p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Computed tomography use in minor head injury: attitudes and practices of emergency physicians, neurosurgeons, and radiologists in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 121-128 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.56884

Computed tomography use in minor head injury: attitudes and practices of emergency physicians, neurosurgeons, and radiologists in Turkey

Ebru Özan, Gökçe Kaan Ataç
Department of Radiology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: We aimed to determine the attitudes and practices of emergency physicians (EPs), neurosurgeons, and radiologists in Turkey regarding computed tomography (CT) use for adults with minor head injury (MHI).
METHODS: This cross-sectional study was conducted between August 2015 and October 2016 after obtaining the approval of the institutional ethical committee. The purpose of this study was disclosed to the participants prior to beginning the survey. The study was performed conducting a questionnaire via e-mail on three groups of participants including EPs, neurosurgeons, and radiologists. Participants comprised academic staff at university hospitals as well as department chiefs, specialists, and residents working at university, government, and private hospitals, all of whom are in charge of evaluating MHI patients.
RESULTS: A total of 607 participants including 201 (33.1%) EPs, 179 (29.5%) neurosurgeons, and 227 (37.4%) radiologists responded to the survey; 31% of the participants reported awareness and 27.3% reported use of head CT rules in MHI. Awareness and use of the rules were most prominent in EPs group, while the lowest rates were observed in radiologists group (p<0.01). The leading factors inhibiting the use of head CT rules in MHI stated by EPs were medicolegal anxiety (73.6%), expectations of patients and/or patient relatives (72.6%), and time constraints (44.3%). The leading factors stated by neurosurgeons were medicolegal anxiety (60.9%) and expectations of patient and/or patient relatives (46.4%); “not being consulted in the decision-making process to obtain CT in MHI” (65.6%) and medicolegal anxiety (49.8%) were the leading factors stated by radiologists.
CONCLUSION: The results of our study show that many physicians in Turkey do not have favorable attitudes regarding head CT rules in MHI. Medicolegal anxiety, expectations of patient and/or patient relatives, time constraints, wide availability of CT, and lack of adequate education on radiation protection or on patient dose from imaging are the common reasons for this practice pattern.

Keywords: Adult, appropriate use of computed tomography; head computed tomography rules; minor head injury.

Minör kafa travmasında bilgisayarlı tomografi kullanımı: Türkiye’deki acil tıp hekimleri, beyin cerrahları ve radyologların tutum ve uygulamaları

Ebru Özan, Gökçe Kaan Ataç
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Türkiye’deki acil tıp hekimleri, beyin cerrahları ve radyologların, minör kafa travmasında (MKT) bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma acil tıp hekimleri, beyin cerrahları ve radyologlara anket formu uygulanarak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Ankete 201 acil tıp hekimi, 179 beyin cerrahı ve 227 radyolog dahil olmak üzere toplam 607 katılımcı yanıt verdi. Minör kafa travmasında beyin BT kuralları ile ilgili genel farkındalık oranı %31 olarak bulundu. Katılımcıların %27.3’ü kuralları uyguladığını bildirdi. Kuralların farkındalığı ve kullanımı acil tıp hekimi grubunda en belirgin iken en düşük oranlar radyologlar grubunda gözlendi (p<0.01). Acil tıp hekimlerinin MKT’de beyin BT kurallarını kullanmalarını engelleyen başlıca etkenler; mediko legal kaygı (%73.6), hastaların ve/veya hasta yakınlarının beklentileri (%72.6) ve zaman kısıtlamaları (%44.3) idi. Beyin cerrahlarının belirttikleri başta gelen faktörler; mediko legal kaygı (%60.9) ve hasta ve/veya hasta yakınlarının beklentileri (%46.4) idi. Radyologlar tarafından belirtilen başlıca etken “karar verme sürecinde danışılmamaktadır” (%65.6) idi.
TARTIŞMA: Çalışmamızın sonuçları, Türkiye’de birçok hekimin MKT’de beyin BT kuralları ile ilgili olumlu tutumları olmadığını göstermektedir. Mediko legal kaygı, hastanın ve/veya hasta yakınlarının beklentileri, zaman kısıtlamaları, BT’nin yaygınlığı ve tıbbi görüntülemede radyasyondan korunma veya hasta radyasyon dozu konularında eğitim yetersizliği bu uygulama şekli için ortak nedenler olarak tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BT uygunluğu, beyin BT kuralları; erişkin; minör kafa travması.

Ebru Özan, Gökçe Kaan Ataç. Computed tomography use in minor head injury: attitudes and practices of emergency physicians, neurosurgeons, and radiologists in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 121-128

Corresponding Author: Ebru Özan, Türkiye
Manuscript Language: English