p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Cemented calcar replacement versus cementless hemiarthroplasty for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 548-553 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.57615

Cemented calcar replacement versus cementless hemiarthroplasty for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly.

Deniz Cankaya, Bülent Ozkurt, Abdullah Yalcin Tabak
Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedic And Traumatology, Ankara

Background: Unstable intertrochanteric fractures remain a challenging problem in elderly individuals due to high failure rates associated with internal fixation. Hemiarthroplasty is one of the treatment choice for intertrochanteric femur fractures in elderly patients. The aim of the present study was to compare the reliability of cementless and cemented hemiarthroplasty for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly patients.
Methods: Elderly patients with an AO type 31-A2 intertrochanteric femur fracture were treated with cemented (n= 40) or cementless (n=46) hemiarthroplasty. Duration of surgery, amount of blood loss and blood transfusion, Harris hip scores, rate of loosening of the femoral component, duration of hospital stay after surgery and mortality rates were recorded.
Results: There were no significant differences between the groups regarding the hospital stay, Harris hip scores and blood transfusion, implant loosening and follow-up mortality rates. Walking ability was better in the cemented group in the early follow-up period. Duration of surgery, amount of blood loss and perioperative mortality rates were significantly lower in the cementless group than that of the cemented group.
Conclusion: Cementless hemiarthroplasty is a reliable treatment choice for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly with early mobilization, acceptable functional results, low implant loosening rates, shorter surgery time, lesser blood loss and lower perioperative mortality rate.

Keywords: Cementless hemiarthroplasty, intertrochanteric femur fractures, elderly, mortality

Yaşlı hastalarda görülen anstabil intertrokanterik kırıkların tedavisinde, çimentosuz ve çimentolu kalkar replasmanlı hemiartroplastinin karşılaştırılması.

Deniz Cankaya, Bülent Ozkurt, Abdullah Yalcin Tabak
Ankara Numune Eğitim Ve Arastırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Anstabil intertrokanterik femur kırıklarının yaşlılardaki tedavisi, içten tespitteki yüksek başarısızlık oranları nedeniyle halen üzerinde görüş birliği olmayan bir sorundur. Hemiartroplasti, yaşlı hastalarda tercih edilen tedavi seçeneklerinden biridir. Bu çalışmanın amacı; yaşlı hastalarda görülen anstabil intertrokanterik femur kırıkları için, çimentosuz ve çimentolu parsiyel artroplastilerin güvenilirliklerini karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2008 ile 2010 yılları arasında; AO sınıflamasına göre 31-A2 tipi intertrokanterik femur kırığı olan 86 yaşlı hastaya, çimentosuz (n=40) ve çimentolu (n=46) parsiyel artroplasti uygulandı. Hastaların; cerrahi süreleri, kan kayıpları, kan transfüzyonları, Harris kalça skorları, femoral komponentlerin gevşemeleri, hastanede kalma süreleri ve ölüm oranları kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında, kan transfüzyonu, hastanede kalış süresi, implant gevşeme oranları, harris kalça skorları ve takiplerdeki ölüm oranları açısından fark yoktu. Yürüme yeterliliği erken dönemde çimentolu grupta daha iyiydi. Cerrahi zamanı, kan kaybı ve perioperatif ölüm oranları çimentosuz grupta anlamlı derecede düşüktü.
SONUÇ: Çimentosuz hemiartroplasti; ileri yaş grubundaki hastalarda görülen anstabil intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde; erken mobilizasyona olanak tanımasıyla, kabul edilebilir fonksiyonel sonuçlarıyla, düşük implant gevşeme oranlarıyla, daha kısa cerrahi süresiyle, daha az kanamayla ve daha düşük perioperatif ölüm oranıyla güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Çimentosuz hemiartroplasti, intertrokanterik femur kırığı, yaşlı, ileri yaş

Deniz Cankaya, Bülent Ozkurt, Abdullah Yalcin Tabak. Cemented calcar replacement versus cementless hemiarthroplasty for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly.. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 548-553

Corresponding Author: Deniz Cankaya, Türkiye