p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of the C-MAC D-Blade videolaryngoscope and direct laryngoscope in pediatric patients: Randomized controlled trial [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 421-426 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.58455

Comparison of the C-MAC D-Blade videolaryngoscope and direct laryngoscope in pediatric patients: Randomized controlled trial

Konul Hajiyeva1, Özlem Selvi Can2, Volkan Baytaş2, Çiğdem Yıldırım Güçlü2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Memorial Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Endotracheal intubation is a key skill for clinicians and may be challenging in some patients due to various reasons. Nowadays, various kinds of videolaryngoscopes are available and usually used as a rescue device when direct laryngoscopy failed. Pediatric airway has some differences when compared with adults and may be challenging. This study aims to compare and evaluate C Mac D-Blade and commonly used Macintosh laryngoscope in pediatric patients.
METHODS: In this study, 56 pediatric patients, 5–10 years old (10–40 kgs) who had undergone elective surgery and need endotracheal intubation were included after obtaining ethical board approval and informed consent from parents. The patients were randomized into two equal groups for laryngoscopy and intubation by either with Macintosh laryngoscope or C Mac D-Blade videolaryngoscope. Glottic view, number of attempts, intubation time, any complications and hemodynamic variables were recorded. A value of p<0.05 was considered significant.
RESULTS: In pediatric patients with unanticipated difficult airway, the mean intubation time was significantly shorter with C Mac D-Blade (21±9 and 41±7 seconds, respectively (p<0.001). The results of the two groups were similar concerning the remaining parameters.
CONCLUSION: C Mac D-Blade videolaryngoscope shortened intubation time about twice when compared to Macintosh blade C Mac D-Blade videolaryngoscope, Videolaryngoscopes may be a good alternative for routine intubation, education and a rescue device for difficult intubation.

Keywords: Endotracheal intubation, pediatrics; videolaryngoscopy.

Pediatrik hastalarda C-MAC D-Blade videolaringoskop ve direkt laringoskopinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma

Konul Hajiyeva1, Özlem Selvi Can2, Volkan Baytaş2, Çiğdem Yıldırım Güçlü2
1Memorial Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Endotrakeal entübasyon klinisyenler için önemli bir beceridir ve bazı hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı zor olabilir. Günümüzde çeşitli tiplerde videolaringoskoplar mevcuttur ve genellikle direkt laringoskopi başarısız olduğunda kurtarma cihazı olarak kullanılmaktadır. Pediatrik hava yolunun; yetişkinlerle karşılaştırıldığında bazı farklılıkları vardır ve bunlar zorlayıcı olabilir. Bu çalışmanın amacı pediyatrik hastalarda C-Mac D-Blade ve yaygın olarak kullanılan Macintosh laringoskopu karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Etik kurul onayı ve ebeveynlerden bilgilendirilmiş onam sonrası, elektif cerrahi geçirecek ve endotrakeal entübasyon gereksinimi olan 5–10 yaş arası (10–40 kg) toplam 56 pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar Macintosh laringoskop veya C-Mac D-Blade videolaringoskop ile laringoskopi ve entübasyon için eşit iki gruba randomize edildi. Glottik görünüm, girişim sayısı, entübasyon süresi, herhangi bir komplikasyon ve hemodinamik veriler kaydedildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Zor hava yolu beklenmeyen pediyatrik hastalarda; ortalama entübasyon süresi C-Mac D-Blade ile anlamlı olarak daha kısaydı (21±9 ve 41±7 saniye, sırasıyla) (p<0.001). İki grubun sonuçları geri kalan parametreler açısından benzerdi.
TARTIŞMA: Mac D-Blade videolaringoskop, güvenli bir şekilde ve benzer bir başarı oranı ile Macintosh Blade’e kıyasla entübasyon süresini yaklaşık iki kat kısalttı. Videolaringoskoplar rutin entübasyon, eğitim ve zor entübasyon için bir kurtarma cihazı için iyi bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal entübasyon, pediatrik hasta; videolaringoskopi.

Konul Hajiyeva, Özlem Selvi Can, Volkan Baytaş, Çiğdem Yıldırım Güçlü. Comparison of the C-MAC D-Blade videolaryngoscope and direct laryngoscope in pediatric patients: Randomized controlled trial. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 421-426

Corresponding Author: Özlem Selvi Can, Türkiye
Manuscript Language: English