p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Prognostic value of lactate to hematocrit ratio score in patients with severe thoracoabdominal trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 927-932 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.51189

Prognostic value of lactate to hematocrit ratio score in patients with severe thoracoabdominal trauma

Bülent Demir, Muhammed İkbal Şaşmaz, Ekim Saglam Gurmen, Adnan Bilge
Department of Emergency Medicine, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa-Türkiye

BACKGROUND: Significant portion of trauma-related deaths occur in the 1st h; therefore, rapid diagnosis and adequate resuscita-tion in trauma patients are essential preventing mortality. In this study, we aimed to evaluate the role of lactate-to-hematocrite ratio (LHR) score for predicting mortality in patients with severe thoracoabdominal trauma.
METHODS: In this retrospective, cross-sectional study, we evaluated patients who applied to the emergency room between January 1, 2016, and December 31, 2019, due to multiple trauma. We measured the blood gas analysis values and LHR score of patients with severe thoracoabdominal trauma included in the study and investigated the effectiveness of the LHR score in predicting mortality.
RESULTS: 106 patients with severe thoracoabdominal trauma were included in the study. The 30-day mortality rate of the patients was 42.5% (n=45). Considering the 30-day mortality rates, the initial hematocrit, lactate, base deficit, and LHR score were statistically different between patients who died and survived. When the cutoff value for the LHR score was taken as 0.187 on the ROC curve to distinguish mortality, the sensitivity was found to be 77.8%, specificity to be 90.2%.
CONCLUSION: LHR score is an effective parameter with high sensitivity and specificity in predicting mortality in patients with severe thoracoabdominal trauma.

Keywords: Hematocrit, lactate; mortality; trauma.

Ciddi torakoabdominal travma hastalarında laktat-hematokrit oranının prognostik değeri

Bülent Demir, Muhammed İkbal Şaşmaz, Ekim Saglam Gurmen, Adnan Bilge
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Manisa

AMAÇ: Travmaya bağlı ölümlerin önemli bir kısmı ilk saatlerde olup, hızlı tanı ve yeterli resüsitasyon mortalitenin önlenmesinde büyük önem taşı-maktadır. Bu çalışmada, ciddi torakoabdominal travmalı hastalarda lactate-to-hematocrite ratio (LHR) skorunun mortaliteyi öngörmedeki rolünü değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük, kesitsel çalışmamızda 1 Ocak 2016–31 Aralık 2019 tarihleri arasında acil servise çoklu travma nedeniyle başvuran hastaları değerlendirdik. Çalışmaya alınan ciddi torakoabdominal travmalı hastaların kan gazı analiz değerlerini ve LHR skorunu ölçtük ve LHR skorunun mortaliteyi öngörmedeki etkinliğini araştırdık.
BULGULAR: Ciddi torakoabdominal travmalı 106 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 30 günlük mortalite oranı %42.5 (n=45) idi. Hastaların 30 gün-lük mortaliteye göre ölenlerle kurtulanlar arası başlangıç hematokrit, laktat, baz açığı ve LHR skoru istatistiksel olarak farklıydı. LHR skoru kestirim değeri, ROC eğrisi üzerinde 0.187 olarak alındığında %77.8 duyarlılık, %90.2 özgüllüğe sahipti.
TARTIŞMA: Ciddi torakoabdominal travmalı hastalarda LHR skoru mortaliteyi öngörmede yüksek duyarlılık ve özgülleğe sahip etkili bir parametredir.

Anahtar Kelimeler: Hematokrit, laktat; mortalite; travma.

Bülent Demir, Muhammed İkbal Şaşmaz, Ekim Saglam Gurmen, Adnan Bilge. Prognostic value of lactate to hematocrit ratio score in patients with severe thoracoabdominal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 927-932

Corresponding Author: Bülent Demir, Türkiye
Manuscript Language: English