p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Versatile use of the posterior interosseous flap in the reconstruction of complex upper limb defects [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 597-602 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.54889

Versatile use of the posterior interosseous flap in the reconstruction of complex upper limb defects

Ensar Zafer Barın1, Hakan Cınal1, Murat Kara2, Mehmet Akif Çakmak1, Önder Tan1
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ataturk University, Faculty of Medicine, Yakutiye, Erzurum-Turkey
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Training and Research Hospital, Yakutiye, Erzurum-Turkey

BACKGROUND: Reconstruction of the complex upper extremity defects is a challenging procedure for reconstructive surgeons because of the complex anatomical and functional structure of this region. In reconstruction, local and regional flap options involving the composite tissues are restricted. The posterior interosseous flap (PIO) has been presented “in a single study” with a wide variety of uses, and in this study, the versatility of PIO has been tried to be emphasized by its multitude uses as well as its chance at adaptability to each case. Hence, due to this, the objective to highlight the versatile utility of the PIO flap in clinical practice and to present a good option for the reconstruction of complex upper limb defects for various cases have been targeted.
METHODS: We used 26 PIO flaps in 25 patients (18 male and seven female patients) with upper limb defects. The main etiological causes were burn contracture, traffic accident, firearm and acute burn injury. Twenty-two flaps were harvested as fasciocutaneous and four flaps as osteo-fasciocutaneous manner, which were applied to the metacarpal defects. In this study, 25 flaps were transferred as pedicled flaps, of which 23 and 2 flaps had reverse and antegrade blood flows, respectively, whereas one flap was used as a free flap.
RESULTS: The mean follow-up period was 14 months. All flaps except one, which had partial necrosis and secondary healed, survived completely. All patients were able to gain basic functions for daily routine activities in the late postoperative period. Patients and/or their parents were satisfied with the postoperative functional and aesthetic improvements.
CONCLUSION: Many advantages of the PIO flap make it useful for the reconstruction of upper limb complex defects. It can be versatilely used based on changing its flow direction and enrichment of contents.

Keywords: Complex defect, flap; hand; posterior interosseous; upper extremity.

Karmaşık üst uzuv defektlerinde ‘posterior interosseöz flebin’ çok yönlü kullanımı

Ensar Zafer Barın1, Hakan Cınal1, Murat Kara2, Mehmet Akif Çakmak1, Önder Tan1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Erzurum

AMAÇ: Üst ekstremitenin kompleks anatomik ve fonksiyonel yapısı, bu bölgeye ait kompleks defektlerin onarımının rekonstrüktif cerrahlar için zor bir işlem olmasına neden olmaktadır. Bu rekonstrüksiyonda kompozit dokuları içeren lokal ve bölgesel flep seçenekleri kısıtlıdır. Bu çalışmadaki amaç; posteriyor interosseöz flebinin (PİO) klinik pratikte çok yönlü kullanılabilirliğini vurgulamak ve kompleks üst ekstremite defektlerinde iyi bir seçenek olduğunu belirtmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada üst ekstremite defekti mevcut 18'i erkek, 7'si kadın toplam 25 hastaya, 26 PİO flebi uygulandı. Başlıca etyolojik faktörler, yanık kontraktürü, trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve akut yanık yaralanması idi. 22 flep fasyokutanöz kaldırılrken, 4 flep osteofasyokutanöz şekilde kaldırılarak metakarp defektlerine uygulandı. Pediküllü transfer edilen 25 flebin, 23'ü ters, 2'si ise düz akımlı idi. Bir flep ise serbest flep olarak transfer edildi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 14 ay idi. Parsiyel nekroz ve sekonder iyileşme ile düzelen 1 flep hariç geri kalan fleplerin tamamı bütünüyle sorunsuz iyileşti. Tüm hastalar geç postoperatif dönemde günlük işlerini sürdürebilecek temel fonksiyonları kazandılar. Hastalar ve/veya anne babaları postoperatif fonksiyonel ve estetik gelişimden memnun kaldılar.
TARTIŞMA: PIO flebinin birçok avantajı, üst ekstremite kompleks defektlerinde kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Akım yönünün değiştirilebilirliği ve içeriğinin zenginleştirilebilmesi sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Flep, el; kompleks defekt; posteriyor interosseöz; üst ekstremite.

Ensar Zafer Barın, Hakan Cınal, Murat Kara, Mehmet Akif Çakmak, Önder Tan. Versatile use of the posterior interosseous flap in the reconstruction of complex upper limb defects. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 597-602

Corresponding Author: Ensar Zafer Barın, Türkiye
Manuscript Language: English