p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effect of ligustrazin in intestinal ischemia reperfusion injury generated on rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 163-167 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.55212

The effect of ligustrazin in intestinal ischemia reperfusion injury generated on rats

Hasan Polat1, Özgür Türk2, Bekir Yaşar3, Onur Uysal4
1Bingol Karliova State Hospital,general Surgery Department,ingol, Turkey
2Sivrihisar State Hospital, General Surgery Department, Eskishir, Turkey
3Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, General Surgery Department, Eskisehir, Turkey
4Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Histology Department, Eskisehir, Turkey

BACKGROUND: Intestinal ischemia is a serious and common clinical status. It develops as result of superior mesenteric artery (SMA) obstruction caused by many etiologic factors. Sepsis and multiple organ failure could develop following intestinal ischemia. The present study aimed to investigate the effects of ligustrazin, which has a vasodilator impact on intestinal ischemia.
METHODS: Forty male Wistar rats were divided into three groups randomly. Sham operation was performed on Group S (n=7); mesenteric ischemia and then 60 minutes reperfusion of the intestine process was performed on Group MI (n=7); mesenteric ischemia and then 60 minutes reperfusion of the intestine process was performed and 80 mg/kg ligustrazin was administrated intraperitoneally on Group MI+L (n=7). Intestinal tissue samples were taken for tissue MDA, SDO and nitric oxide (NO) levels, and ileum and jejunum samples were taken for histopathologic examination.
RESULTS: Tissue MDA levels and tissue NO levels of Group MI-L was determined to have significantly decreased. Tissue SOD levels were found similar to Group S. Chiu classification score of the jejunum and ileum was determined to have decreased in Group MI-L compared to Group MI.
DISCUSSION: As a result of this study, Ligustrazin was found to adjust lipid peroxidation in biochemical parameters during mesenteric I-R and decrease the severity of damage of I-R on the histopathological scores of the jejunum and ileum.

Keywords: Intestine, ischemia reperfusion, ligustrazin; nitric oxide.

Sıçanlarda oluşturulan ince bağırsak iskemi reperfüzyon hasarında ligustrazin’in etkisi

Hasan Polat1, Özgür Türk2, Bekir Yaşar3, Onur Uysal4
1Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Bingöl, Türkiye
2Sivrihisar Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilimdalı, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: İnce bağırsak iskemi reperfüzyon (İR) hasarı ciddi ve sık görülen klinik bir durumdur. Birçok etiyolojik etkenin neden olduğu süperiyor mezenterik arter’in (SMA) tıkanmasının sonucudur. İnce bağırsak iskemisini sepsis ve çoklu organ yetersizliği takip edebilir.
Bu çalışmada vazodilatatör etkisi olan ligustrazin’in iskemik ince bağırsaklar üzerindeki etkilerini araştırmayı hedefledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk adet erkek Wistar cinsi sıçan randomize olarak üç gruba ayrıldı. Grup S’ye (n=7) sham operasyonu; Grup MI’ya (n=7) 45 dk’lık mezenterik iskemi ve takiben 60 dk’lık reperfüzyon; Grup MI+L’ye (n=7) 45 dk’lık mezenterik iskemi, takiben 60 dk’lık reperüzyon ve reperfüzyon başında 80 mg/kg ligustrazin intraperitoneal olarak verildi. Tüm sıçanlardan reperfüzyon sonunda doku malondialdehit (MDA) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeyi, doku nitrik oksit (NO) düzeyi için ince bağırsak doku örneği ve histopatolojik inceleme için jejunum ve ileum spesmeni alındı.
BULGULAR: Grup MI-L’de doku MDA ve doku NO düzeylerinin Grup MI’ya göre anlamlı olarak azaldığı saptandı. Doku SOD düzeyi ise Grup S’ye benzer olarak bulundu. Grup MI-L’de Jejunum ve ileumda İR hasarının histopatolojik göstergesi olan jejunum Chiu sınıflaması skorlarının Grup MI’ya göre anlamlı olarak azaldığı tespit edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak, ligustrazin’in mezenterik İR’de hem biyokimyasal parametrelerde lipit peroksidasyonunu düzeltmekte, hem de histopatolojik skorlamada jejunum ve ileumdaki İR hasarının şiddetini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnce bağırsak, iskemi-reperfüzyon, ligustrazin; nitrik oksit.

Hasan Polat, Özgür Türk, Bekir Yaşar, Onur Uysal. The effect of ligustrazin in intestinal ischemia reperfusion injury generated on rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 163-167

Corresponding Author: Özgür Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish