p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Prevalence of household meat grinder-induced severe hand injuries: A retrospective clinical study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1622-1626 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.55866

Prevalence of household meat grinder-induced severe hand injuries: A retrospective clinical study

İbrahim Gökhan Duman
Department of Orthopaedics and Traumatology, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Türkiye

BACKGROUND: The aim of the study was to evaluate patients with household meat grinder-related hand injuries who presented to our hospital between 2009 and 2020, investigate the causes of these injuries, and discuss prevention methods.
METHODS: Sixty-four patients injured by a meat grinder were retrospectively screened. The patients aged one to 18 years were evaluated in the pediatric group and those over 18 years were evaluated in the adult group. The relationships between age, gender, location of injury (right hand, left hand, wrist, and fingers), and amputation level were analyzed.
RESULTS: Twenty-two of the patients were children, of whom 13 were boys and nine were girls, with a mean age of 11 (range 1–18) years. There were 42 adult patients comprising 15 males and 27 females, and their mean age was 42 (range 19–74) years. In the pediatric group, the rate of amputations at the metacarpophalangeal (MP) and wrist joint levels were significantly higher compared to the adults (p<0.005). In the adult group, the rate of amputations at the third finger distal interphalangeal (DIP) joint was significantly higher compared to the pediatric group (p=0.007). There was no statistically significant difference between the pediatric and adult groups regarding the rate of amputations at the thumb and little finger levels.
CONCLUSION: There seems to be a lack of research to guide the development of strategies to prevent household meat grinder-related injuries, and this type of injury remains a national health problem. To prevent such injuries, occupational safety should be considered not only in workplaces but also at home, and information should be provided to raise the awareness of the society.

Keywords: Amputation, hand injuries, meat grinder.

Ev tipi kıyma makinesine bağlı şiddetli el yaralanmalarının prevalansı: Geriye dönük bir çalışma

İbrahim Gökhan Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 2009–2020 yılları arasında hastanemize başvuran ev tipi kıyma makinesine bağlı el yaralanması bulunan hastaları değerlendirmek, nedenlerini araştırmak ve korunma yollarını tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kıyma makinesi sebebiyle yaralanan 64 hasta geçmişe yönelik olarak tarandı. Hastalardan 1–18 yaş aralığında olanlar çocuk grubuna alınırken, 18 yaş üstü hastalar erişkin grupta değerlendirildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, sağ el, sol el, el bileği, hangi parmak, parmakların yaralanma seviyeleri arasındaki ilişkiler analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların 22’si çocuk, bunların da 13’ü erkek 9’u kadın ve yaş ortalamaları 11 (dağılım 1–18 yaş) idi. Hastaların 42’si erişkin, bunların da 15’i erkek 27’si kadın ve yaş ortalamaları 42 (dağılım19–74 yaş) idi. Çocuk grupta 2. parmak metakarpofalangeal (MP) eklemde anlamlı fark bulundu (p=0.016). Çocuk grupta 3. parmak MP eklemde ileri derecede anlamlı fark bulundu (p=0.005). Çocuk grupta 4. parmak MP eklemde anlamlı fark bulundu (p=0.042). Çocuk grupta el bilek seviyesinde anlamlı fark bulundu (p=0.012). Erişkin grupta sadece 3. parmak distal interfalangeal (DIP) eklemde ileri derecede anlamlı fark bulundu (p=0.007). Birinci ve 5. parmaklarda çocuk ve erişkin yaş grupları arasında anlamlı fark saptanmadı. TARTIŞMA: Bu tip yaralanmaları önlemek için gerekli çalışmaların yapılmadığı ve ulusal bir sorun olduğu görülmüştür. Ayrıca bu tip yaralanmaları önlemek için iş güvenliği sadece iş yerlerinde değil evler içinde düşünülmeli ve aynı zamanda toplumu bilinçlendirme amacıyla eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ampütasyon, el yaralanmaları, kıyma makinesi.

İbrahim Gökhan Duman. Prevalence of household meat grinder-induced severe hand injuries: A retrospective clinical study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1622-1626

Corresponding Author: İbrahim Gökhan Duman, Türkiye
Manuscript Language: English