p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Characteristics and mechanisms of extremity injuries caused by mine blasts in shoals [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 337-343 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.56267

Characteristics and mechanisms of extremity injuries caused by mine blasts in shoals

Geng Fen Han1, Zi Ming Wang2, Gang Chen3, Kui Jun Chen4, Si Yu Wu2, Sen Zhang2, Xi Nan Lai4, Ai Min Wang2
1Department Of Orthopedics, 291th Hospital, Pla, Baotou, China.
2Department Of Orthopedics, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China.
3Medical Department, 253th Hospital, Pla, Huhhot, China.
4Department Of Research Institute Of Surgery, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China.

BACKGROUND: The characteristics of explosion in water are different from those in air and vary in different water depths. It is important to investigate the characteristics and mechanisms of extremity injuries caused by mine blasts in shoals.
METHODS: A total of ninety New Zealand rabbits were randomly divided into four groups put in different depths of water (land group, midpoint of the thigh in the shoal 1 group, the xiphoid process in the shoal 2 group, and control group). Electric detonators simulating mines were placed under the rabbits’ right hindpaw. After detonation, the animals were subjected to morphological examination.
RESULTS: The lower third of the calf was almost completely destroyed by the mine blast on land, and only the rabbits’ feet and ankles were destroyed in shoals. The skeleton, artery and sciatic nerve were injured more seriously in shoals than those on land.
CONCLUSION: Mine blasts in shoals caused less disruption of the soft tissue than those on land. However, the skeleton was more seriously damaged in shoals since the pressure wave was transmitted with greater intensity and had a stronger shattering effect on the skeleton. Furthermore, the characteristics of extremity injuries varied according to water depths.

Keywords: Biomechanics, explosion; extremity injury; morphology; shoal.

Sığ sularda mayın patlamasının neden olduğu ekstremite yaralanmalarının oluş mekanizmaları ve karakteristik özellikleri

Geng Fen Han1, Zi Ming Wang2, Gang Chen3, Kui Jun Chen4, Si Yu Wu2, Sen Zhang2, Xi Nan Lai4, Ai Min Wang2
1291. Hastane, Ortopedi Bölümü, Pla, Baotou, Çin
2Daping Hastanesi, Üçüncü Askeri Tıp Üniversitesi, Ortopedi Bölümü, Chongqing, Çin
3253. Hastane, Medikal Bölümü, Pla, Huhhot, Çin
4Daping Hastanesi, Üçüncü Askeri Tıp Üniversitesi, Cerrahi Araştırma Enstitüsü, Chongqing, Çin

AMAÇ: Suda mayın patlamasının karakteristik özellikleri havada patlamalardan farklı olup suyun derinliğine göre değişmektedir. Sığ sularda oluşan mayın patlamalarının neden olduğu ekstremite yaralanmalarının karakteristik özellikleri ve mekanizmalarını araştırmak önem taşımaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 90 Yeni Zelanda tavşanı dört gruba randomize edilip farklı derinliklerdeki suya bırakılmışlardır (kara grubu, uyluk kemiğinin yarısı derinlikteki su, Grup 1; ksifoit çıkıntıya kadar derin su Grup 2 ve kontrol grubu). Mayınları andıran elektronik patlatıcılar tavşanların arka patileri altına yerleştirildi. Patlama gerçekleştirildikten sonra tavşanlar morfolojik incelemeye tabi tutuldu.
BULGULAR: Karada mayınların patlatılmasından sonra tavşanların bacaklarının alt üçte biri hemen hemen yok olmuştu. Sığ sulardaki patlatmalar sonrası tavşanların yalnızca ayakları ve ayak bilekleri tahrip olmuştu. Karadakilere göre sığ sulardakilerin iskeleti, arterleri ve siyatik sinirleri daha ciddi derecede yaralanmıştı.
TARTIŞMA: Sığ sulardaki mayın patlamaları, karadaki patlamalara göre yumuşak dokuya daha az zarar vermiştir. Ancak, basınç dalgası daha yoğun biçimde iletildiği ve iskelete daha güçlü paramparça edici etki gösterdiği için sığ sulardaki patlamalarda iskelet daha ciddi derecede yaralanmıştı. Ayrıca ekstremite yaralanmalarında ekstremite yaralanmalarının karakteristik özellikleri suyun derinliğine göre değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyomekanik, ekstremite yaralanması; morfoloji; patlama; sığ sular.

Geng Fen Han, Zi Ming Wang, Gang Chen, Kui Jun Chen, Si Yu Wu, Sen Zhang, Xi Nan Lai, Ai Min Wang. Characteristics and mechanisms of extremity injuries caused by mine blasts in shoals. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 337-343

Corresponding Author: Ai Min Wang, China
Manuscript Language: English