p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Choice of incision in penetrating cardiac injuries: Which one must we prefer: Thoracotomy or sternotomy? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 266-270 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.52882

Choice of incision in penetrating cardiac injuries: Which one must we prefer: Thoracotomy or sternotomy?

Yüksel Beşir1, Orhan Gökalp2, Börteçin Eygi1, Hasan İner1, İhsan Peker1, Gamze Gökalp3, Levent Yılık2, Ali Gürbüz1
1Department Of Cardiovascular Surgery, Katip Celebi University Ataturk Education And Reseacrh Hospital, Izmır, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Katip Celebi University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey
3Departmnet Of Paediatric Emergency, Tepecik Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

BACKGROUND: Penetrating cardiac injuries are high-risk, high-mortality injuries considering the outcomes. Therefore, it is important to choose the appropriate incision. In general clinical settings, thoracotomy and median sternotomy are choices of incisions to explore the injury. In this study, the results of median sternotomy and thoracotomy in penetrating cardiac injuries were compared.
METHODS: Between January 2003 and December 2013, forty patients, who underwent either thoracotomy or median sternotomy for penetrating cardiac injury, were retrospectively analyzed, and the collected data were compared. Twenty-six patients underwent thoracotomy (Group 1), and fourteen patients underwent median sternotomy (Group 2).
RESULTS: There was no statistically significant gender difference between the groups. However, the mean age in Group 2 was found to be significantly higher than the one in Group 1 (p<0.05).
CONCLUSION: There were no significant survival differences between the groups in the long term. Incision choice should be determined considering the site of injury and whether there is an accompanying pulmonary injury or not. On the other hand, thoracotomy has some draw backs compared to median sternotomy.

Keywords: Cardiac, median sternotomy; penetrating; thoracotomy.

Penetran kalp yaralanmalarında insizyon seçimi: Hangisini tercih etmeliyiz? Torakotomi mi sternotomi mi?

Yüksel Beşir1, Orhan Gökalp2, Börteçin Eygi1, Hasan İner1, İhsan Peker1, Gamze Gökalp3, Levent Yılık2, Ali Gürbüz1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, İzmir

AMAÇ: Penetran kalp yaralanmaları klinik sonuçları sebebiyle yüksek mortaliteye sahip ciddi yaralanmalardır. Bu yaralanmalardaki en önemli problemlerden biri ekplorasyon için uygun yöntemi seçmektir. Genel olarak yaralanma bölgesine göre torakotomi ya da mediyan sternotomi yöntemlerinden birisi kullanılarak eksplorasyon gerçekleştirilir. Bu çalışmada penetran kalp yaralanması olan hastalarda yapılan mediyan sternotomi ve torakotomi sonuçları karşılaştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2003 ile Aralık 2013 arasında kliniğimizde penetran kalp yaralanması sebebiyle ameliyat edilmiş toplam 40 hasta geriye dönük olarak incelendi. Bu hastaların 26 tanesine torakotomi (Grup 1) 14 tanesine de mediyan sternotomi (Grup 2) uygulandı. Her iki grup ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında veriler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: İki grup arasında cinsiyet açısından fark yoktu. Ancak yaş ortalaması Grup 2’de diğerine göre istatistiksel olarak daha yüksek idi (p<0.05). Etiyolojik faktörlere bakıldığında ise Grup 1’de delici kesici alet ile yaralanma oranı Grup 2’den yüksek, Grup 2’de de girişimsel işlem komplikasyonuna bağlı yaralanma oranı Grup 1’den yüksek bulundu (p<0.05). Ameliyat sırasında verilerden ise ek olarak akciğer yaralanması ve diğer başka bölgede cerrahi müdahale oranı Grup 1’de Grup 2’ye göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). Kullanılan kan miktarı, operasyon süresi ve hastaneden taburcu olma süresi de Grup 1’de istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA: Penetran kalp yaralanmalarında eksplorasyon için kullanılacak yönteme karar verilirken dikkate alınan esas parametreler yaralanma bölgesi ve akciğer yaralanması olup olmadığıdır. Bununla birlikte etkinliği çok iyi bilinen torakotomi ve mediyan sternotomi arasında sağ kalım açısından herhangi bir fark yoktur. Ancak torakotominin mediyan sternotomiye göre bazı ameliyat sırasında parametreler açısından dezavantajları olduğu da akılda bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalp, mediyan sternotomi; penetran; torakotomi.

Yüksel Beşir, Orhan Gökalp, Börteçin Eygi, Hasan İner, İhsan Peker, Gamze Gökalp, Levent Yılık, Ali Gürbüz. Choice of incision in penetrating cardiac injuries: Which one must we prefer: Thoracotomy or sternotomy?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 266-270

Corresponding Author: Yüksel Beşir, Türkiye
Manuscript Language: English