p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of different risk stratification systems for prediction of acute pancreatitis severity in patients referred to the emergency department of a tertiary care hospital [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 967-973 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.51892

Comparison of different risk stratification systems for prediction of acute pancreatitis severity in patients referred to the emergency department of a tertiary care hospital

Okan Bardakçı1, Gökhan Akdur1, Murat Das1, Duygu Sıddıkoğlu2, Okhan Akdur1, Yavuz Beyazit3
1Department of Emergency Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale-Türkiye
2Department of Biostatistic, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale-Türkiye
3Department of Internal Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale-Türkiye

BACKGROUND: Prognostic prediction and estimation of severity at early stages of acute pancreatitis (AP) are crucial to reduce the complication rates and mortality. The objective of the present study is to evaluate the predicting ability of different clinical and radiological scores in AP.
METHODS: We retrospectively collected demographic and clinical data from 159 patients diagnosed with AP admitted to Canakkale Onsekiz Mart University Hospital between January 2017 and December 2019. Bedside index for severity AP (BISAP), and acute phys-iology and chronic health evaluation II (APACHE II) score at admission, Ranson and modified Glasgow Prognostic Score (mGPS) score at 48 h after admission were calculated. Modified computed tomography severity index (CTSI) was also calculated for each patient. Area under the curve (AUC) was calculated for each scoring system for predicting severe AP, pancreatic necrosis, length of hospital stay, and mortality by determining optimal cutoff points from the (ROC) curves.
RESULTS: mGPS and APACHE II had the highest AUC (0.929 and 0.823, respectively) to predict severe AP on admission with the best specificity and sensitivity. In predicting mortality BISAP (with a sensitivity, specificity, negative predictive value (NPV), and positive predictive value (PPV) of 75.0%, 70.9%, 98.2%, and 12.0%, respectively, [AUC: 0.793]) and APACHE II (with a sensitivity, specificity, NPV and PPV of 87.5%, 86.1%, 99.2%, and 25.0%, respectively, [AUC: 0.840]).
CONCLUSION: mGPS can be a valuable tool in predicting the patients more likely to develop severe AP and maybe somewhat better than BISAP score, APACHE II Ranson score, and mCTSI.

Keywords: Acute pancreatitis, acute physiology and chronic health evaluation II, bedside index for severity acute pancreatitis, Modified Glasgow prognostic score; Ranson.

Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine sevk edilen akut pankreatitli hastaların şiddetinin öngörülmesinde farklı risk sınıflandırma sistemlerinin karşılaştırılması

Okan Bardakçı1, Gökhan Akdur1, Murat Das1, Duygu Sıddıkoğlu2, Okhan Akdur1, Yavuz Beyazit3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale

AMAÇ: Erken evre akut pankreatitte (AP) prognoz ve şiddetin tahmini mortalite ve komplikasyon oranlarının azaltılması için önemlidir. Bu çalışma-nın amacı, AP’nin farklı klinik ve radyolojik skorlamaların öngörme yeteneğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2017 Aralık 2019 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kabul edilen AP tanılı 159 has-tanın klinik ve demografik verilerini geriye dönük olarak topladık. Akut pankreatit şiddeti için yatak başı indeks (BISAP) ve akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirme II (APACHEII) kabulde, Ranson ve modifiye Glasgow Prognostik Skor (mGPS) puanları kabulden sonraki 48. saatte hesaplandı. Ayrıca modifiye CTSI her hastada hesaplandı. Eğri Altında Kalan Alan (AUC), Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) eğrilerinden optimal kesme değerleri kararlaştırılarak her skor sistemi için, şiddetli AP öngörme, pankreatik nekroz, hastanede kalma süreleri ve mortalite için hesaplandı. BULGULAR: mGPS ve APACHE II skorlarının başvuru anında şiddetli AP’nin tahmininde en iyi duyarlılık ve özgüllükle en yüksek AUC (sırasıyla 0.929 ve 0.823) değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Mortalitenin tahmininde BISAP [duyarlılık, özgüllük, NPD ve PPD sırasıyla: %75.0, %70.9, %98.2 ve %12.0 (AUC: 0.793)] ve APACHE II [duyarlılık, özgüllük, NPD ve PPD sırasıyla: %87.5, %86.1, %99.2 ve %25.0 (AUC: 0.840)]. TARTIŞMA: mGPS hastaların şiddetli AP geçirme olasılığının tahmininde BISAP skoru, APACHE II Ranson skoru ve mCTSI’ye kıyasla daha etkin bir skorlama sistemi olduğu savunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, APACHE II, BISAP, mGPS; Ranson.

Okan Bardakçı, Gökhan Akdur, Murat Das, Duygu Sıddıkoğlu, Okhan Akdur, Yavuz Beyazit. Comparison of different risk stratification systems for prediction of acute pancreatitis severity in patients referred to the emergency department of a tertiary care hospital. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 967-973

Corresponding Author: Murat Das, Türkiye
Manuscript Language: English