p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Analsis of the risk factors for child appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 554-558 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.52059

Analsis of the risk factors for child appendicitis

Turan Yıldız1, Zehra Bozdağ2, Ünal Erkorkmaz3, Arif Emre4, Taner Turgut5, Zekeriya İlçe1
1Department Of Pediatric Surgery, Sakarya University School Medicine, Sakarya, Turkey
2Department Of Pathology, Gaziantep University School Medicine, Gaziantep, Turkey
3Department Of Biostatics, Sakarya University School Medicine, Sakarya, Turkey
4Department Of General Surgery, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
5Department Of General Surgery, Derince Education And Reseach Hospital, Kocaeli, Turkey

Purpose: Appendicitis is the most common form of surgical abdominal pain in children. This study investigates the effects of age, sex, seasonal, and familialfactors on the histopathology of appendectomies.
Method: 588 patients who have been operated between September 2009 and 2011 for acute appendicitis were included in this study. The patients were classified under three groupsbased on their histopathological results: acute, perforated and negative appendectomy. This study investigates the effectiveness of age, sex, seasonal, and familial factors on these groups.
Results: The patients’ mean age was 11.8±3.26 years (1-16 years). Results from the patient analysis revealed that appendicitis was 2.41 times more common after 10 years old. Appendicitis was found to be 4.63 times more common among men than women. Negative appendectomy was encountered more commonly after 10 years of age. The proportional effect of appendicitis on family history and seasons was established, but it was found to be statistically insignificant (p>0.05).
Conclusion: Age and sex should be considered when planning appendicitis surgeries because an accurate diagnosis is correlated with age and sex. Besides, the histopathology of appendicitis is affected by familial and environmental factors.

Keywords: Appendicitis, Child, Age, Gender, Season, Heredity

Çocuk apandisitlerinde risk faktirlerinin analizi

Turan Yıldız1, Zehra Bozdağ2, Ünal Erkorkmaz3, Arif Emre4, Taner Turgut5, Zekeriya İlçe1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Turkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı,sakarya, Türkiye
4Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
5Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Apandisit çocuklardaki en sık cerrahi karın ağrısı nedenidir. Biz bu çalışmada apandektomilerin histopatolojileri üzerine yaş, cinsiyet, mevsim ve ailesel faktörlerin etkisini araştırdık.
Metod-Metod: Akut apandisit nedeni ile Eylül 2009-2011 yılları arasında opere edilen 588 hasta çalışmaya alındı. Hastalar histopatolojik bulgularına göre akut, perfore ve negatif apandektomi olarak üç gruba ayrıldı. Bu gruplar üzerine yaş, cinsiyet, mevsim ve ailesel faktörlerin etkinliği araştırıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 11.8±3.26 yıl ( 1-16 yıl) idi. Hastaların analizinde 10 yaşından sonra apandisit 2.41 kez sık görüldü. Erkeklerde apandisit kızlara göre 4.63 kez daha sık bulundu. Negatif apandektomi ile 10 yaşından sonra daha sık karşılaşıldı. Aile hikayesi ve mevsimlerin apandisit üzerine etkisi oransal olarak saptandı fakat bu etki istatistiki olarak anlamlı değildi(p> 0.05).
Sonuç: Apandisit cerrahisi planlarken yaş ve cinsiyet dikkate alınmalıdır. Çünkü doğru tanı yaş ve cinsiyet ile ilişkilidir. Ayrıca apandisit histopatolojisi ailesel ve çevresel faktörlerden etkilenir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, Çocuk, Yaş, Cinsiyet, Mevsim, Heredite

Turan Yıldız, Zehra Bozdağ, Ünal Erkorkmaz, Arif Emre, Taner Turgut, Zekeriya İlçe. Analsis of the risk factors for child appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 554-558

Corresponding Author: Turan Yıldız, Türkiye