p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of intracorporeal knotting and endoloop for stump closure in laparoscopic appendectomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 446-449 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.56798

Comparison of intracorporeal knotting and endoloop for stump closure in laparoscopic appendectomy

İlhan Bali1, Faruk Karateke2, Sefa Özyazıcı2, Adnan Kuvvetli2, Cem Oruç3, Ebru Menekşe2, Seyfi Emir1, Mehmet Özdoğan4
1Department Of General Surgery, Namık Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdağ
2Department Of General Surgery, Adana Numune Training And Research Hospital, Adana
3Department Of General Surgery, Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Hatay
4Department Of General Surgery, Medline Hospital, Adana

BACKGROUND: Several appendiceal stump closure tecniques such as intracorporoeal-knotting, endoloop, stapler and clips are used during laparoscopic appendectomy. This study aimed to compare intracorporoeal-knotting and endoloop tecniques used to close appendiceal stump in laparoscopic appendectomy.
METHODS: This study included patients who underwent laparoscopic appendectomy with preliminary diagnosis of acute appendicitis in General Surgery Department of Adana Numune Training and Research Hospital between June 2009 and July 2013. The demographics, appendiceal stump closure tecniques, operation time, complications, and length of hospital stays of the patients were compared.
RESULTS: A total of one hundred and twenty-six patients underwent laparoscopic appendectomy (Female: 81, Male: 45). Intracorporeal- knotting (Group 1) was performed in sixty-five patients; whereas, endoloop (Group 2) was performed in sixty-one patients in order to close appendiceal stump. The operation time was longer in Group 1 compared to Group 2 (62.0±10.67 min., 56.80±11.94 min., p=0.01). The length of hospital stays were nonsignificant between the groups. Four patients were complicated by superficial surgical site infection in both groups.
CONCLUSION: In the present study, the operation time was found to be longer for intracorporeal knotting tecnique compared to endoloop tecnique; however, there was no significant difference regarding the length of hospital stay and complications. Performing intracorporeal-knotting technique is suggested since it is cheaper than endoloops and it may also improve hand manipulations of the surgeons who intend to advanced laparoscopy.

Keywords: Acute appendicitis, appendiceal stump, endoloop; intracorporeal knotting; laparoscopic appendectomy.

Laparoskopik appendektomide intrakorporal düğüm ve endoloop ile güdük kapama yöntemlerinin karşılaştırılması

İlhan Bali1, Faruk Karateke2, Sefa Özyazıcı2, Adnan Kuvvetli2, Cem Oruç3, Ebru Menekşe2, Seyfi Emir1, Mehmet Özdoğan4
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay
4Medline Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana

AMAÇ: Laparoskopik apendektomi sırasında apendiks güdüğünü kapatmak için intrakorporal düğüm, endoloop, stapler ve klips gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada laparoskopik apendektomide apendiks güdüğünü kapatmak için kullanılan intrakorporal düğüm ve endoloop yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Haziran 2009 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile laparoskopik apendektomi yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, apendiks güdüğünü kapatma tekniği, ameliyat süresi, komplikasyon ve yatış süreleri olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Seksen biri kadın, 45’i erkek olmak üzere toplam 126 hastaya laparoskopik apendektomi yapıldı. Altmış beş hastada apendiks güdüğünü kapamak amacıyla intrakorporal düğüm (Grup 1), 61 hastada ise endoloop (Grup 2) kullanıldı. Grup 1’deki hastaların ameliyat süresi Grup 2’ye göre daha uzun idi (62.0±10.67 dk, 56.80±11.94 dk, p=0.01). Gruplar arası hastanede kalış süreleri arasında fark saptanmadı. Her iki grupta dörder hastada yüzeysel cerrahi alan enfeksiyonu görüldü.
TARTIŞMA: Bu çalışmada intrakorporal düğüm tekniğinde ameliyat süresinin endoloop tekniğine göre daha uzun olduğu, ancak hastanede yatış süresi ve komplikasyon açısından birbirinden anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. İntrakorporal düğüm tekniğinin endolooptan daha ucuz olduğu ve ileri laparoskopik cerrahiye başlayacak olan cerrahlar için el manüpülasyonunu geliştirdiğinden dolayı tercih edilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendiks güdüğü, endoloop; intrakorporal düğüm; laparoskopik apendektomi.

İlhan Bali, Faruk Karateke, Sefa Özyazıcı, Adnan Kuvvetli, Cem Oruç, Ebru Menekşe, Seyfi Emir, Mehmet Özdoğan. Comparison of intracorporeal knotting and endoloop for stump closure in laparoscopic appendectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 446-449

Corresponding Author: Faruk Karateke, Türkiye
Manuscript Language: English