p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Hand injuries with mole gun: A hidden danger [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 402-408 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.55484

Hand injuries with mole gun: A hidden danger

Tuba Baykal1, Dudu Dilek Yavuz2, Serpil Savaş1, Fuat Uslusoy2, Selman Hakkı Altuntaş2, Mustafa Asım Aydın2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta-Türkiye
2Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta-Türkiye

BACKGROUND: Mole guns are handmade destructive tools used in the fight against harmful rodents in agricultural areas. Acciden-tal triggering of these tools at the wrong time can result in major hand injuries that impair hand functionality and cause permanent hand disability. This study aims to draw attention to the fact that mole gun injuries cause severe loss of hand functionality and that these tools should be considered within the scope of firearms.
METHODS: Our study is a retrospective, observational cohort study. The demographic characteristics of the patients, the clinical features of the injury, and the surgical methods applied were recorded. The severity of the hand injury was assessed by the Modified Hand Injury Severity Score. The Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand Questionnaire was used to evaluate the upper extremity-re-lated disability of the patient. The patients’ hand grip strength and palmar and lateral pinch strengths, and functional disability scores were compared with healthy controls.
RESULTS: Twenty-two patients with mole gun hand injuries were included in the study. The mean age of the patients was 63.0±16.9 (22–86), and all but one were male. Dominant hand injury was found in more than half of the patients (63.6%). More than half of the patients had major hand injuries (59.1%). The functional disability scores of the patients were significantly higher than the controls, and the grip strengths and palmar pinch strengths were significantly lower.
CONCLUSION: Even after years from the injury, our patients had hand disabilities, and their hand strengths were lower than that of the controls. Public awareness should be raised on this issue, and mole guns should be prohibited and considered in the scope of firearms.

Keywords: Disability, firearms; hand injury severity score; mole gun.

Köstebek tabancasıyla el yaralanmaları: Gizli tehlike

Tuba Baykal1, Dudu Dilek Yavuz2, Serpil Savaş1, Fuat Uslusoy2, Selman Hakkı Altuntaş2, Mustafa Asım Aydın2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

AMAÇ: Köstebek tabancaları, tarım alanlarında zararlı kemirgenlerle mücadelede kullanılan, el yapımı ve harabiyete yol açabilen aletlerdir. Bu aletlerin kazara yanlış zamanda tetiklenmesi, majör el yaralanmalarına yol açarak el işlevselliğinde kalıcı bozukluğa neden olabilir. Bu çalışma, köstebek tabancası yaralanmalarının ciddi el fonksiyon kayıplarına yol açtığına ve bu aletlerin ateşli silahlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız geriye dönük, gözlemsel bir kohort çalışmasıdır. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri, yaralanmanın klinik özellikleri ve uygulanan cerrahi yöntemler kaydedildi. El yaralanmasının şiddeti, Modifiye El Yaralanması Ciddiyet Skoru (MEYCS) ile değerlendirildi. Hastanın üst ekstremiteye bağlı fonksiyonel yetersizliğinin belirlenmesinde Kol, Omuz ve El Dizabilite (DASH) Anketi kullanıldı. Hastaların el kaba kavrama kuvveti, palmar ve lateral çimdik kuvvetleri ve işlevsel özürlülük skorları sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı. BULGULAR: Köstebek tabancasıyla el yaralanması olan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 63.0±16.9 (22–86) idi ve bir tanesi hariç tümü erkekti. Hastaların yarısından fazlasında dominant el yaralanması (%63.6) ve majör el yaralanması (%59.1) saptandı. Hastaların işlevsel özürlülük skorları sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken, kaba kavrama kuvvetleri ve palmar çimdik kuvvetleri istatistiksel anlamlılıkla düşüktü.
TARTIŞMA: Yaralanmanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hastalarımızın ellerinde işlevsel bozukluk vardı ve el güçleri kontrollere göre daha düşüktü. Kamuoyu köstebek tabancaları ve yıkıcı etkileri hakkında bilinçlendirilmeli, köstebek tabancaları ateşli silahlar kapsamında değerlendirilmeli ve yasaklanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, el yaralanma ciddiyet skoru; köstebek tabancası; özürlülük.

Tuba Baykal, Dudu Dilek Yavuz, Serpil Savaş, Fuat Uslusoy, Selman Hakkı Altuntaş, Mustafa Asım Aydın. Hand injuries with mole gun: A hidden danger. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 402-408

Corresponding Author: Tuba Baykal, Türkiye
Manuscript Language: English