p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Is ultrasound guidance necessary to avoid complications in the implantation of venous access ports? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 210-215 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.58665

Is ultrasound guidance necessary to avoid complications in the implantation of venous access ports?

Burak İlhan1, İbrahim Fethi Azamat1, Süleyman Bademler2, Omer Avlanmis3, Görkem Uzunyolcu1, Basak Erginel4, Fatih Yanar1
1Department of General Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of General Surgery, Istanbul University, Oncology Institute, İstanbul-Türkiye
3Department of General Surgery, Liv Hospital Ulus, İstanbul-Türkiye
4Department of Pediatric Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study was to present demographic information of patients undergoing totally implantable venous access port (TIVAP) implantation and to investigate the rates of early and late complications, assessing the benefits of performing the procedure underUS guidance.
METHODS: From May 2018 to December 2023, the outcomes of a total of 537 TIVAP implantation procedures were analyzed retrospectively. Data of the surgeons' experiences for both puncture methods (anatomical landmarks and ultrasound guidance) are presented in the study.
RESULTS: The average age of the patients was 53.1±11.9 years, and 261 (48.6%) were female. The right subclavian vein was the preferred insertion site. Fourteen patients developed early complications and 11 developed late complications. Arterial puncture was the most common early complication, while catheter-related infection was the most common late complication. The age, sex, and body mass index of the patients were not independent risk factors for developing complications. Early complications increased as the number of puncture attempts did (p=0.034) and developed significantly less when ultrasound guidance was used during insertion (p=0.011).
CONCLUSION: The risk of developing complications was not affected by patient’s age or sex. In addition, body mass index was not shown to be an independent risk factor for patients developing complications. It may be concluded from the study that early complications in particular can be reduced with ultrasound-guided implantation.

Keywords: Chemotherapy, complication, totally implantable venous access port; ultrasound.

Venöz erişim portlarının implantasyonunda komplikasyonları önlemek için ultrason kılavuzluğu gerekli midir?

Burak İlhan1, İbrahim Fethi Azamat1, Süleyman Bademler2, Omer Avlanmis3, Görkem Uzunyolcu1, Basak Erginel4, Fatih Yanar1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Liv Hospital Ulus, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, tamamen implante edilebilir venöz erişim portu (TİVAP) implantasyonu yapılan hastaların demografik bilgilerini sunmak, erken ve geç komplikasyon oranlarını araştırmak ve işlemin ultrasonografi (US) kılavuzluğunda yapılmasının faydalarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mayıs 2018 ile Aralık 2023 tarihleri arasında 537 TIVAP implantasyon prosedürünün sonuçları retrospektif olarak analiz edildi. Çalışmada cerrahların her iki ponksiyon yöntemi (anatomik işaretler ve ultrason kılavuzluğu) için deneyimlerine ilişkin veriler sunulmuştur.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 53.1±11.9 yıldı ve 261'i (%48.6) kadındı. Sağ subklavyen ven tercih edilen giriş yeriydi. On dört hastada erken komplikasyon ve 11 hastada geç komplikasyon gelişti. Arteriyel ponksiyon en sık görülen erken komplikasyon iken, kateterle ilişkili enfeksiyon en sık görülen geç komplikasyondu. Hastaların yaşı, cinsiyeti ve vücut kitle indeksi komplikasyon gelişimi için bağımsız risk faktörleri değildi. Erken komplikasyonlar ponksiyon girişim sayısı arttıkça daha fazla görüldü (p=0.034) ve ultrason kılavuzluğu kullanıldığında anlamlı olarak daha az görüldü (p=0.011).
SONUÇ: Komplikasyon gelişme riski hastanın yaşı veya cinsiyetinden etkilenmemiştir. Ayrıca, vücut kitle indeksinin komplikasyon gelişen hastalar için bağımsız bir risk faktörü olmadığı gösterilmiştir. Çalışmadan, ultrason kılavuzluğunda implantasyon ile özellikle erken dönem komplikasyonların azaltılabileceği sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, komplikasyon, total implante edilebilir venöz erişim portu; ultrasonografi.

Burak İlhan, İbrahim Fethi Azamat, Süleyman Bademler, Omer Avlanmis, Görkem Uzunyolcu, Basak Erginel, Fatih Yanar. Is ultrasound guidance necessary to avoid complications in the implantation of venous access ports?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 210-215

Corresponding Author: Fatih Yanar, Türkiye
Manuscript Language: English