p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Retrospective analysis of 954 adult patients with head injury: an epidemiological study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 46-50 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.57431

Retrospective analysis of 954 adult patients with head injury: an epidemiological study

Hasan Serdar Işık1, Uğur Bostancı2, Ömer Yıldız2, Cengiz Özdemir2, Ahmet Gökyar3
1Department Of Neurosurgery, Ordu University Medical Faculty, Ordu, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Mehmet Aydın Education And Research Hospital, Samsun, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Medical Park Hospital, Samsun, Turkey

BACKGROUND
Head traumas are among the most common causes of mortality and morbidity among young adults in urban areas. We aimed to contribute to the epidemiological database of our country with regard to head traumas.
METHODS
We retrospectively analyzed 954 patients older than 15 years with head trauma who were treated in the Neurosurgery Department of Samsun Mehmet Aydın Education and Research Hospital between January 2003 and June 2008. Seven hundred twenty-one (75.5%) patients were male and 233 (24.5%) were female. Five hundred twenty-one (52.5%) were between 15-40 years old.
RESULTS
Traffic accident (75%) was the most common cause of head trauma. According to Glasgow Coma Score (GCS), 48% of the patients had mild (13-15), 31% moderate (9-12) and 21% severe (3-8) head injury. One hundred seventy-seven (18.5%) patients were operated. The commonest operations were performed for subdural and epidural hematomas. Mortality was 19.4% (185). Common causes of mortality were traffic accidents (77%) and gunshot injuries.
CONCLUSION
It is important to have local epidemiological studies and data about head traumas in order to prevent these traumas. In this study, the predominance of young men and the causes of trauma and mortality were similar to that reported in the related literature.

Keywords: Epidemiology, head injury; mortality.

Kafa travması nedeniyle tedavi edilen 954 erişkin olgunun retrospektif değerlendirilmesi: Epidemiyolojik çalışma

Hasan Serdar Işık1, Uğur Bostancı2, Ömer Yıldız2, Cengiz Özdemir2, Ahmet Gökyar3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Ordu
2Samsun Mehmet Aydın Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Samsun
3Samsun Medical Park Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Samsun

AMAÇ
Kafa travmaları, özellikle kentlerde ve genç nüfusta en sık görülen morbidite ve mortalite sebeplerinden biridir. Bu retrospektif çalışmayla, kafa travmaları ile ilgili ülkemiz epidemiyolojik veritabanına katkıda bulunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak 2003-Haziran 2008 tarihleri arasında, Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji kliniğinde tedavi edilen 15 yaş ve üstü 954 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 721’i (%75,5) erkek, 233’ü (%24,5) kadındı. Hastaların %52,5’i 15-40 yaş arası genç nüfustu.
BULGULAR
Trafik kazaları (%75) en sık tespit edilen travma nedeniydi. Giriş Glasgow Koma Skoruna (GKS) göre hastaların %48’inde hafif (GKS 13-15), %31’inde orta (GKS 9-12) ve %21’inde ise ağır (GKS 3-8) kafa travması mevcuttu. Hastaların 177’si (%18,5) ameliyat edildi. Yapılan ameliyatlar en sık subdural hematom ve epidural hematom nedeniyleydi. Serimizde mortalite %19,4 (n=185) olarak bulundu. Bu hastaların travma nedeni incelendiğinde, trafik kazaları yine ilk sırada yer almıştır.
SONUÇ
Kafa travmaları ile ilgili epidemiyolojik çalışma ve verilerin artması, travmanın oluşmadan engellenebilmesi açısından önem taşır. Serimizde, özellikle erkek hakimiyeti, travma sıklığının en yüksek olduğu yaş grupları, travma ve mortalite sebepleri açısından ülkemizde yapılan diğer çalışmalara benzer veriler elde edilmiştir. Ancak, merkez bir hastane olmamız sebebiyle orta ve ağır kafa travmalarının oransal fazlalığı, mortalitemizi de etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, kafa travması; mortalite.

Hasan Serdar Işık, Uğur Bostancı, Ömer Yıldız, Cengiz Özdemir, Ahmet Gökyar. Retrospective analysis of 954 adult patients with head injury: an epidemiological study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 46-50

Corresponding Author: Hasan Serdar Işık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish