p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 631-634 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.55014

First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty

Ceyhun Arıcı1, Samira Hagverdiyeva1, Burak Mergen1, Mehmet Serhat Mangan2, Osman Sevki Arslan1
1Department of Ophthalmology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Ophthalmology, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Globe rupture is a major postoperative complication after penetrating keratoplasty (PK). Because the corneal wound is never comparable with that of healthy corneal tissue, globe rupture following blunt trauma occurs at the corneal graft-host junction. In this study, we report a case of scleral rupture that arose from blunt trauma occurring after PK. A 60-year-old female presented with loss of vision, redness and pain in the left eye, which was the consequence of blunt trauma, was our case in this study. Slit-lamp examination revealed ecchymosis on the eyelids, diffuse subconjunctival hemorrhage and total hyphema. The donor cornea was intact. The right eye showed PK, the cornea was transparent, and the sclera was blue. A 2 mm rupture behind the limbus extending from 3 o’clock to 9 o’clock in the upper half of the sclera was observed during exploratory surgery. She did not report any coexisting medical conditions except for systemic hypertension. The differential diagnosis of the bluish discoloration of her sclera was investigated. In detailed anamnesis, the patient reported that she had been treated for severe allergic eye disease during childhood. Vernal keratoconjunctivitis complication was diagnosed. It should be kept in mind that closed scleral perforation may occur in the patient with PK and blue sclera due to blunt trauma.

Keywords: Blue sclera, keratoplasty; ocular trauma; vernal keratoconjunctivitis.

Penetran keratoplasti varlığında travmatik skleral rüptür gelişen ilk olgu

Ceyhun Arıcı1, Samira Hagverdiyeva1, Burak Mergen1, Mehmet Serhat Mangan2, Osman Sevki Arslan1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tip Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Penetran keratoplasti (PK) sonrası glop rüptürü önemli bir ameliyat sonrası komplikasyonudur. PK sonrası kornea yarası normal kornea dokusunun sağlamlığına hiçbir zaman erişemediğinden, künt travma sonrasında glop rüptürü kornea da alıcı-donör yatağında gerçekleşir. Biz PK’li hastada künt travmaya bağlı skleral rüptürü gelişen bir hastayı sunduk. Altmış yaşında kadın hasta sol gözünde künt travmaya bağlı görme kaybı, kızarıklık ve ağrı ile başvurdu. Ön segment muayenesinde total hifema, yaygın subkonjonktival hemoraji ve kapaklarda ekimoz mevcuttu. Donör kornea sağlamdı. Sağ göz de PK’li, kornea saydam, sklera mavi renkte idi. Limbusa 2 mm mesafede üst kadranda saat 3’ten 9’a kadar uzanan skleral rüptür cerrahi sırasında saptandı. Hastanın öyküsünde sistemik hipertansiyon dışında başka bir hastalığı yoktu. Mavi skleraya neden olan hastalıkların ayırıcı tanısı yapıldı. Ayrıntılı öyküde hasta çocukluk döneminde ciddi alerjik göz hastalığı yaşadığını belirtti. Vernal keratokonjonktivite bağlı gelişen komplikasyon tanısı kondu. PK’li ve mavi skleralı hasta da künt travmaya bağlı kapalı sklera perforasyonu gelişebileceği akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Keratoplasti, mavi sklera; oküler travma; vernal keratokonjonktivit.

Ceyhun Arıcı, Samira Hagverdiyeva, Burak Mergen, Mehmet Serhat Mangan, Osman Sevki Arslan. First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 631-634

Corresponding Author: Ceyhun Arıcı, Türkiye
Manuscript Language: English