? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1305-1311 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.50241

Should the severity of acute cholecystitis (Tokyo 2018 guideline) affect the decision of early or delayed cholecystectomy?

Yunus Dönder, Saliha Karagöz Eren
Department of General Surgery, Kayseri City Hospital, Kayseri-Türkiye

BACKGROUND: In our study, we aimed to compare the complication rates of patients presenting with acute cholecystitis and undergoing surgery at the time of hospitalization (early cholecystectomy) and delayed cholecystectomy and also to examine whether the severity of cholecystitis has an effect on the timing of cholecystectomy.
METHODS: The study was planned retrospectively and the approval of the ethics committee of our hospital was obtained. The patient files of the patients who were admitted to our tertiary hospital with acute cholecystitis were accessed through the hospital archive system. The patients were divided into two groups, those who were admitted to the emergency department for acute chole-cystitis and who underwent early cholecystectomy and delayed cholecystectomy. The Tokyo 2018 acute cholecystitis guideline was used to determine the severity of acute cholecystitis. Pre-operative and post-operative data of the patients were examined and their complications were evaluated.
RESULTS: The data of 158 patients who met the inclusion criteria were retrospectively analyzed. Compared with delayed chole-cystectomy, complication rates increased in patients who underwent early cholecystectomy (8.1% and 32.2%, respectively, p<0.001). According to the Tokyo 2018 guideline, patients with acute cholecystitis were grouped as Tokyo 1, 2, and 3; and of Tokyo 1 patients, more complications were observed in those who underwent early cholecystectomy (22.6% and 4.2%, respectively, p=0.004). When the complications were examined, it was observed that pulmonary embolism, pneumonia, intra-abdominal abscess development, sepsis, and wound infection were significantly higher in those who were operated early. When the factors affecting complications are examined, having a Tokyo score of 2 and above (OR: 4.161), high creatinine levels (OR: 5.496), and presence of additional disease (OR: 4.238) increase the risk of developing complications.
CONCLUSION: More complications occur after cholecystectomy in patients with Tokyo 2 and above, when compared with patients with Tokyo 1. It was observed that more complications developed in patients with Tokyo 1 cholecystitis who were operated in the early period. Further studies are needed to determine the effect of acute cholecystitis severity in determining the timing of cholecystectomy.

Keywords: Acute cholecystitis, complications, delayed cholecystectomy; laparoscopic cholecystectomy; tokyo guidelines.

Akut kolesistit şiddeti (Tokyo 2018 kılavuzu) erken veya geç kolesistektomi kararını etkilemeli mi?

Yunus Dönder, Saliha Karagöz Eren
Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri

AMAÇ: Akut kolesistit nedeniyle başvuran hastalarda yatış anında yapılan (erken kolesisitektomi) ile gecikmiş kolesistektomi arasındaki komplikasyon oranlarını karşılaştırmak, aynı zamanda kolesistit şiddetinin kolesistektomi zamanlamasına etkisi olup olmadığını incelemeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma geriye dönük olarak planlandı ve hastanemiz etik kurul onayı alındı. Üçüncü basamak hastanemize akut kolesistit ile başvuran hastaların bilgileri hastane veri tabanından tarandı. Hastalar akut kolesistit nedeniyle acile başvuran, erken ve geç dönem kolesistektomi yapılan gruplar olarak ikiye ayrıldı. Akut kolesistit şiddetini belirlemek için Tokyo 2018 akut kolesistit rehberi kullanıldı. Hastaların ameliyat öncesi-sonrası verileri incelendi ve komplikasyonları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 158 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Geç dönem kolesistektomi ile karşılaştırdığımızda, erken dönem kolesistektomi yaptığımız hastalarda komplikasyon oranları artmıştır (sırasıyla %8.1, %32.2 p<0.001). Tokyo 2018 rehberine göre akut kolesistit şiddeti Tokyo 1, 2 ve 3 olarak gruplandırıldığında Tokyo 1 olan hastalarda erken dönemde, geç dönem kolesistektomi yapılanlara göre daha fazla komplikasyon gözledi (sırasıyla, %22.6, %4.2, p=0.004). Komplikasyonlar incelendiğinde özellikle pulmoner emboli, pnömoni, intra abdominal apse gelişimi, sepsis ve yara yeri enfeksiyonunun erken dönem ameliyat edilenlerde anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Komplikasyonlar üzerine etkili olan etkenler incelendiğinde Tokyo skorunun 2 ve üzeri olması (OR: 4.161), kreatin yüksekliği (OR: 5.496) ve ek hastalık varlığı (OR: 4.238) komplikasyon gelişim riskini arttırmaktadır.
TARTIŞMA: Tokyo 2 ve üzeri hastalar, Tokyo 1 olan hastalarla karşılatırıldığında kolesistektomi sonrası daha fazla komplikasyon gelişmektedir. Erken dönem ameliyat edilen hastalarda ise Tokyo 1 kolesistitli hastalarda daha fazla komplikasyon geliştiği görülmüştür. Kolesitektomi zamanlamasını belirlemede akut kolesistit şiddetinin etkisini belirlemek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, gecikmiş kolesistektomi, komplikasyonlar; laparoskopik kolesistektomi; Tokyo rehberi 2018.

Yunus Dönder, Saliha Karagöz Eren. Should the severity of acute cholecystitis (Tokyo 2018 guideline) affect the decision of early or delayed cholecystectomy?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1305-1311

Corresponding Author: Yunus Dönder, Türkiye
Manuscript Language: English