p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The role of neutrophil–albumin ratio in the diagnosis of acute appendicitis and its efficacy in predicting perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 52-58 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.56570

The role of neutrophil–albumin ratio in the diagnosis of acute appendicitis and its efficacy in predicting perforation

Bora Çekmen1, Busra Bildik1, Şeref Emre Atiş1, Hüseyin Güven2
1Department of Emergency Medicine, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük-Türkiye
2Department of General Surgery, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük-Türkiye

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is one of the most common causes of abdominal pain in patients presenting to the emergency department with abdominal pain, and despite developments in radiological imaging for its diagnosis, researchers are still in pursuit of a simpler, cheaper, and safer biomarker. Our study investigated the usability of the neutrophil–albumin ratio, a biomarker that predicts prognosis in cases with severe inflammation, in diagnosing AA and anticipating perforation.
METHODS: Our study is a retrospective and cross-sectional study. The study was conducted with patients who presented to the emergency department between January 2018 and December 2020 and were hospitalized with a preliminary diagnosis of AA. The cases were first divided into two groups as “Not appendicitis” and “AA,” and then the patients with “AA” were divided into two subgroups as “Perforated” and “Non-perforated.” The demographic data of the patients, their symptoms, physical examination findings, and the decision-making process for surgery were noted. The neutrophil count and albumin levels detected in the blood samples obtained at the time of admission to the emergency department were noted. Afterward, the neutrophil-albumin ratio (NAR) was calculated and the cutoff level was determined to predict the diagnosis of AA and the development of perforation.
RESULTS: The rate of complaints of pain in the periumbilical region was significantly higher in the patient group without AA compared to the patients in the AA group (70.6% and 40.3%, p=0.034). Although the leukocyte count, neutrophil count and percentage, and NAR were significantly higher in the AA group, the lymphocyte count was found to be significantly lower (p=0.005). However, no significant correlation was found between the NAR and the development of perforation (p=0.697).
CONCLUSION: The NAR is useful for the diagnosis of AA. Nevertheless, it is not a sufficient biomarker for detecting perforation.

Keywords: Albumin, appendicitis; biomarker; intestinal perforation; neutrophil.

Nötrofil/albümin oranının akut apandisit tanısındaki yeri ve perforasyonu öngörmedeki etkinliği

Bora Çekmen1, Busra Bildik1, Şeref Emre Atiş1, Hüseyin Güven2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Karabük
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Karabük

AMAÇ: Akut apandisit karın ağrısı ile acile başvuruların sık sebeplerinden biri olup, tanısında radyolojik görüntülemelerde ilerlemelere rağmen, daha basit, ucuz ve güvenli bir biyobelirteç arayşı devam etmektedir. Bizde çalışmamızda akut apandisit perforasyonunda, şiddetli enflamatuvar süreçlerde prognozu ön gören bir biyobelirteç olan nötrofil sayısı ile albümin oranının biyobelirteç olarak kullanılabilirliğini saptamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız geriye dönük, kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya Ocak 2018–Aralık 2020 tarihleri arasında acil servisine başvuran ve akut apandisit ön tanısı ile hastaneye yatırılan hastalar arasında yapıldı. Olgular önce “apandisit değil” ve “akut apandisit” şeklinde iki gruba ayrıldı, ardından “akut apandisit” olduğu saptanan hastalar “perfore olan” ve “perfore olmayan” şeklinde iki alt gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, semptomları, fizik muayene bulguları, operasyon kararının hangi şekilde verildiği not edildi. Olguların acil servise başvuru anında alınan kan örneklerinde saptanan nötrofil sayısı ve albümin seviyeleri kaydedildi. Sonrasında nötrofil/albümin oranı hesaplandı ve saptanan değerler için akut apandisit tanısını öngörmedeki yeri ile perforasyon gelişimini öngörmede kestirim seviyesi belirlendi.
BULGULAR: Akut apandisit gelişmeyen hasta grubundaki periumbilikal bölgede ağrı şikâyeti olma oranı akut apandisit grubundaki hastalara göre anlamlı olarak daha fazla idi (%70.6 ve %40.3, p=0.034). Lökosit sayısı, nötrofil sayı ve yüzdesi ve nötrofil/albümin oranı akut apandisit grubunda anlamlı olarak daha yüksek iken lenfosit sayısı anlamlı olarak daha düşük olarak bulundu (p=0.005). Buna karışın nötrofil/albumin oranı ile perforasyon gelişimi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (p=0.697).
TARTIŞMA: Nötrofil/albümin oranı akut apandisit tanısında kullanılabilir bir orandır. Bununla birlikte perforasyonu saptamada yeterli bir biyobelirteç değildir.

Anahtar Kelimeler: Albümin, apandisit; biyobelirteç; intestinal perforasyon; nötrofil.

Bora Çekmen, Busra Bildik, Şeref Emre Atiş, Hüseyin Güven. The role of neutrophil–albumin ratio in the diagnosis of acute appendicitis and its efficacy in predicting perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 52-58

Corresponding Author: Bora Çekmen, Türkiye
Manuscript Language: English