p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Functional outcomes of pediatric true and equivalent Monteggia fractures – Review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 724-732 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.52042

Functional outcomes of pediatric true and equivalent Monteggia fractures – Review of the literature

Lercan Aslan1, Cemil Cihad Gedik2, Olgar Birsel2, Ilker Eren2, Emel Gönen2, Mehmet Demirhan2
1Koc University Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul-Türkiye
2Koc University School of Medicine, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study aims to describe the functional outcome of true and equivalent Monteggia fracture-dislocations in the pediatric population. We also provided a review of the literature about the treatment options.
METHODS: Five surgically and three conservatively treated patients were identified who were treated in 2009-2021. The study pop-ulation consisted of six female and two male patients. The mean age at the time of treatment was 7. The mean follow-up time was 55 months (range, 12–128). The Mayo Elbow Performance Score and the Oxford Elbow Score were used for outcome evaluation. Range of motion and grip strengths were also evaluated.
RESULTS: There were two Bado type 1 and six Monteggia equivalent injuries. Closed reduction and casting were utilized for the two Bado type 1 injuries as the initial treatment. However, one had a radial head re-dislocation and had to be treated operatively. This patient had a radial head re-dislocation after the surgery and was followed up conservatively. Three Monteggia equivalent injuries were treated with closed reduction and casting, with no complications. One patient had a radial head anterior dislocation with plastic deformation of the ulna, and this patient was managed with CORA-based corrective ulnar osteotomy. For Monteggia injuries, the main treatment objective is to restore the ulnar length. Bilateral computed tomography imaging with 3D reconstruction can be utilized in preoperative planning of Monteggia fracture-dislocations to customize the treatment. Close observation is essential to detect radial head subluxation, which needs early intervention before irreversible changes occur.
CONCLUSION: The true/equivalent Monteggia fractures’ main treatment goal is to restore the ulnar length. Conservative treatment, with a close follow-up, is the first option if closed reduction can be achieved. If closed reduction is not possible, careful preop-erative planning and early rehabilitation are key to success for management of Monteggia fractures.

Keywords: Monteggia, Monteggia equivalents; pediatric fractures; upper extremity deformity.

Pediatrik gerçek ve ekivalan Monteggia kırıklarında fonksiyonel sonuçlar ve güncel literatüre bakış

Lercan Aslan1, Cemil Cihad Gedik2, Olgar Birsel2, Ilker Eren2, Emel Gönen2, Mehmet Demirhan2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pediatrik popülasyonda gerçek ve ekivalan Monteggia kırıklı çıkıklarındaki fonksiyonel sonuçlarımızın bildirilmesidir. Bunun yanında tedavi seçenekleri hakkında bir literatür incelemesi de yaptık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2009-2021 tarihleri arasında beşi cerrahi, üçü konservatif tedavi edilen hasta saptandı. Bu hastaların altısı kız çocuğu, ikisi ise erkek çocuğuydu. Tedavi anında ortalama yaş 7 idi. Ortalama takip süresi 55 hafta (aralık, 12-128) olarak bulundu. Mayo Elbow Performance Score (MEPS) ve Oxford Elbow Score (OES) sonuçların değerlendirilmesinde kullanıldı. Eklem hareket açıklığı ve kavrama güçleri de değerlendirildi.
BULGULAR: Bu sekiz hastada, iki Bado tip 1 ve altı Monteggia ekivalan yaralanması saptandı. Bado tip 1 yaralanmalar için kapalı redüksiyon ve alçılama birincil tedavi olarak kullanıldı. Fakat bu hastaların birinde redislokasyon gelişmesi üzerine cerrahi tedaviye geçildi. Aynı hastada cerrahi son-rasında ikinci kere dislokasyon gelişmesi üzerine konservatif tedaviyle takip edildi. Üç Monteggia ekivalan yaralanma kapalı redüksiyon ve alçılama ile komplikasyonsuz tedavi edildi. Bir hastada ulnanın plastik deformasyonuyla beraber radius başının anterior çıkığı vardı ve bu hastada CORA’ya uygun düzeltici ulnar osteotomi uygulandı.
TARTIŞMA: Monteggia yaralanmaları için ana tedavi yöntemi ulnar uzunluğun geri kazanılmasıdır. 3 boyutlu rekonstrüksiyonlu bilateral BT görüntüleme tedaviyi hastaya göre özelleştirmek için preoperatif planlamada kullanılabilir. Radius başı subluksasyonunun erken tespiti ve gereken girişimin yapılması için geç kalınmaması amacıyla yakın gözlem elzemdir.

Anahtar Kelimeler: Monteggia, Monteggia ekivalan; pediatrik kırık; üst ekstremite deformitesi.

Lercan Aslan, Cemil Cihad Gedik, Olgar Birsel, Ilker Eren, Emel Gönen, Mehmet Demirhan. Functional outcomes of pediatric true and equivalent Monteggia fractures – Review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 724-732

Corresponding Author: Lercan Aslan, Türkiye
Manuscript Language: English